• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • റോഡ് ടെസ്റ്റ്
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 പുറം image image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 grille
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു ix front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ix side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു ix front view
 • ബിഎംഡബ്യു ix rear view
 • ബിഎംഡബ്യു ix grille
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i7 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 grille
 • ബിഎംഡബ്യു i7 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series headlight
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 top view
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഐ3 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine grille
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view mirror/courtesy lamps
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 glovebox (closed)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 speakers image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 parking camera display
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear സീറ്റുകൾ
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering controls image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു ix door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു ix right corner front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു i7 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i7 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series pedals
 • ബിഎംഡബ്യു m5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m5 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു m5 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 open trunk image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 engine image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front air vents image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 seat headrest image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു i4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i4 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു i4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു m4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് എസി controls image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine sun roof/moon roof
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine passenger view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം ignition/start-stop button
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം instrument cluster
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
1/266
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 പുറം image image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 grille
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു ix front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ix side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു ix front view
 • ബിഎംഡബ്യു ix rear view
 • ബിഎംഡബ്യു ix grille
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i7 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 grille
 • ബിഎംഡബ്യു i7 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series headlight
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 top view
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഐ3 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine grille
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view mirror/courtesy lamps
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 glovebox (closed)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 speakers image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 parking camera display
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear സീറ്റുകൾ
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering controls image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു ix door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു ix right corner front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു i7 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i7 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series pedals
 • ബിഎംഡബ്യു m5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m5 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു m5 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 open trunk image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 engine image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front air vents image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 seat headrest image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു i4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i4 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു i4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു m4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് എസി controls image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine sun roof/moon roof
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine passenger view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം ignition/start-stop button
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം instrument cluster
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 പുറം image image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 grille
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു ix front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ix side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു ix front view
 • ബിഎംഡബ്യു ix rear view
 • ബിഎംഡബ്യു ix grille
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i7 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 grille
 • ബിഎംഡബ്യു i7 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series headlight
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 top view
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഐ3 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine grille
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear view
1/127
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 പുറം image image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series top view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 grille
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series grille
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു ix front left side
 • ബിഎംഡബ്യു ix side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു ix front view
 • ബിഎംഡബ്യു ix rear view
 • ബിഎംഡബ്യു ix grille
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 front view
 • ബിഎംഡബ്യു എം3 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i7 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i7 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 grille
 • ബിഎംഡബ്യു i7 headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front view
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series front fog lamp
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series headlight
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m5 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m5 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 front view image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 grille image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 headlight image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു i4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു i4 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു m4 side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു m4 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 front view
 • ബിഎംഡബ്യു m4 top view
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് side view (left) image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear left view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് front view image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് rear view image
 • ബിഎംഡബ്യു ഐ3 front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് front left side image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine front view
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine grille
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine headlight
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front left side
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 front view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 rear view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 grille
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front left side
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം side view (left)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear left view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം front view
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം rear view
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view mirror/courtesy lamps
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 glovebox (closed)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 speakers image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 parking camera display
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear സീറ്റുകൾ
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering controls image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു ix door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു ix right corner front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു i7 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i7 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series pedals
 • ബിഎംഡബ്യു m5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m5 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു m5 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 open trunk image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 engine image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front air vents image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 seat headrest image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു i4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i4 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു i4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു m4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് എസി controls image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine sun roof/moon roof
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine passenger view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം ignition/start-stop button
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം instrument cluster
1/119
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 rear view mirror/courtesy lamps
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 glovebox (closed)
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7 speakers image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 parking camera display
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 rear സീറ്റുകൾ
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 steering controls image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 gear shifter image
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു 5 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6 gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door controls
 • ബിഎംഡബ്യു 2 series door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix knob selector
 • ബിഎംഡബ്യു ix door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു ix ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു ix right corner front view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i7 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു i7 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i7 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു i7 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series infotainment system main menu
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു 6 series pedals
 • ബിഎംഡബ്യു m5 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m5 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m5 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു m5 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 instrument cluster image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 open trunk image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 steering ചക്രം image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 engine image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 front air vents image
 • ബിഎംഡബ്യു എം2 seat headrest image
 • ബിഎംഡബ്യു i4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു i4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു i4 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു i4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു i4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു m4 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു m4 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു m4 recessed steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് dashboard image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 8 series configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് എസി controls image
 • ബിഎംഡബ്യു 8 സീരീസ് infotainment system main menu image
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം gear shifter
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 എം door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine എസി controls
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine door view of driver seat
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine sun roof/moon roof
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine ഉൾഭാഗം image
 • ബിഎംഡബ്യു 3 series gran limousine passenger view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 steering controls
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 ambient lighting view
 • ബിഎംഡബ്യു 7 series 2024 instrument cluster
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം dashboard
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം steering ചക്രം
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം ignition/start-stop button
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം configuration selector knob
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 എം instrument cluster
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
1/20
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW X1 Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 3 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 2 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
 • BMW 6 Series Road Test Images
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

ബിഎംഡബ്യു Cars വീഡിയോകൾ

 • BMW iX Electric SUV Detailed Walkaround in Hindi
  BMW iX Electric SUV Detailed Walkaround in Hindi
  dec 14, 2021
 • 2021 BMW M340i | First Drive Review | PowerDrift
  2021 BMW M340i | First Drive Review | PowerDrift
  ജൂൺ 21, 2021
 • 2021 BMW 6 Series GT India Review | Lovable Underdog Gets Refreshed! | 630i MSport
  2021 BMW 6 Series GT India Review | Lovable Underdog Gets Refreshed! | 630i MSport
  മെയ് 21, 2021
 • BMW 6-Series 2012 Coupe revealed
  1:45
  BMW 6-Series 2012 Coupe revealed
  മെയ് 17, 2021
 • BMW 6-Series GT | First Look | Auto Expo 2018 | ZigWheels.com
  3:10
  BMW 6-Series GT | First Look | Auto Expo 2018 | ZigWheels.com
  മെയ് 17, 2021

ബിഎംഡബ്യു വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് 5 എക്‌സ് ഡ്രൈവ് 30 ഡി എം സ്‌പോർട്ട് എഡിഷൻ 75.9 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു
  ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് 5 എക്‌സ് ഡ്രൈവ് 30 ഡി എം സ്‌പോർട്ട് എഡിഷൻ 75.9 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു

  നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ 2016 ൽ ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ  ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് 5 എക്‌സ് യു വി യുടെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. നി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് ഡ്രൈവ് 30 ഡി എം സ്‌പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാഹനത്തിന്‌ 75.9 ലക്ഷം രൂപയാണ്‌ വില. (ന്യൂ ഡൽഹി എക്‌സ് ഷോറൂം). നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് 5 നും പെർഫോമൻസ് വേർഷൻ ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്‌സ് 5 എസ് എമ്മിനും ഇടയിൽ വരും ഈ വാഹനം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്‌സ് 5 എക്‌സ് യു വിയുടെ അപ്‌ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണിത്. അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നവീകരണങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകും.

 • ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഐ 8 2016 ഓട്ടോ എക്‌സ്പോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
  ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഐ 8 2016 ഓട്ടോ എക്‌സ്പോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

  ഡ​‍ീ ഓട്ടോ എക്‌സ്പോ 2016 ൽ പുത്തൻ ജനറേഷൻ 7 സീരീസിന്റെയും പുതിയ എക്‌സ് 1 ന്റെയും പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷം മുഴുവൻ ബി എം ഡബ്ല്യൂ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ഹൈബ്രിഡ് സ്‌പോർട്ട്സ് കാറായ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഐ 8 ഉം അവരുടെ പവലിയണിൽ പ്രദർശനത്തിന്‌ വച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ഭാവിയിൽ എല്ലാ മോഡലുകളിലേക്കും എത്തിയേക്കാവുന്ന കമ്പനിയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ടെക്‌നോളജി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനാണ്‌ ഐ 8 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 • ബി എം ഡബ്ല്യൂ 7- സീരിയസ് എൻട്രി-ലെവൽ വെരിയന്റുകളിൽ 2.0 ലിറ്റർ ടർബോചാർജിഡ് പെട്രോൾ പവർപ്ലാന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു
  ബി എം ഡബ്ല്യൂ 7- സീരിയസ് എൻട്രി-ലെവൽ വെരിയന്റുകളിൽ 2.0 ലിറ്റർ ടർബോചാർജിഡ് പെട്രോൾ പവർപ്ലാന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു

  ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ചൈനീസ്, ടർക്കിഷ് കമ്പോളങ്ങളിലെ 7- സീരിയസ് ആഡംബര സെഡാന്റെ 2.0 ലിറ്റർ നാലു സിലണ്ടർ വേർഷൻ പുറത്തിറക്കി. പവർട്രെയിൻ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ താരതമ്യേന ചെറുതായ സെഡാൻ 330 ഐ അതുപോലെ അതിന്റെ സബ്സിഡറിയുടെ ഹോട്ട് ഹച്ച്ബാക്ക്, മിനി കൂപ്പർ ജോൺ കൂപ്പർ വർക്കസ് എന്നിവയുമായിട്ടാണ്‌.  ഈ പ്രത്യേക പവർപ്ലാന്റ് ആഡംബര സെഡാന്റെ  എൻട്രി-ലെവൽ ട്രിമ്മിൽ മാത്രമാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ മോണിക്കർ “730 ഐയാണ്‌” ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാന്റേർഡ് 330 ഐ യിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 248 ബി എച്ച് പിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ  254 ബി എച്ച് പി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ പെട്രോൾ യൂണിറ്റിന്‌ തള്ളലുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഗിയർ ബോക്സുമായി ജോടിചേർത്താണ്‌  ഈ പവർപ്ലാന്റ് വരുന്നത്.

 • 2016 ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ,13 മോഡലുകളുടെ ഒരു നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും
  2016 ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ,13 മോഡലുകളുടെ ഒരു നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും

  വരാൻ പോകുന്ന 2016 ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ജർമ്മൻ കാർനിർമ്മാതാക്കൾ, ബി എം ഡബ്ല്യൂ അവരുടെ കാറുകളുടെ വിശാലമായ ഒരു നിര തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. എക്സ്പോയിലേയ്ക്ക് പ്രദർശനത്തിനായി വരാനായി ഒരുങ്ങുന്ന 13 കാറുകളുടെ ഭാഗമായ പുതിയ 3- സീരിയസ് ഇന്ന് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. 2016 ഓട്ടോ എക്സ്പോ ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ 9 വരെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ റീജിയണിലാണിൽ വച്ചാണു നടത്തപ്പെടുന്നത്.

 • ബി എം ഡബ്ല്യൂ കോംപാക്‌ട് സെഡാൻ 2016 ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്‌പോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
  ബി എം ഡബ്ല്യൂ കോംപാക്‌ട് സെഡാൻ 2016 ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്‌പോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.

  ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യൂ 1 - സിരീസ് കൊംപാക്‌ട് സെഡാൻ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്‌സ്പോ 2016 ൽ അവതരിപ്പിക്കും. 2015 ൽ ചൈനയിൽ വച്ച് നടന്ന ഗ്വാൻസോവ് മോട്ടോർഷോയിലാണ്‌ ഈ സെഡാന്റെ കൺസപ്റ്റ് വേർഷൻ ബി എം ഡബ്ല്യൂ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫെബ്രുവൈ 5 മുതൽ 9 വരെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ എക്‌സ്പോയിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്‌ഷൻ വേർഷൻ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെഴ്‌സിഡസ് സി എൽ എ ഔഡി 3 എന്നിവയുമായിട്ടായിരിക്കുമീ ബി എം ഡബ്ല്യൂ 1 സിരീസ് മത്സരിക്കുക. ഈ സെഡാന്റെ വിൽപ്പന ബി എം ഡബ്ല്യൂ 2017 ൽ തുടങ്ങുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. റോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ വാഹനന്മ് പല തവണ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു, വാഹനം ചെന്നൈയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്‌. 

വരാനിരിക്കുന്ന

×
We need your നഗരം to customize your experience