• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 side view (left) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 rear left view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 top view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 taillight image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല മോഡൽ വൈ front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല cybertruck front left side
 • ടെസ്ല cybertruck side view (left)
 • ടെസ്ല cybertruck rear left view
 • ടെസ്ല cybertruck front view
 • ടെസ്ല cybertruck top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 dashboard image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 steering ചക്രം image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 infotainment system main menu image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 സീറ്റുകൾ (aerial view) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 sun roof/moon roof image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് dashboard
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front armrest
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear view mirror/courtesy lamps
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering controls
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് configuration selector knob
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front armrest
 • ടെസ്ല cybertruck dashboard
 • ടെസ്ല cybertruck boot (open)
 • ടെസ്ല cybertruck സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ടെസ്ല cybertruck rear സീറ്റുകൾ with കൈ വിശ്രമം
 • ടെസ്ല cybertruck seat headrest
1/41
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 side view (left) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 rear left view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 top view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 taillight image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല മോഡൽ വൈ front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല cybertruck front left side
 • ടെസ്ല cybertruck side view (left)
 • ടെസ്ല cybertruck rear left view
 • ടെസ്ല cybertruck front view
 • ടെസ്ല cybertruck top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 dashboard image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 steering ചക്രം image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 infotainment system main menu image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 സീറ്റുകൾ (aerial view) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 sun roof/moon roof image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് dashboard
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front armrest
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear view mirror/courtesy lamps
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering controls
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് configuration selector knob
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front armrest
 • ടെസ്ല cybertruck dashboard
 • ടെസ്ല cybertruck boot (open)
 • ടെസ്ല cybertruck സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ടെസ്ല cybertruck rear സീറ്റുകൾ with കൈ വിശ്രമം
 • ടെസ്ല cybertruck seat headrest
ടെസ്ല മോഡൽ 3
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 side view (left) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 rear left view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 top view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 taillight image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല മോഡൽ വൈ front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല cybertruck front left side
 • ടെസ്ല cybertruck side view (left)
 • ടെസ്ല cybertruck rear left view
 • ടെസ്ല cybertruck front view
 • ടെസ്ല cybertruck top view
1/21
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 side view (left) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 rear left view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 top view image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 taillight image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല മോഡൽ വൈ front left side image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front left side
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് rear left view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് top view
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് taillight
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് side mirror (glass)
 • ടെസ്ല cybertruck front left side
 • ടെസ്ല cybertruck side view (left)
 • ടെസ്ല cybertruck rear left view
 • ടെസ്ല cybertruck front view
 • ടെസ്ല cybertruck top view
ടെസ്ല മോഡൽ 3
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 dashboard image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 steering ചക്രം image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 infotainment system main menu image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 സീറ്റുകൾ (aerial view) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 sun roof/moon roof image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് dashboard
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front armrest
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear view mirror/courtesy lamps
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering controls
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് configuration selector knob
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front armrest
 • ടെസ്ല cybertruck dashboard
 • ടെസ്ല cybertruck boot (open)
 • ടെസ്ല cybertruck സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ടെസ്ല cybertruck rear സീറ്റുകൾ with കൈ വിശ്രമം
 • ടെസ്ല cybertruck seat headrest
1/20
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 dashboard image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 steering ചക്രം image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 infotainment system main menu image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 സീറ്റുകൾ (aerial view) image
 • ടെസ്ല മോഡൽ 3 sun roof/moon roof image
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് dashboard
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് front armrest
 • ടെസ്ല മോഡൽ എസ് rear view mirror/courtesy lamps
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering ചക്രം
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് steering controls
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് configuration selector knob
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് infotainment system main menu
 • ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് front armrest
 • ടെസ്ല cybertruck dashboard
 • ടെസ്ല cybertruck boot (open)
 • ടെസ്ല cybertruck സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ടെസ്ല cybertruck rear സീറ്റുകൾ with കൈ വിശ്രമം
 • ടെസ്ല cybertruck seat headrest
ടെസ്ല മോഡൽ 3

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

ടെസ്ല Cars Videos

 • Tesla In India | Model 3, Model X & Beyond! | ZigFF
  Tesla In India | Model 3, Model X & Beyond! | ZigFF
  ഫെബ്രുവരി 22, 2021
 • Tesla Model 3 in India: Features, Specifications, Range and More! Full Details | CarDekho.com
  Tesla Model 3 in India: Features, Specifications, Range and More! Full Details | CarDekho.com
  ഫെബ്രുവരി 10, 2021
 • Tesla Model X : Geneva Motor Show : PowerDrift
  4:44
  Tesla Model X : Geneva Motor Show : PowerDrift
  മാർച്ച് 26, 2017

ടെസ്ല വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് ടെസ്‌ല ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംവിധാനം നിരോധിച്ചു
  വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് ടെസ്‌ല ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംവിധാനം നിരോധിച്ചു

  മോഡൽ എസ്സിന്റെ ഓട്ടോപൈലറ്റ് സംവിധാനം ടെസ്‌ല നിർത്തിവച്ചു. ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംവിധാനം മുഴുവനായും സുരക്‌ഷിതമല്ലെന്ന വിമർശനം വന്നതോടെയാണ്‌ വികസനം മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ വാഹന ഭീമൻമാർ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംവിധാനം നിർത്തിവച്ച കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പോരായ്‌മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധാനം വീണ്ടും വാഹനത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നും ടെസ്‌ല പറഞ്ഞു.

Upcoming ടെസ്ല Cars

 • ടെസ്ല cybertruck
  ടെസ്ല cybertruck
  Rs.50.70 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 21, 2023
×
We need your നഗരം to customize your experience