ടാടാ നെക്സൺ വില ഗോലഘട്ട് ൽ

വേരിയന്റുകൾon-road price
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽRs. 14.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽRs. 15.08 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽRs. 13.10 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.57 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hsRs. 12.73 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt pRs. 13.78 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.30 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽRs. 14.51 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dtRs. 13.95 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽRs. 14.14 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽRs. 15.98 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.58 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽRs. 13.78 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്Rs. 13.29 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 16.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.48 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽRs. 12.94 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്Rs. 14.48 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga editionRs. 13.75 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽRs. 15.25 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്Rs. 10.41 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് pRs. 13.49 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻRs. 13.18 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.68 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.79 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.85 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 15.21 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.12 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽRs. 15.25 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ്Rs. 12.62 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.90 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്Rs. 11.95 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻRs. 11.18 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet editionRs. 13.89 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്Rs. 14.34 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽRs. 13.35 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്Rs. 11.02 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.57 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽRs. 14.31 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.84 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽRs. 15.41 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇRs. 8.64 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.27 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംRs. 9.75 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 13.52 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്Rs. 14.51 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽRs. 15.94 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽRs. 16.09 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്Rs. 12.46 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.07 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽRs. 14.20 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്Rs. 11.73 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്Rs. 13.46 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roofRs. 11.90 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്Rs. 11.13 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽRs. 15.21 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.37 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽRs. 14.68 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്Rs. 14.63 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 13.75 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.29 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്Rs. 10.47 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽRs. 15.81 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്Rs. 11.84 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hsRs. 12.57 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽRs. 15.36 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ്Rs. 10.85 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ നെക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില ഗോലഘട്ട്

**ടാടാ നെക്സൺ price is not available in ഗോലഘട്ട്, currently showing price in ജോർഹട്ട്

ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.74,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,95,360*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.11.95 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,114,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.57 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,900
ആർ ടി ഒRs.78,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,67,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.68 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,169,900
ആർ ടി ഒRs.81,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,18,095*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.82,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,29,253*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.29 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.82,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,34,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.13.35 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,199,900
ആർ ടി ഒRs.83,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,51,568*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.52 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.98,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,02,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,44,900
ആർ ടി ഒRs.99,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,14,227*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.14 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.1 Lakh
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,19,856*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,259,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,31,114*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,264,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,36,743*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.37 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,02,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,51,378*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.51 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,292,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,68,264*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,307,900
ആർ ടി ഒRs.1,04,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,85,151*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.85 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,27,900
ആർ ടി ഒRs.1,06,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,07,666*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.08 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1339,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,21,175*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,339,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,21,175*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,42,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,07,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,24,553*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,342,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,24,553*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,47,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,30,182*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.30 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,352,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,35,810*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.36 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,357,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,41,439*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,72,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,58,326*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.58 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,11,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,80,841*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,94,351*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,97,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,12,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.16,03,357*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,417,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.16,08,986*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.769,900
ആർ ടി ഒRs.53,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.8,64,088*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.64 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,9,00
ആർ ടി ഒRs.60,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,872
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.9,74,665*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.75 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.929,900
ആർ ടി ഒRs.65,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,018
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,41,011*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.41 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,34,900
ആർ ടി ഒRs.65,443
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,197
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,46,540*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.47 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.969,900
ആർ ടി ഒRs.67,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,85,242*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.10.85 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,84,900
ആർ ടി ഒRs.68,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,986
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,01,829*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.02 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,900
ആർ ടി ഒRs.69,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,12,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.13 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,039,900
ആർ ടി ഒRs.72,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,73,045*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,493
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,84,203*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,54,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,89,782*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.11.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,069,900
ആർ ടി ഒRs.74,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,06,518*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.07 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,04,900
ആർ ടി ഒRs.77,343
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,45,570*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,119,900
ആർ ടി ഒRs.78,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,62,307*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.12.62 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,73,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.12.73 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,34,900
ആർ ടി ഒRs.79,443
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,79,043*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.79 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.80,143
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,90,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,147,900
ആർ ടി ഒRs.80,353
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,93,548*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,62,9,00
ആർ ടി ഒRs.81,403
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,10,285*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,177,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,453
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,27,021*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.27 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,179,900
ആർ ടി ഒRs.82,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,29,253*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.29 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,194,900
ആർ ടി ഒRs.83,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,45,990*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,97,900
ആർ ടി ഒRs.83,853
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,49,337*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1209,900
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,9,00
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,12,900
ആർ ടി ഒRs.97,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,78,202*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.13.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,900
ആർ ടി ഒRs.97,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,78,202*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.78 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,217,900
ആർ ടി ഒRs.97,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,83,831*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,222,900
ആർ ടി ഒRs.97,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,89,460*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.13.89 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,227,900
ആർ ടി ഒRs.98,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,95,089*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.13.95 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,42,900
ആർ ടി ഒRs.99,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,11,976*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.12 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,62,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,34,491*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.34 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,51,378*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,282,900
ആർ ടി ഒRs.1,02,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,57,006*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.57 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,87,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,62,635*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.63 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.74,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,95,360*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.11.95 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,114,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.57 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,900
ആർ ടി ഒRs.78,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,67,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.68 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,169,900
ആർ ടി ഒRs.81,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,18,095*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,79,900
ആർ ടി ഒRs.82,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,29,253*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.29 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.82,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,34,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.13.35 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,199,900
ആർ ടി ഒRs.83,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,51,568*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.52 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.98,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,02,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,44,900
ആർ ടി ഒRs.99,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,14,227*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.14 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.1 Lakh
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,19,856*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,259,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,31,114*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,264,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,36,743*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.37 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,900
ആർ ടി ഒRs.1,02,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,51,378*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.51 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,292,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,68,264*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,307,900
ആർ ടി ഒRs.1,04,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,85,151*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.85 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,27,900
ആർ ടി ഒRs.1,06,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,07,666*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.08 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1339,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,21,175*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,339,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,21,175*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.21 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,42,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,07,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,24,553*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,342,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,24,553*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,47,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,30,182*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.30 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,352,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,35,810*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.36 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,357,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,41,439*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,72,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,58,326*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.58 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,900
ആർ ടി ഒRs.1,11,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,80,841*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,94,351*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.15,97,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,12,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.16,03,357*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,417,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.16,08,986*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.769,900
ആർ ടി ഒRs.53,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.8,64,088*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.8.64 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,9,00
ആർ ടി ഒRs.60,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,872
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.9,74,665*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.75 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.929,900
ആർ ടി ഒRs.65,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,018
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,41,011*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.41 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,34,900
ആർ ടി ഒRs.65,443
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,197
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,46,540*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.47 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.969,900
ആർ ടി ഒRs.67,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.10,85,242*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.10.85 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,84,900
ആർ ടി ഒRs.68,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,986
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,01,829*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.02 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,900
ആർ ടി ഒRs.69,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,12,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.13 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,039,900
ആർ ടി ഒRs.72,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,73,045*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,493
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,84,203*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,54,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.11,89,782*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.11.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,069,900
ആർ ടി ഒRs.74,893
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,06,518*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.07 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,04,900
ആർ ടി ഒRs.77,343
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,45,570*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,119,900
ആർ ടി ഒRs.78,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,62,307*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.12.62 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,73,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.12.73 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,34,900
ആർ ടി ഒRs.79,443
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,79,043*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.79 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.80,143
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,90,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,147,900
ആർ ടി ഒRs.80,353
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.12,93,548*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,62,9,00
ആർ ടി ഒRs.81,403
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,10,285*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,177,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,453
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,27,021*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.27 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,179,900
ആർ ടി ഒRs.82,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,29,253*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.29 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,194,900
ആർ ടി ഒRs.83,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,45,990*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,97,900
ആർ ടി ഒRs.83,853
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,49,337*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1209,900
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,9,00
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,12,900
ആർ ടി ഒRs.97,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,78,202*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.13.78 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,212,900
ആർ ടി ഒRs.97,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,78,202*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.78 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,217,900
ആർ ടി ഒRs.97,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,83,831*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,222,900
ആർ ടി ഒRs.97,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,89,460*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.13.89 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,227,900
ആർ ടി ഒRs.98,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.13,95,089*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.13.95 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,42,900
ആർ ടി ഒRs.99,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,11,976*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.12 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,62,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,34,491*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.34 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,77,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,51,378*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,282,900
ആർ ടി ഒRs.1,02,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,57,006*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.57 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,87,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road വില in ജോർഹട്ട് : (not available ഇൻ ഗോലഘട്ട്)Rs.14,62,635*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.63 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

നെക്സൺ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,5911
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,1901
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,5912
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,6402
  ഡീസൽമാനുവൽRs.6,0713
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,1903
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,5914
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,6404
  ഡീസൽമാനുവൽRs.6,3915
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,1905
  10000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു

   ടാടാ നെക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.4/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി644 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (644)
   • Price (61)
   • Service (63)
   • Mileage (182)
   • Looks (133)
   • Comfort (186)
   • Space (47)
   • Power (55)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • Sway The Looks Tata Nexon

    The price range starts from 7.60lacs and goes up to 14lacs ex-showroom. Multiple modes to drive from and a spacious glovebox room with cool and illuminated space. The eng...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി anaisha
    On: Nov 02, 2022 | 2126 Views
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    വഴി shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 541 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി nandan
    On: Sep 21, 2022 | 2109 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    വഴി sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 507 Views
   • Nex'own' It Without Worries

    Have purchased Nexon XZA+ last year. After a year of driving the automatic, I can claim the cabin space and looks are top-notch. Boot space is not to boast about but give...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി syam sunkavalli
    On: Sep 18, 2022 | 1214 Views
   • എല്ലാം നെക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ടാടാ നെക്സൺ വീഡിയോകൾ

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ജൂൺ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

   ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ഗോലഘട്ട്

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer 48 hours ൽ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   Does the ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് Plus Dark Edition വാഗ്ദാനം sunroof?

   shweta28arora@gmail.com asked on 14 Nov 2022

   Yes, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition offers a sun and moon roof.

   By Cardekho experts on 14 Nov 2022

   Does ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് Plus P വേരിയന്റ് have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   What ഐഎസ് the ഓൺ road വില അതിലെ ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ് Indore and Ratlam? ൽ

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By DilipKumar on 2 Sep 2022

   Does നെക്സൺ dark edition വാഗ്ദാനം ventilated സീറ്റുകൾ any variant? ൽ

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   What ഐഎസ് the ഓൺ road വില അതിലെ the ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ് Jaipur? ൽ

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By DilipKumar on 6 Jul 2022

   നെക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ജോർഹട്ട്Rs. 8.64 - 16.09 ലക്ഷം
   നഹർലഗൺRs. 8.33 - 15.38 ലക്ഷം
   ഇറ്റാനഗർRs. 8.33 - 15.38 ലക്ഷം
   ദിമാപൂർRs. 8.56 - 15.74 ലക്ഷം
   വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർRs. 8.64 - 16.09 ലക്ഷം
   നാഗോൺRs. 8.64 - 16.09 ലക്ഷം
   ദിബ്രുഗഡ്Rs. 8.64 - 16.09 ലക്ഷം
   ദുലിയാൻRs. 8.64 - 16.09 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   • ടാടാ അൽട്രോസ് ഇ.വി.
    ടാടാ അൽട്രോസ് ഇ.വി.
    Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2023
   • ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    Rs.15.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2023
   • ടാടാ സിയറ
    ടാടാ സിയറ
    Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 01, 2023
   • ടാടാ curvv
    ടാടാ curvv
    Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
   • ടാടാ avinya
    ടാടാ avinya
    Rs.30.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ഗോലഘട്ട് ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience