• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 grille
 • പോർഷെ 911 front left side
 • പോർഷെ 911 side view (left)
 • പോർഷെ 911 rear left view
 • പോർഷെ 911 front view
 • പോർഷെ 911 rear view
 • പോർഷെ മക്കൻ front left side
 • പോർഷെ മക്കൻ side view (left)
 • പോർഷെ മക്കൻ rear left view
 • പോർഷെ മക്കൻ grille
 • പോർഷെ മക്കൻ ചക്രം
 • പോർഷെ 718 front left side
 • പോർഷെ 718 side view (left)
 • പോർഷെ 718 rear left view
 • പോർഷെ 718 top view
 • പോർഷെ 718 ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ front left side
 • പോർഷെ പനേമറ side view (left)
 • പോർഷെ പനേമറ rear left view
 • പോർഷെ പനേമറ top view
 • പോർഷെ പനേമറ grille
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front left side
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ side view (left)
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear left view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് side view (left)
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് headlight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് taillight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering controls
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 infotainment system main menu
 • പോർഷെ 911 dashboard
 • പോർഷെ 911 steering ചക്രം
 • പോർഷെ 911 configuration selector knob
 • പോർഷെ 911 instrument cluster
 • പോർഷെ 911 infotainment system main menu
 • പോർഷെ മക്കൻ dashboard
 • പോർഷെ മക്കൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ മക്കൻ gear shifter
 • പോർഷെ മക്കൻ door view of driver seat
 • പോർഷെ മക്കൻ seat adjustments control
 • പോർഷെ 718 dashboard
 • പോർഷെ 718 gear shifter
 • പോർഷെ 718 drivers door panel
 • പോർഷെ 718 door view of driver seat
 • പോർഷെ 718 seat headrest
 • പോർഷെ പനേമറ dashboard
 • പോർഷെ പനേമറ steering ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ instrument cluster
 • പോർഷെ പനേമറ open trunk
 • പോർഷെ പനേമറ infotainment system main menu
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ dashboard
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering controls
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ ambient lighting view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് infotainment system main menu
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front armrest
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് door view of driver seat
1/70
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 grille
 • പോർഷെ 911 front left side
 • പോർഷെ 911 side view (left)
 • പോർഷെ 911 rear left view
 • പോർഷെ 911 front view
 • പോർഷെ 911 rear view
 • പോർഷെ മക്കൻ front left side
 • പോർഷെ മക്കൻ side view (left)
 • പോർഷെ മക്കൻ rear left view
 • പോർഷെ മക്കൻ grille
 • പോർഷെ മക്കൻ ചക്രം
 • പോർഷെ 718 front left side
 • പോർഷെ 718 side view (left)
 • പോർഷെ 718 rear left view
 • പോർഷെ 718 top view
 • പോർഷെ 718 ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ front left side
 • പോർഷെ പനേമറ side view (left)
 • പോർഷെ പനേമറ rear left view
 • പോർഷെ പനേമറ top view
 • പോർഷെ പനേമറ grille
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front left side
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ side view (left)
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear left view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് side view (left)
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് headlight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് taillight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering controls
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 infotainment system main menu
 • പോർഷെ 911 dashboard
 • പോർഷെ 911 steering ചക്രം
 • പോർഷെ 911 configuration selector knob
 • പോർഷെ 911 instrument cluster
 • പോർഷെ 911 infotainment system main menu
 • പോർഷെ മക്കൻ dashboard
 • പോർഷെ മക്കൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ മക്കൻ gear shifter
 • പോർഷെ മക്കൻ door view of driver seat
 • പോർഷെ മക്കൻ seat adjustments control
 • പോർഷെ 718 dashboard
 • പോർഷെ 718 gear shifter
 • പോർഷെ 718 drivers door panel
 • പോർഷെ 718 door view of driver seat
 • പോർഷെ 718 seat headrest
 • പോർഷെ പനേമറ dashboard
 • പോർഷെ പനേമറ steering ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ instrument cluster
 • പോർഷെ പനേമറ open trunk
 • പോർഷെ പനേമറ infotainment system main menu
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ dashboard
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering controls
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ ambient lighting view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് infotainment system main menu
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front armrest
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് door view of driver seat
പോർഷെ കെയ്‌ൻ
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 grille
 • പോർഷെ 911 front left side
 • പോർഷെ 911 side view (left)
 • പോർഷെ 911 rear left view
 • പോർഷെ 911 front view
 • പോർഷെ 911 rear view
 • പോർഷെ മക്കൻ front left side
 • പോർഷെ മക്കൻ side view (left)
 • പോർഷെ മക്കൻ rear left view
 • പോർഷെ മക്കൻ grille
 • പോർഷെ മക്കൻ ചക്രം
 • പോർഷെ 718 front left side
 • പോർഷെ 718 side view (left)
 • പോർഷെ 718 rear left view
 • പോർഷെ 718 top view
 • പോർഷെ 718 ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ front left side
 • പോർഷെ പനേമറ side view (left)
 • പോർഷെ പനേമറ rear left view
 • പോർഷെ പനേമറ top view
 • പോർഷെ പനേമറ grille
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front left side
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ side view (left)
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear left view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് side view (left)
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് headlight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് taillight
1/35
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 front view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 grille
 • പോർഷെ 911 front left side
 • പോർഷെ 911 side view (left)
 • പോർഷെ 911 rear left view
 • പോർഷെ 911 front view
 • പോർഷെ 911 rear view
 • പോർഷെ മക്കൻ front left side
 • പോർഷെ മക്കൻ side view (left)
 • പോർഷെ മക്കൻ rear left view
 • പോർഷെ മക്കൻ grille
 • പോർഷെ മക്കൻ ചക്രം
 • പോർഷെ 718 front left side
 • പോർഷെ 718 side view (left)
 • പോർഷെ 718 rear left view
 • പോർഷെ 718 top view
 • പോർഷെ 718 ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ front left side
 • പോർഷെ പനേമറ side view (left)
 • പോർഷെ പനേമറ rear left view
 • പോർഷെ പനേമറ top view
 • പോർഷെ പനേമറ grille
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front left side
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ side view (left)
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear left view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ front view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ rear view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front left side
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് side view (left)
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് rear left view
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് headlight
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് taillight
പോർഷെ കെയ്‌ൻ
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering controls
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 infotainment system main menu
 • പോർഷെ 911 dashboard
 • പോർഷെ 911 steering ചക്രം
 • പോർഷെ 911 configuration selector knob
 • പോർഷെ 911 instrument cluster
 • പോർഷെ 911 infotainment system main menu
 • പോർഷെ മക്കൻ dashboard
 • പോർഷെ മക്കൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ മക്കൻ gear shifter
 • പോർഷെ മക്കൻ door view of driver seat
 • പോർഷെ മക്കൻ seat adjustments control
 • പോർഷെ 718 dashboard
 • പോർഷെ 718 gear shifter
 • പോർഷെ 718 drivers door panel
 • പോർഷെ 718 door view of driver seat
 • പോർഷെ 718 seat headrest
 • പോർഷെ പനേമറ dashboard
 • പോർഷെ പനേമറ steering ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ instrument cluster
 • പോർഷെ പനേമറ open trunk
 • പോർഷെ പനേമറ infotainment system main menu
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ dashboard
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering controls
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ ambient lighting view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് infotainment system main menu
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front armrest
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് door view of driver seat
1/35
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 steering controls
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ 2024 infotainment system main menu
 • പോർഷെ 911 dashboard
 • പോർഷെ 911 steering ചക്രം
 • പോർഷെ 911 configuration selector knob
 • പോർഷെ 911 instrument cluster
 • പോർഷെ 911 infotainment system main menu
 • പോർഷെ മക്കൻ dashboard
 • പോർഷെ മക്കൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ മക്കൻ gear shifter
 • പോർഷെ മക്കൻ door view of driver seat
 • പോർഷെ മക്കൻ seat adjustments control
 • പോർഷെ 718 dashboard
 • പോർഷെ 718 gear shifter
 • പോർഷെ 718 drivers door panel
 • പോർഷെ 718 door view of driver seat
 • പോർഷെ 718 seat headrest
 • പോർഷെ പനേമറ dashboard
 • പോർഷെ പനേമറ steering ചക്രം
 • പോർഷെ പനേമറ instrument cluster
 • പോർഷെ പനേമറ open trunk
 • പോർഷെ പനേമറ infotainment system main menu
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ dashboard
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering ചക്രം
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ steering controls
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ ambient lighting view
 • പോർഷെ ടെയ്‌കാൻ instrument cluster
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് dashboard
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് steering ചക്രം
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് infotainment system main menu
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് front armrest
 • പോർഷെ കെയ്‌ൻ കൂപ്പ് door view of driver seat
പോർഷെ കെയ്‌ൻ

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

പോർഷെ Cars Videos

 • Porsche Macan India 2019 First Look Review in Hindi | CarDekho
  2:51
  Porsche Macan India 2019 First Look Review in Hindi | CarDekho
  aug 08, 2019 | 9377 Views
 • Porsche Macan India Launch | First Look Review | Price, Variants, Features & More | ZigWheels.com
  2:54
  Porsche Macan India Launch | First Look Review | Price, Variants, Features & More | ZigWheels.com
  aug 08, 2019 | 5312 Views
 • 2019 Porsche 911 : A masterpiece re-engineered to perfection : PowerDrift
  6:25
  2019 Porsche 911 : A masterpiece re-engineered to perfection : PowerDrift
  മെയ് 16, 2019 | 784 Views
 • 2019 Porsche 911 Launched: Walkaround | Specs, Features, Exhaust Note and More! ZigWheels.com
  7:12
  2019 Porsche 911 Launched: Walkaround | Specs, Features, Exhaust Note and More! ZigWheels.com
  ഏപ്രിൽ 12, 2019 | 130 Views
 • Porsche 911 GT3 RS - Pure legend ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  7:27
  Porsche 911 GT3 RS - Pure legend ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  ഏപ്രിൽ 12, 2019 | 1061787 Views

പോർഷെ വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • പോർഷേ പനാമെറ ഡീസൽ എഡിഷന്റെ വില 1.04 കോടി രൂപ
  പോർഷേ പനാമെറ ഡീസൽ എഡിഷന്റെ വില 1.04 കോടി രൂപ

  പോർഷേ ഇൻഡ്യ, പനാമെറയുടെ പുതിയ ഡീസൽ എഡിഷൻ ലോഞ്ച്‌ ചെയ്തു. 250 എച്ച്പി 3.01 വി6 ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി ഒട്ടേറെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളുണ്ട്‌. 1,04,16,000 രൂപയാണ്‌ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്‌-ഷോറൂം വില.

 • 718 എന്ന പേരിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ പോർഷേ ബോക്സ്റ്ററും കെയ്മാനും
  718 എന്ന പേരിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ പോർഷേ ബോക്സ്റ്ററും കെയ്മാനും

  സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട്‌ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോർഷേ, 1957 ലെ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ സ്പോർട്ട്സ്‌ കാറായ `718`ന്റെ പേര്‌ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 718 ബോക്സ്റ്റർ, 718 കെയ്മാൻ എന്നീ മോഡലുകളെ 2016ൽ പോർഷേ അവതരിപ്പിക്കും.

 • റേസിനു പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയ കേയ്‌മാൻ ജി ടി 4 ന്റെ വേർഷൻ പോർഷെ അവതരിപ്പിച്ചു
  റേസിനു പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയ കേയ്‌മാൻ ജി ടി 4 ന്റെ വേർഷൻ പോർഷെ അവതരിപ്പിച്ചു

  പോർഷെ തങ്ങളുടെ വാഹനമായ കേയ്മാൻ ജി ടി 4 ന്റെ റെസിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വേർഷനുമായെത്തുന്നു. കേയ്‌മാൻ ജി ടി 4 ക്ലബ് സ്പോർട്ട് എന്നു പേര്‌ നല്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വേർഷന്റെ എഞ്ചിനും ട്യൂണിങ്ങും മുൻഗാമികളുടേതിനു സമാനമാണ്‌. കേയ്‌മാൻ ജി ടി 4 ന്റെ 380 ബി എച്ച് പി പവർ തരുന്ന 3.8 എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്‌ ക്ലബ്ബ് സ്പോർട്ടിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ട്രാക്കിനു വേണ്ടിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വേർഷന്‌ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി( മാനുവൽ ഗീയർബോക്‌സ്) പോർഷെയുടെ ഡ്വൽ ക്ലച്ച് പി ഡി കെ യൂണിറ്റാണ്‌ ട്രാൻസ്‌മിഷനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 911 ജി ടി 3 കപ് റേസ് കാറിൽ നിന്നാണ്‌ സസ്‌പെൻഷൻ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്, അത് ഈ റേസ്‌ കാറിന്റെ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

×
We need your നഗരം to customize your experience