ടാടാ നെക്സൺ മൈലേജ്

Tata Nexon
Rs.8.15 - 15.80 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
view ഏപ്രിൽ offer

നെക്സൺ Mileage (Variants)

നെക്സൺ സ്മാർട്ട്(Base Model)1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.20 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ എസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ ഡീസൽ(Base Model)1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.20 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dark1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ എസ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dt അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dark അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dark1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ പ്യുവർ എസ് ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.40 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.40 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dt അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dark dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.65 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dark1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.65 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dark ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.85 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dark അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.85 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dark1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.95 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dt അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless എസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr എസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.20 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.20 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dark dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.35 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dark അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.35 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.18 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative dark ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.45 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dark ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.55 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dt
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting
17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് എസ് dt1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.70 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dark1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.44 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dark dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.85 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.90 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dark ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.05 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dark dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് dark ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.25 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless എസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr എസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.30 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dark ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.35 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.40 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr എസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless എസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.70 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.70 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ creative പ്ലസ് എസ് dark ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.75 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് എസ് dt dca1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting
23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dark dca(Top Model)1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 15 ലക്ഷം*more than 2 months waiting17.01 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless dark ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.05 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless എസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr എസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.10 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dark ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.20 ലക്ഷം*more than 2 months waiting23.23 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearlesspr പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.60 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ fearless പ്ലസ് എസ് dark ഡീസൽ അംറ്(Top Model)1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.80 ലക്ഷം*more than 2 months waiting24.08 കെഎംപിഎൽ
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇന്ധന ചിലവ് കണക്കാക്കു

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ടാടാ നെക്സൺ mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി491 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (491)
 • Mileage (104)
 • Engine (70)
 • Performance (111)
 • Power (46)
 • Service (29)
 • Maintenance (19)
 • Pickup (2)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Critical
 • Tata Nexon Satisfaction, Convenience And Exciting Specs

  I bought the test Necon recently, and this car has demonstrated a level of performance that I though...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി varun
  On: Apr 02, 2024 | 2372 Views
 • Tata Nexon Modern SUV, Urban Sophistication

  The Tata Nexon is a fortuitous SUV that packs exposition, mileage and phrasing into one satisfactory...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി prahalad
  On: Mar 29, 2024 | 1642 Views
 • Tata Nexon The Perfect Blend Of Style, Safety And Performance

  Tata nexon is my favourite among all TATA cars as it comes with a bold aggressive look and a wide bo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pradeep
  On: Mar 19, 2024 | 1764 Views
 • Tata Nexon Price Is Very Reasonable

  I think the Tata Nexon is an amazing car for a big family who loves to travel a lot. According to my...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി mudit
  On: Mar 05, 2024 | 1005 Views
 • Best Car

  The car offers amazing mileage and outstanding features within a budget The car's exterior design el...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി editing shorts
  On: Mar 01, 2024 | 89 Views
 • Buying Experience Lacks Enthusiasm

  The buying experience lacks enthusiasm, leaving you feeling neglected by Tata's sales team. Howeve...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി omik gandhi
  On: Feb 29, 2024 | 69 Views
 • Nexon Stands Out As The Top Choice

  The Tata Nexon stands out as the top choice for those seeking superior mileage, futuristic aesthetic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sapna kadam
  On: Feb 29, 2024 | 39 Views
 • Great Experience

  Tata smoothness on road is like butter on bread. I had used the car so long.It is really fabulous.Ne...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി കൃഷ്ണ
  On: Feb 26, 2024 | 43 Views
 • എല്ലാം നെക്സൺ mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

Compare Variants of ടാടാ നെക്സൺ

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
 • Rs.11,09,990*എമി: Rs.26,087
  23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
  Key Features
  • 16-inch steel wheels
  • roof rails
  • rain sensing വൈപ്പറുകൾ
 • Rs.11,59,989*എമി: Rs.27,195
  23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
  Pay 49,999 more to get
  • സൺറൂഫ്
  • follow me ഹോം headlights
  • പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ
 • Rs.11,79,990*എമി: Rs.27,935
  24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
  Pay 69,999 more to get
  • Rs.12,29,990*എമി: Rs.29,037
   24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
   Pay 1,19,999 more to get
   • Rs.12,49,989*എമി: Rs.29,227
    23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
    Pay 1,39,999 more to get
    • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
    • 7-inch digital driver
    • auto എസി
    • cooled glovebox
    • push button start/stop
   • Rs.12,59,990*എമി: Rs.29,431
    23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
    Pay 1,49,999 more to get
    • dual-tone പുറം colour
    • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
    • auto എസി
    • 7-inch digital driver
   • Rs.12,84,990*എമി: Rs.30,262
    23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
    Pay 1,74,999 more to get
    • Rs.13,09,989*എമി: Rs.30,571
     24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
     Pay 1,99,999 more to get
     • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
     • 7-inch driver display
     • auto എസി
     • cooled glovebox
     • push button start/stop
    • Rs.13,19,989*എമി: Rs.30,796
     24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
     Pay 2,09,999 more to get
     • dual-tone പുറം colour
     • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
     • 7-inch driver display
     • auto എസി
    • Rs.13,19,990*എമി: Rs.30,765
     23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
     Pay 2,10,000 more to get
     • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
     • 10.25-inch touchscreen
     • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
    • Rs.13,29,990*എമി: Rs.30,991
     23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
     Pay 2,19,999 more to get
     • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
     • 10.25-inch touchscreen
     • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
     • dual-tone പുറം colour
    • Rs.13,44,990*എമി: Rs.31,589
     24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
     Pay 2,34,999 more to get
     • Rs.13,54,990*എമി: Rs.31,814
      23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
      Pay 2,44,999 more to get
      • Rs.13,69,989*എമി: Rs.31,872
       23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
       Pay 2,59,999 more to get
       • സൺറൂഫ്
       • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
       • 10.25-inch touchscreen
       • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
      • Rs.13,79,989*എമി: Rs.32,098
       23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
       Pay 2,69,999 more to get
       • സൺറൂഫ്
       • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
       • 10.25-inch touchscreen
       • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
       • dual-tone പുറം colour
      • Rs.13,89,990*എമി: Rs.32,356
       24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
       Pay 2,79,999 more to get
       • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
       • 10.25-inch touchscreen
       • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
      • Rs.13,99,989*എമി: Rs.32,582
       24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
       Pay 2,89,999 more to get
       • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
       • 10.25-inch touchscreen
       • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
       • dual-tone പുറം colour
      • Rs.13,99,990*എമി: Rs.32,550
       23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
       Pay 2,89,999 more to get
       • 10.25-inch driver display
       • wireless phone charger
       • rear defogger
       • dual-tone പുറം colour
      • Rs.13,99,990*എമി: Rs.32,550
       23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
       Pay 2,89,999 more to get
       • wireless phone charger
       • rear defogger
       • purple പുറം colour
      • Rs.14,04,990*എമി: Rs.32,916
       23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
       Pay 2,94,999 more to get
       • Rs.14,24,990*എമി: Rs.33,366
        24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
        Pay 3,14,999 more to get
        • Rs.14,34,990*എമി: Rs.33,590
         23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
         Pay 3,24,999 more to get
         • Rs.14,39,990*എമി: Rs.33,463
          24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
          Pay 3,30,000 more to get
          • സൺറൂഫ്
          • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
          • 10.25-inch touchscreen
          • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
         • Rs.14,49,990*എമി: Rs.32,587
          23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
          Pay 3,39,999 more to get
          • wireless phone charger
          • rear defogger
          • purple പുറം colour
          • സൺറൂഫ്
         • Rs.14,49,990*എമി: Rs.33,658
          23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
          Pay 3,40,000 more to get
          • leatherette സീറ്റുകൾ
          • ventilated seats
          • dual-tone പുറം colour
         • Rs.14,49,990*എമി: Rs.33,689
          24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
          Pay 3,40,000 more to get
          • സൺറൂഫ്
          • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
          • 10.25-inch touchscreen
          • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
          • dual-tone പുറം colour
         • Rs.14,49,990*എമി: Rs.33,658
          23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
          Pay 3,40,000 more to get
          • wireless phone charger
          • rear defogger
          • സൺറൂഫ്
          • dual-tone പുറം colour
         • Rs.14,49,990*എമി: Rs.33,658
          23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
          Pay 3,40,000 more to get
          • purple പുറം colour
          • ventilated seats
          • leatherette സീറ്റുകൾ
         • Rs.14,69,989*എമി: Rs.34,141
          24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
          Pay 3,59,999 more to get
          • wireless phone charger
          • rear defogger
          • dual-tone പുറം colour
         • Rs.14,69,990*എമി: Rs.34,141
          24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
          Pay 3,59,999 more to get
          • wireless phone charger
          • rear defogger
          • purple പുറം colour
         • Rs.14,74,990*എമി: Rs.34,468
          24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
          Pay 3,64,999 more to get
          • Rs.14,99,989*എമി: Rs.34,765
           23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
           Pay 3,89,999 more to get
           • leatherette സീറ്റുകൾ
           • ventilated seats
           • dual-tone പുറം colour
           • സൺറൂഫ്
          • Rs.14,99,989*എമി: Rs.34,765
           23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
           Pay 3,89,999 more to get
           • purple പുറം colour
           • ventilated seats
           • leatherette സീറ്റുകൾ
           • സൺറൂഫ്
          • Rs.15,04,990*എമി: Rs.35,121
           24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
           Pay 3,94,999 more to get
           • Rs.15,09,989*എമി: Rs.35,023
            24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
            Pay 3,99,999 more to get
            • leatherette സീറ്റുകൾ
            • ventilated seats
            • dual-tone പുറം colour
           • Rs.15,09,989*എമി: Rs.35,023
            24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
            Pay 3,99,999 more to get
            • wireless phone charger
            • rear defogger
            • dual-tone പുറം colour
            • സൺറൂഫ്
           • Rs.15,09,990*എമി: Rs.35,023
            24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
            Pay 4,00,000 more to get
            • purple പുറം colour
            • ventilated seats
            • leatherette സീറ്റുകൾ
           • Rs.15,09,990*എമി: Rs.35,023
            24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
            Pay 4,00,000 more to get
            • purple പുറം colour
            • ventilated seats
            • leatherette സീറ്റുകൾ
            • സൺറൂഫ്
           • Rs.15,19,990*എമി: Rs.35,468
            23.23 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
            Pay 4,09,999 more to get
            • Rs.15,59,989*എമി: Rs.36,130
             24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
             Pay 4,49,999 more to get
             • leatherette സീറ്റുകൾ
             • ventilated seats
             • dual-tone പുറം colour
             • സൺറൂഫ്
            • Rs.15,59,989*എമി: Rs.36,130
             24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
             Pay 4,49,999 more to get
             • purple പുറം colour
             • ventilated seats
             • leatherette സീറ്റുകൾ
             • സൺറൂഫ്
            • Rs.15,79,990*എമി: Rs.36,795
             24.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
             Pay 4,69,999 more to get
             • Rs.8,14,989*എമി: Rs.18,502
              17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
              Key Features
              • ല ഇ ഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ ഒപ്പം drls
              • 4-inch mid
              • 6 എയർബാഗ്സ്
             • Rs.9,19,989*എമി: Rs.20,696
              17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
              Pay 1,05,000 more to get
              • shark fin antenna
              • electrically foldable orvms
              • steering mounted controls
              • 7-inch touchscreen
             • Rs.9,79,990*എമി: Rs.21,969
              17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
              Pay 1,65,000 more to get
              • സൺറൂഫ്
              • മാനുവൽ എസി
              • ഇലക്ട്രിക്ക് tailgate opening
              • 7-inch touchscreen
             • Rs.9,79,990*എമി: Rs.21,967
              17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
              Pay 1,65,000 more to get
              • roof rails
              • dual-tone cabin
              • auto headlights
              • rain sensing വൈപ്പറുകൾ
             • Rs.9,99,990*എമി: Rs.22,685
              17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
              Pay 1,85,000 more to get
              • Rs.10,29,990*എമി: Rs.23,794
               17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
               Pay 2,15,000 more to get
               • സൺറൂഫ്
               • follow me ഹോം headlights
               • പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ
              • Rs.10,49,990*എമി: Rs.24,522
               17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
               Pay 2,35,000 more to get
               • Rs.10,99,990*എമി: Rs.25,598
                17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                Pay 2,85,000 more to get
                • Rs.11,09,990*എമി: Rs.25,558
                 17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                 Pay 2,95,000 more to get
                 • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                 • 7-inch digital driver
                 • auto എസി
                 • cooled glovebox
                 • push button start/stop
                • Rs.11,19,989*എമി: Rs.25,779
                 17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                 Pay 3,04,999 more to get
                 • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                 • dual-tone പുറം colour
                 • auto എസി
                • Rs.11,44,990*എമി: Rs.26,586
                 17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                 Pay 3,30,000 more to get
                 • Rs.11,79,989*എമി: Rs.27,112
                  17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                  Pay 3,64,999 more to get
                  • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                  • 7-inch digital driver's display
                  • auto എസി
                  • cooled glovebox
                  • push button start/stop
                 • Rs.11,79,989*എമി: Rs.27,080
                  17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                  Pay 3,64,999 more to get
                  • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                  • 10.25-inch touchscreen
                  • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                 • Rs.11,89,990*എമി: Rs.27,312
                  17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                  Pay 3,75,000 more to get
                  • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                  • dual-tone പുറം colour
                  • auto എസി
                 • Rs.11,89,990*എമി: Rs.27,301
                  17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                  Pay 3,75,000 more to get
                  • dual-tone പുറം colour
                  • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                  • 10.25-inch touchscreen
                  • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                 • Rs.12,14,990*എമി: Rs.28,100
                  17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                  Pay 4,00,000 more to get
                  • Rs.12,14,990*എമി: Rs.28,100
                   17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                   Pay 4,00,000 more to get
                   • Rs.12,29,989*എമി: Rs.28,162
                    17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                    Pay 4,14,999 more to get
                    • സൺറൂഫ്
                    • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                    • 10.25-inch touchscreen
                    • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                   • Rs.12,29,990*എമി: Rs.28,204
                    17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                    Pay 4,15,000 more to get
                    • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                    • 7-inch digital driver
                    • auto എസി
                    • cooled glovebox
                    • push button start/stop
                   • Rs.12,39,989*എമി: Rs.28,425
                    17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                    Pay 4,24,999 more to get
                    • dual-tone പുറം colour
                    • 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
                    • 7-inch digital driver
                    • auto എസി
                   • Rs.12,39,989*എമി: Rs.28,382
                    17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                    Pay 4,24,999 more to get
                    • dual-tone പുറം colour
                    • സൺറൂഫ്
                    • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                    • 10.25-inch touchscreen
                    • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                   • Rs.12,49,989*എമി: Rs.28,634
                    17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                    Pay 4,35,000 more to get
                    • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                    • 10.25-inch touchscreen
                    • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                   • Rs.12,59,989*എമി: Rs.28,834
                    17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                    Pay 4,44,999 more to get
                    • dual-tone പുറം colour
                    • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                    • 10.25-inch touchscreen
                    • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                   • Rs.12,59,989*എമി: Rs.28,823
                    17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                    Pay 4,44,999 more to get
                    • 10.25-inch driver
                    • wireless phone charger
                    • rear defogger
                    • dual-tone പുറം colour
                   • Rs.12,59,989*എമി: Rs.28,823
                    17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                    Pay 4,44,999 more to get
                    • wireless phone charger
                    • rear defogger
                    • purple പുറം colour
                   • Rs.12,64,990*എമി: Rs.29,197
                    17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                    Pay 4,50,000 more to get
                    • Rs.12,64,990*എമി: Rs.27,862
                     17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                     Pay 4,50,000 more to get
                     • Rs.12,84,990*എമി: Rs.29,615
                      17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                      Pay 4,70,000 more to get
                      • Rs.12,94,990*എമി: Rs.29,834
                       17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                       Pay 4,80,000 more to get
                       • Rs.12,99,990*എമി: Rs.29,726
                        17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                        Pay 4,85,000 more to get
                        • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                        • 10.25-inch touchscreen
                        • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                       • Rs.12,99,990*എമി: Rs.29,716
                        17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                        Pay 4,85,000 more to get
                        • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                        • 10.25-inch touchscreen
                        • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                        • സൺറൂഫ്
                       • Rs.13,09,989*എമി: Rs.29,947
                        17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                        Pay 4,94,999 more to get
                        • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                        • 10.25-inch touchscreen
                        • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                        • dual-tone പുറം colour
                       • Rs.13,09,989*എമി: Rs.29,936
                        17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                        Pay 4,94,999 more to get
                        • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                        • 10.25-inch touchscreen
                        • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                        • സൺറൂഫ്
                        • dual-tone പുറം colour
                       • Rs.13,09,989*എമി: Rs.29,905
                        17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                        Pay 4,95,000 more to get
                        • wireless phone charger
                        • rear defogger
                        • സൺറൂഫ്
                        • dual-tone പുറം colour
                       • Rs.13,09,990*എമി: Rs.29,905
                        17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                        Pay 4,95,000 more to get
                        • wireless phone charger
                        • rear defogger
                        • purple പുറം colour
                        • സൺറൂഫ്
                       • Rs.13,09,990*എമി: Rs.29,905
                        17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                        Pay 4,95,000 more to get
                        • leatherette സീറ്റുകൾ
                        • ventilated seats
                        • dual-tone പുറം colour
                       • Rs.13,09,990*എമി: Rs.29,905
                        17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                        Pay 4,95,000 more to get
                        • 10.25-inch driver display
                        • ventilated seats
                        • leatherette സീറ്റുകൾ
                       • Rs.13,34,990*എമി: Rs.30,712
                        17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                        Pay 5,20,000 more to get
                        • Rs.13,34,990*എമി: Rs.30,712
                         17.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                         Pay 5,20,000 more to get
                         • Rs.13,49,989*എമി: Rs.30,808
                          17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                          Pay 5,34,999 more to get
                          • സൺറൂഫ്
                          • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                          • 10.25-inch touchscreen
                          • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                         • Rs.13,59,989*എമി: Rs.30,986
                          17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                          Pay 5,44,999 more to get
                          • leatherette സീറ്റുകൾ
                          • ventilated seats
                          • dual-tone പുറം colour
                          • സൺറൂഫ്
                         • Rs.13,59,989*എമി: Rs.30,986
                          17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                          Pay 5,44,999 more to get
                          • 10.25-inch driver display
                          • purple പുറം colour
                          • ventilated seats
                          • സൺറൂഫ്
                         • Rs.13,59,990*എമി: Rs.31,028
                          17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                          Pay 5,45,000 more to get
                          • സൺറൂഫ്
                          • ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
                          • 10.25-inch touchscreen
                          • wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
                          • dual-tone പുറം colour
                         • Rs.13,79,990*എമി: Rs.31,688
                          17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
                          Pay 5,65,000 more to get
                          • Rs.13,79,990*എമി: Rs.31,469
                           17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                           Pay 5,65,000 more to get
                           • 10.25-inch driver display
                           • wireless phone charger
                           • rear defogger
                           • dual-tone പുറം colour
                          • Rs.13,79,990*എമി: Rs.31,469
                           17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                           Pay 5,65,000 more to get
                           • wireless phone charger
                           • rear defogger
                           • purple പുറം colour
                          • Rs.13,84,990*എമി: Rs.31,787
                           17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                           Pay 5,70,000 more to get
                           • Rs.14,14,990*എമി: Rs.32,446
                            17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                            Pay 6,00,000 more to get
                            • Rs.14,29,989*എമി: Rs.32,550
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,15,000 more to get
                             • leatherette സീറ്റുകൾ
                             • ventilated seats
                             • dual-tone പുറം colour
                            • Rs.14,29,989*എമി: Rs.32,550
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,15,000 more to get
                             • wireless phone charger
                             • സൺറൂഫ്
                             • dual-tone പുറം colour
                            • Rs.14,29,989*എമി: Rs.32,550
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,15,000 more to get
                             • purple പുറം colour
                             • ventilated seats
                             • leatherette സീറ്റുകൾ
                            • Rs.14,29,989*എമി: Rs.32,550
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,15,000 more to get
                             • purple പുറം colour
                             • ventilated seats
                             • leatherette സീറ്റുകൾ
                             • സൺറൂഫ്
                            • Rs.14,79,990*എമി: Rs.33,632
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,65,000 more to get
                             • leatherette സീറ്റുകൾ
                             • ventilated seats
                             • dual-tone പുറം colour
                             • സൺറൂഫ്
                            • Rs.14,79,990*എമി: Rs.33,632
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,65,000 more to get
                             • purple പുറം colour
                             • ventilated seats
                             • leatherette സീറ്റുകൾ
                             • സൺറൂഫ്
                            • Rs.1,499,990*എമി: Rs.32,991
                             17.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
                             Pay 6,85,000 more to get

                             പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

                             Ask Question

                             Are you confused?

                             Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                             ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

                             • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

                             How many cylinders are there in Tata Nexon?

                             Anmol asked on 6 Apr 2024

                             The Tata Nexon petrol variant comes with 3 cylinder engine and the diesel varian...

                             കൂടുതല് വായിക്കുക
                             By CarDekho Experts on 6 Apr 2024

                             What are the available colour options in Tata Nexon?

                             Devyani asked on 5 Apr 2024

                             Tata Nexon is available in 10 different colours - Creative Ocean, Pristine White...

                             കൂടുതല് വായിക്കുക
                             By CarDekho Experts on 5 Apr 2024

                             What are the available colour options in Tata Nexon?

                             Anmol asked on 2 Apr 2024

                             Tata Nexon is available in 10 different colours - Creative Ocean, Pristine White...

                             കൂടുതല് വായിക്കുക
                             By CarDekho Experts on 2 Apr 2024

                             What is the tyre size of Tata Nexon?

                             Anmol asked on 30 Mar 2024

                             The tyre size of Tata Nexon is 195/60 R16.

                             By CarDekho Experts on 30 Mar 2024

                             What is the body type of Tata Nexon?

                             Anmol asked on 27 Mar 2024

                             The Tata Nexon comes under the Sport Utility Vehicle (SUV) body type.

                             By CarDekho Experts on 27 Mar 2024
                             Did you find this information helpful?
                             ടാടാ നെക്സൺ Brochure
                             download brochure for detailed information of specs, ഫീറെസ് & prices.
                             download brochure
                             ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ
                             ടാടാ നെക്സൺ Offers
                             Benefits On Tata Nexon Diesel Benefits up to ₹ 40,...
                             offer
                             9 ദിവസം ബാക്കി
                             കാണു പൂർത്തിയായി ഓഫർ

                             ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

                             • ജനപ്രിയമായത്
                             • വരാനിരിക്കുന്നവ
                             • ടാടാ altroz racer
                              ടാടാ altroz racer
                              Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
                              പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മെയ് 20, 2024
                             • ടാടാ curvv
                              ടാടാ curvv
                              Rs.10.50 - 11.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
                              പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2024
                             • ടാടാ curvv ev
                              ടാടാ curvv ev
                              Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
                              പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 16, 2024
                             * എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
                             ×
                             We need your നഗരം to customize your experience