• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • ഫെരാരി purosangue front left side
 • ഫെരാരി purosangue side view (left)
 • ഫെരാരി purosangue rear left view
 • ഫെരാരി purosangue front view
 • ഫെരാരി purosangue rear view
 • ഫെരാരി roma front left side
 • ഫെരാരി roma side view (left)
 • ഫെരാരി roma rear left view
 • ഫെരാരി roma front view
 • ഫെരാരി roma rear view
 • ഫെരാരി 812 front left side
 • ഫെരാരി 812 side view (left)
 • ഫെരാരി 812 grille
 • ഫെരാരി 812 taillight
 • ഫെരാരി 812 side mirror (body)
 • ഫെരാരി f8 tributo front left side
 • ഫെരാരി f8 tributo rear left view
 • ഫെരാരി f8 tributo front view
 • ഫെരാരി f8 tributo rear view
 • ഫെരാരി f8 tributo top view
 • ഫെരാരി sf90 stradale front left side
 • ഫെരാരി sf90 stradale side view (left)
 • ഫെരാരി sf90 stradale front view
 • ഫെരാരി sf90 stradale rear view
 • ഫെരാരി sf90 stradale top view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front left side
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി side view (left)
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി rear view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി headlight
 • ഫെരാരി purosangue dashboard
 • ഫെരാരി purosangue steering ചക്രം
 • ഫെരാരി purosangue infotainment system main menu
 • ഫെരാരി purosangue engine
 • ഫെരാരി purosangue door view of driver seat
 • ഫെരാരി roma dashboard
 • ഫെരാരി roma steering ചക്രം
 • ഫെരാരി roma steering controls
 • ഫെരാരി roma configuration selector knob
 • ഫെരാരി roma instrument cluster
 • ഫെരാരി 812 dashboard
 • ഫെരാരി 812 steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 812 pedals
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി f8 tributo dashboard
 • ഫെരാരി f8 tributo steering ചക്രം
 • ഫെരാരി f8 tributo ignition/start-stop button
 • ഫെരാരി f8 tributo steering controls
 • ഫെരാരി f8 tributo instrument cluster
 • ഫെരാരി sf90 stradale dashboard
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering ചക്രം
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering controls
 • ഫെരാരി sf90 stradale configuration selector knob
 • ഫെരാരി sf90 stradale instrument cluster
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി dashboard
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering controls
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി gear shifter
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി door view of driver seat
1/60
 • ഫെരാരി purosangue front left side
 • ഫെരാരി purosangue side view (left)
 • ഫെരാരി purosangue rear left view
 • ഫെരാരി purosangue front view
 • ഫെരാരി purosangue rear view
 • ഫെരാരി roma front left side
 • ഫെരാരി roma side view (left)
 • ഫെരാരി roma rear left view
 • ഫെരാരി roma front view
 • ഫെരാരി roma rear view
 • ഫെരാരി 812 front left side
 • ഫെരാരി 812 side view (left)
 • ഫെരാരി 812 grille
 • ഫെരാരി 812 taillight
 • ഫെരാരി 812 side mirror (body)
 • ഫെരാരി f8 tributo front left side
 • ഫെരാരി f8 tributo rear left view
 • ഫെരാരി f8 tributo front view
 • ഫെരാരി f8 tributo rear view
 • ഫെരാരി f8 tributo top view
 • ഫെരാരി sf90 stradale front left side
 • ഫെരാരി sf90 stradale side view (left)
 • ഫെരാരി sf90 stradale front view
 • ഫെരാരി sf90 stradale rear view
 • ഫെരാരി sf90 stradale top view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front left side
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി side view (left)
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി rear view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി headlight
 • ഫെരാരി purosangue dashboard
 • ഫെരാരി purosangue steering ചക്രം
 • ഫെരാരി purosangue infotainment system main menu
 • ഫെരാരി purosangue engine
 • ഫെരാരി purosangue door view of driver seat
 • ഫെരാരി roma dashboard
 • ഫെരാരി roma steering ചക്രം
 • ഫെരാരി roma steering controls
 • ഫെരാരി roma configuration selector knob
 • ഫെരാരി roma instrument cluster
 • ഫെരാരി 812 dashboard
 • ഫെരാരി 812 steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 812 pedals
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി f8 tributo dashboard
 • ഫെരാരി f8 tributo steering ചക്രം
 • ഫെരാരി f8 tributo ignition/start-stop button
 • ഫെരാരി f8 tributo steering controls
 • ഫെരാരി f8 tributo instrument cluster
 • ഫെരാരി sf90 stradale dashboard
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering ചക്രം
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering controls
 • ഫെരാരി sf90 stradale configuration selector knob
 • ഫെരാരി sf90 stradale instrument cluster
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി dashboard
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering controls
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി gear shifter
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി door view of driver seat
ഫെരാരി purosangue
 • ഫെരാരി purosangue front left side
 • ഫെരാരി purosangue side view (left)
 • ഫെരാരി purosangue rear left view
 • ഫെരാരി purosangue front view
 • ഫെരാരി purosangue rear view
 • ഫെരാരി roma front left side
 • ഫെരാരി roma side view (left)
 • ഫെരാരി roma rear left view
 • ഫെരാരി roma front view
 • ഫെരാരി roma rear view
 • ഫെരാരി 812 front left side
 • ഫെരാരി 812 side view (left)
 • ഫെരാരി 812 grille
 • ഫെരാരി 812 taillight
 • ഫെരാരി 812 side mirror (body)
 • ഫെരാരി f8 tributo front left side
 • ഫെരാരി f8 tributo rear left view
 • ഫെരാരി f8 tributo front view
 • ഫെരാരി f8 tributo rear view
 • ഫെരാരി f8 tributo top view
 • ഫെരാരി sf90 stradale front left side
 • ഫെരാരി sf90 stradale side view (left)
 • ഫെരാരി sf90 stradale front view
 • ഫെരാരി sf90 stradale rear view
 • ഫെരാരി sf90 stradale top view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front left side
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി side view (left)
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി rear view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി headlight
1/30
 • ഫെരാരി purosangue front left side
 • ഫെരാരി purosangue side view (left)
 • ഫെരാരി purosangue rear left view
 • ഫെരാരി purosangue front view
 • ഫെരാരി purosangue rear view
 • ഫെരാരി roma front left side
 • ഫെരാരി roma side view (left)
 • ഫെരാരി roma rear left view
 • ഫെരാരി roma front view
 • ഫെരാരി roma rear view
 • ഫെരാരി 812 front left side
 • ഫെരാരി 812 side view (left)
 • ഫെരാരി 812 grille
 • ഫെരാരി 812 taillight
 • ഫെരാരി 812 side mirror (body)
 • ഫെരാരി f8 tributo front left side
 • ഫെരാരി f8 tributo rear left view
 • ഫെരാരി f8 tributo front view
 • ഫെരാരി f8 tributo rear view
 • ഫെരാരി f8 tributo top view
 • ഫെരാരി sf90 stradale front left side
 • ഫെരാരി sf90 stradale side view (left)
 • ഫെരാരി sf90 stradale front view
 • ഫെരാരി sf90 stradale rear view
 • ഫെരാരി sf90 stradale top view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front left side
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി side view (left)
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി front view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി rear view
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി headlight
ഫെരാരി purosangue
 • ഫെരാരി purosangue dashboard
 • ഫെരാരി purosangue steering ചക്രം
 • ഫെരാരി purosangue infotainment system main menu
 • ഫെരാരി purosangue engine
 • ഫെരാരി purosangue door view of driver seat
 • ഫെരാരി roma dashboard
 • ഫെരാരി roma steering ചക്രം
 • ഫെരാരി roma steering controls
 • ഫെരാരി roma configuration selector knob
 • ഫെരാരി roma instrument cluster
 • ഫെരാരി 812 dashboard
 • ഫെരാരി 812 steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 812 pedals
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി f8 tributo dashboard
 • ഫെരാരി f8 tributo steering ചക്രം
 • ഫെരാരി f8 tributo ignition/start-stop button
 • ഫെരാരി f8 tributo steering controls
 • ഫെരാരി f8 tributo instrument cluster
 • ഫെരാരി sf90 stradale dashboard
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering ചക്രം
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering controls
 • ഫെരാരി sf90 stradale configuration selector knob
 • ഫെരാരി sf90 stradale instrument cluster
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി dashboard
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering controls
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി gear shifter
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി door view of driver seat
1/30
 • ഫെരാരി purosangue dashboard
 • ഫെരാരി purosangue steering ചക്രം
 • ഫെരാരി purosangue infotainment system main menu
 • ഫെരാരി purosangue engine
 • ഫെരാരി purosangue door view of driver seat
 • ഫെരാരി roma dashboard
 • ഫെരാരി roma steering ചക്രം
 • ഫെരാരി roma steering controls
 • ഫെരാരി roma configuration selector knob
 • ഫെരാരി roma instrument cluster
 • ഫെരാരി 812 dashboard
 • ഫെരാരി 812 steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 812 pedals
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി 812 ഉൾഭാഗം image
 • ഫെരാരി f8 tributo dashboard
 • ഫെരാരി f8 tributo steering ചക്രം
 • ഫെരാരി f8 tributo ignition/start-stop button
 • ഫെരാരി f8 tributo steering controls
 • ഫെരാരി f8 tributo instrument cluster
 • ഫെരാരി sf90 stradale dashboard
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering ചക്രം
 • ഫെരാരി sf90 stradale steering controls
 • ഫെരാരി sf90 stradale configuration selector knob
 • ഫെരാരി sf90 stradale instrument cluster
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി dashboard
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering ചക്രം
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി steering controls
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി gear shifter
 • ഫെരാരി 296 488 ജിടിബി ജിടിബി door view of driver seat
ഫെരാരി purosangue

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

ഫെരാരി Cars Videos

 • Ferrari 488 Pista - Is it Speciale enough? Ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  7:46
  Ferrari 488 Pista - Is it Speciale enough? Ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  മാർച്ച് 09, 2018 | 85691 Views
 • Ferrari 488 GTB Superfast : Geneva Motor Show : PowerDrift
  5:27
  Ferrari 488 GTB Superfast : Geneva Motor Show : PowerDrift
  മാർച്ച് 10, 2017 | 107886 Views
 • Ferrari 488 GTB : Launch Alert : PowerDrift
  3:17
  Ferrari 488 GTB : Launch Alert : PowerDrift
  ഫെബ്രുവരി 28, 2016 | 47037 Views
 • Ferrari 488 GTB | Launch Video | CarDekho.com
  2:14
  Ferrari 488 GTB | Launch Video | CarDekho.com
  ഫെബ്രുവരി 17, 2016 | 366 Views
 • CarDekho.com TV Ad Starring Our Own Employees
  3:41
  CarDekho.com TV Ad Starring Our Own Employees
  dec 05, 2015 | 48545 Views

ഫെരാരി വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • ഫെറാറി 488 ജി ടി ബി 3.88 കോടി രൂപയ്‌ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു
  ഫെറാറി 488 ജി ടി ബി 3.88 കോടി രൂപയ്‌ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു

  ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങളുയർത്തിയ ഫെറാറി 488 ജി ടി ബി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് 3.88 കോടി രൂപ. 458 ഇറ്റാലിയയുടെ തുടർച്ചയായാണ്‌ വാഹനം എത്തുന്നത് കൂടാതെ കാലിഫോർണിയ ടി കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടർബോചാർജഡ് വാഹനം എന്ന വിശേഷണവും ഉണ്ട്.

 • ഫെറാറി 488 ജി ടി ബി നാളെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു
  ഫെറാറി 488 ജി ടി ബി നാളെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു

  വളരെ ജനപ്രീതി നേടിയ 458 ഇറ്റാലിയയ്ക്ക്‌ പകരമായെത്തി​‍ൂന്ന ഫെറാറിയുടെ 488 ജി ടി ബി ഫെബ്രുവരി 17 ന്‌ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിലിറങ്ങിയ കാലിഫോർണിയ ടി യ്ക്ക്‌ ശേഷമുള്ള ഈ ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ ടർബോചാർജഡ്‌ സൂപ്പർകാറാണ്‌ 488 ജി ടി ബി.

 • ഫെറാറി ജി ടി സി 4 ലൂസ്സോ യോട് ഹായ് പറയാം!; വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഗാലറി ഉൾവശത്ത്
  ഫെറാറി ജി ടി സി 4 ലൂസ്സോ യോട് ഹായ് പറയാം!; വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഗാലറി ഉൾവശത്ത്

  ഫെറാറി തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സെഡാന്റെ പേരും വിവരങ്ങളും ഓൺലൈനായി പുറത്തുവിട്ടു. ഫെറാറിയുടെ എഫ് എഫ് ന്റെ അപ്‌ഡേറ്റഡ് വേർഷനായ വാഹനത്തിന്‌ ജി ടി സി 4 ലൂസ്സോ എന്നാണ്‌ പേര്‌ നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌. ഈ മികച്ച വാഹനത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക കരവിരുത് മുഴുവനായും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനപ്രേമികൾക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്‌ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വാഹന പ്രേമികളെ അമ്പരപ്പിക്കുവാനായി വാഹനത്തിന്റെ ചില മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

×
We need your നഗരം to customize your experience