ടാടാ നെക്സൺ വില കോട്പുളി ൽ

വേരിയന്റുകൾon-road price
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽRs. 14.73 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽRs. 13.49 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽRs. 15.83 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.87 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hsRs. 13.11 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt pRs. 14.06 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 16.07 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽRs. 15.24 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dtRs. 14.24 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽRs. 14.85 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽRs. 16.78 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 16.36 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽRs. 14.06 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്Rs. 13.69 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 16.84 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.21 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽRs. 13.32 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്Rs. 14.78 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽRs. 16.01 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga editionRs. 14.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്Rs. 10.73 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് pRs. 13.89 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻRs. 13.97 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.44 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.17 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.60 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 15.97 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.41 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽRs. 16.01 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ്Rs. 13.00 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.28 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്Rs. 12.67 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻRs. 11.86 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet editionRs. 14.18 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്Rs. 14.64 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽRs. 14.14 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്Rs. 11.35 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.32 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽRs. 15.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.12 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽRs. 16.19 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇRs. 8.91 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.66 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംRs. 10.04 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.32 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്Rs. 14.81 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽRs. 16.74 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്Rs. 12.83 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽRs. 16.89 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.42 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽRs. 14.91 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്Rs. 12.08 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്Rs. 13.86 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roofRs. 12.25 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്Rs. 11.46 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.09 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽRs. 15.97 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽRs. 15.42 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്Rs. 14.93 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 14.08 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്Rs. 10.78 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽRs. 16.60 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്Rs. 12.20 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hsRs. 12.94 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽRs. 16.13 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ്Rs. 11.18 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ നെക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില കോട്പുളി

**ടാടാ നെക്സൺ price is not available in കോട്പുളി, currently showing price in അൽവാർ

ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.999,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,486
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,85,909*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,45,586
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,66,754*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.67 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,53,011
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,31,696*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.32 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,54,361
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,43,504*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.44 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,69,900
ആർ ടി ഒRs.1,60,436
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,96,639*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.97 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.1,61,786
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,08,447*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.14.08 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,62,461
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,14,350*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.14.14 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,64,486
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,32,062*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.32 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,69,211
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,73,389*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,244,900
ആർ ടി ഒRs.1,70,561
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,85,197*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.85 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1,71,236
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,91,101*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.91 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,72,586
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,02,908*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,900
ആർ ടി ഒRs.1,73,261
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,08,812*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,274,900
ആർ ടി ഒRs.1,74,611
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,20,620*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,75,016
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,24,162*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,77,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,41,874*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,307,900
ആർ ടി ഒRs.1,79,066
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,59,585*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,27,900
ആർ ടി ഒRs.1,81,766
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,83,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.83 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,386
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,97,370*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.97 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,386
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,97,370*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.97 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,42,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,00,912*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,342,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,00,912*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,347,900
ആർ ടി ഒRs.1,84,466
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,06,816*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,52,900
ആർ ടി ഒRs.1,85,141
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,12,720*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.13 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,357,900
ആർ ടി ഒRs.1,85,816
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,18,624*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.19 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,72,900
ആർ ടി ഒRs.1,87,841
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,36,335*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.36 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,90,541
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,59,951*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,404,900
ആർ ടി ഒRs.1,92,161
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,74,120*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.74 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,92,566
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,77,662*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,12,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,83,566*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.84 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,417,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,89,470*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,69,900
ആർ ടി ഒRs.80,452
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.8,90,647*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.91 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,900
ആർ ടി ഒRs.90,577
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,872
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,04,349*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.10.04 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.929,900
ആർ ടി ഒRs.96,652
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,018
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,72,571*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,34,900
ആർ ടി ഒRs.97,158
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,197
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,78,256*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.78 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,221
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,986
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,35,107*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.35 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,233
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,46,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.46 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,039,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,789
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,08,042*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.08 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,049,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,802
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,19,512*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,054,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,308
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,25,247*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.12.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,69,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,10,827
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,42,453*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,371
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,82,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.83 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,383
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,94,069*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,99,804*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.13.00 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,16,902
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,11,274*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.13.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,134,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,408
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,17,009*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.17 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,421
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,28,479*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,147,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,724
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,31,920*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.32 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,162,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,20,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,49,126*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,762
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,66,331*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.66 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,964
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,68,6,25*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.69 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,483
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,85,830*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,197,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,787
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,89,271*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,002
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,002
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,306
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,06,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.14.06 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,25,306
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,06,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.14.06 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,17,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,812
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,12,212*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.12 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,22,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,318
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,17,947*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.14.18 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,227,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,824
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.1,423,682*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.14.24 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,242,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,28,343
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,40,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,262,900
ആർ ടി ഒRs.1,30,368
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,63,828*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,274,900
ആർ ടി ഒRs.1,31,583
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,77,592*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,31,887
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,81,033*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,282,900
ആർ ടി ഒRs.1,32,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,86,768*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.87 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,287,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,32,899
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,92,503*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.93 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.999,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,486
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,85,909*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,45,586
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,66,754*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.67 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,53,011
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,31,696*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.32 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,54,361
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,43,504*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.44 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,69,900
ആർ ടി ഒRs.1,60,436
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,96,639*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.97 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.1,61,786
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,08,447*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.14.08 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,62,461
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,14,350*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.14.14 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,64,486
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,32,062*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.32 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,69,211
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,73,389*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,244,900
ആർ ടി ഒRs.1,70,561
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,85,197*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.85 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1,71,236
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,91,101*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.91 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,72,586
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,02,908*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,900
ആർ ടി ഒRs.1,73,261
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,08,812*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,274,900
ആർ ടി ഒRs.1,74,611
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,20,620*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,75,016
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,24,162*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,77,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,41,874*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,307,900
ആർ ടി ഒRs.1,79,066
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,59,585*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,27,900
ആർ ടി ഒRs.1,81,766
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,83,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.83 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,386
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,97,370*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.97 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,386
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.15,97,370*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.97 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,42,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,00,912*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,342,900
ആർ ടി ഒRs.1,83,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,00,912*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,347,900
ആർ ടി ഒRs.1,84,466
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,06,816*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,52,900
ആർ ടി ഒRs.1,85,141
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,12,720*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.13 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,357,900
ആർ ടി ഒRs.1,85,816
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,18,624*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.19 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,72,900
ആർ ടി ഒRs.1,87,841
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,36,335*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.36 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,90,541
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,59,951*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,404,900
ആർ ടി ഒRs.1,92,161
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,74,120*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.74 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,92,566
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,77,662*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,12,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,83,566*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.84 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,417,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.16,89,470*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,69,900
ആർ ടി ഒRs.80,452
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.8,90,647*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാടാ നെക്സൺRs.8.91 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,900
ആർ ടി ഒRs.90,577
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,872
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,04,349*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.10.04 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.929,900
ആർ ടി ഒRs.96,652
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,018
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,72,571*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,34,900
ആർ ടി ഒRs.97,158
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,197
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.10,78,256*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.78 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,221
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,986
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,35,107*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.35 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,233
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.11,46,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.46 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,039,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,789
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,08,042*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.08 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,049,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,802
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,19,512*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,054,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,308
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,25,247*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.12.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,69,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,10,827
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,42,453*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,371
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,82,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.83 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,383
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,94,069*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.12,99,804*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.13.00 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,16,902
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,11,274*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.13.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,134,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,408
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,17,009*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.17 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,421
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,28,479*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,147,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,724
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,31,920*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.32 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,162,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,20,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,49,126*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,762
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,66,331*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.66 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,964
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,68,6,25*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.69 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,483
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,85,830*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,197,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,787
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.13,89,271*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,002
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,002
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,306
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,06,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.14.06 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,25,306
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,06,477*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.14.06 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,17,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,812
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,12,212*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.12 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,22,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,318
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,17,947*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.14.18 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,227,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,824
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.1,423,682*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.14.24 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,242,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,28,343
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,40,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,262,900
ആർ ടി ഒRs.1,30,368
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,63,828*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,274,900
ആർ ടി ഒRs.1,31,583
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,77,592*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,31,887
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,81,033*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,282,900
ആർ ടി ഒRs.1,32,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,86,768*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.87 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,287,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,32,899
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road വില in അൽവാർ : (not available ഇൻ കോട്പുളി)Rs.14,92,503*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജനുവരി offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.93 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

നെക്സൺ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9751
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4461
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9752
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4462
  ഡീസൽമാനുവൽRs.7,4583
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,9283
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9754
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4464
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9755
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,8275
  15000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു

   ടാടാ നെക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.4/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി666 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (666)
   • Price (66)
   • Service (64)
   • Mileage (185)
   • Looks (140)
   • Comfort (199)
   • Space (47)
   • Power (56)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • Tata Nexon Kaziranga

    I own a Tata Nexon Kaziranga edition. Safest car in this price segment. performance is good in Sports mode but you have to compromise in milage. And in other modes, gear ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി dimple gupta
    On: Jan 22, 2023 | 2567 Views
   • Safty Icon

    Everything is excellent and packed with features for the pricing range. The inside dashboard of a top model has a luxurious appearance, the build quality is substantial a...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി user
    On: Jan 17, 2023 | 1428 Views
   • Best In Segment Tata Nexon

    The price range even for the top-end model is 14lacs and that is the best part because I get everything in it. It's been three months since I bought it, and I had the gre...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി satish pal
    On: Dec 26, 2022 | 6093 Views
   • Nice Looking Tata Nexon

    The good part is there are many variants for a test drive. It is a nice-looking SUV with an updated facelift which increases its value. The other good part is the price r...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി santosh singh
    On: Dec 07, 2022 | 2879 Views
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 2234 Views
   • എല്ലാം നെക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ടാടാ നെക്സൺ വീഡിയോകൾ

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ജൂൺ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

   ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കോട്പുളി

   • chinkara canteen ഡാബ്ല റോഡ് കോട്പുളി 303108

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer 48 hours ൽ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   Does എക്സ്ഇസഡ് Plus Dark Edition have cruise control?

   DhruvSharma asked on 15 Jan 2023

   No, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition doesn't feature cruise control.

   By Cardekho experts on 15 Jan 2023

   What ഐഎസ് the ഉയരം അതിലെ ടാടാ Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon has a height of 1606mm.

   By Cardekho experts on 7 Jan 2023

   What ഐഎസ് the വില അതിലെ ടാടാ Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon is priced from INR 7.70 - 14.18 Lakh (Ex-showroom Price in New Delhi)...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Dilip on 7 Jan 2023

   Which വൺ ഐഎസ് better, കിയ സൊനേടി or ടാടാ Nexon?

   Sandeep asked on 2 Jan 2023

   Tata Nexon looks better, feels more premium on the inside, and now has a feature...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 2 Jan 2023

   What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ ടാടാ Nexon?

   Sudesh asked on 13 Dec 2022

   The mileage of Tata Nexon ranges from 16.35 Kmpl to 22.07 Kmpl. The claimed ARAI...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 13 Dec 2022

   നെക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   അൽവാർRs. 8.91 - 16.89 ലക്ഷം
   റീവാറിRs. 8.72 - 16.09 ലക്ഷം
   ജയ്പൂർRs. 8.93 - 16.91 ലക്ഷം
   മനേസർRs. 8.72 - 16.09 ലക്ഷം
   സികർRs. 8.91 - 16.89 ലക്ഷം
   ഗുർഗാവ്Rs. 8.74 - 15.99 ലക്ഷം
   ഭിവാനിRs. 8.72 - 16.09 ലക്ഷം
   ഫരിദാബാദ്Rs. 8.74 - 15.99 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   • ടാടാ ஆல்ட்ர racer
    ടാടാ ஆல்ட்ர racer
    Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 02, 2023
   • ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    Rs.15.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 05, 2023
   • ടാടാ സഫാരി 2023
    ടാടാ സഫാരി 2023
    Rs.16.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2023
   • ടാടാ punch ev
    ടാടാ punch ev
    Rs.12.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 01, 2023
   • ടാടാ curvv ev
    ടാടാ curvv ev
    Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
   * എക്സ്ഷോറൂം വില കോട്പുളി ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience