ടാടാ നെക്സൺ വില വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ ൽ

വേരിയന്റുകൾon-road price
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽRs. 14.20 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്Rs. 14.74 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽRs. 14.31 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്Rs. 14.09 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്Rs. 14.65 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് darkRs. 14.03 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽRs. 15.44 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dtRs. 13.24 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxsRs. 13.75 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്Rs. 13.40 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.17 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.36 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.97 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്Rs. 10.52 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 13.26 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻRs. 13.35 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.25 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്Rs. 12.68 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.85 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽRs. 15.27 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kazirangaRs. 13.86 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.26 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.28 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.61 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്Rs. 13.92 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.49 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്Rs. 14.48 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻRs. 11.18 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്Rs. 12.12 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽRs. 15.38 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്Rs. 11.13 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.73 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.77 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dtRs. 13.92 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dtRs. 12.85 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇRs. 8.75 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംRs. 9.86 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxRs. 13.07 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.65 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 13.80 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്Rs. 12.57 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 13.86 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽRs. 14.71 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.01 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽRs. 14.87 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്Rs. 11.84 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.10 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്Rs. 14.59 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്Rs. 11.18 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.22 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽRs. 15.55 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്Rs. 14.76 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽRs. 14.48 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്Rs. 13.69 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet editionRs. 14.01 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.44 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.40 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.04 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.11 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്Rs. 10.58 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.46 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.71 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽRs. 15.53 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്Rs. 11.95 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്Rs. 16 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ നെക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ

ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.999,9,00
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,74,900
ആർ ടി ഒRs.75,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,205
othersRs.10,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,12,097*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.12 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,900
ആർ ടി ഒRs.79,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,73,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.79,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,84,622*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.85 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,34,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.35 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,900
ആർ ടി ഒRs.83,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,45,990*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,14,9,00
ആർ ടി ഒRs.97,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,213
othersRs.12,149
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,80,454*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.80 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1 Lakh
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,19,856*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,259,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,31,114*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,67,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,289,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,64,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.65 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,70,516*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.71 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,900
ആർ ടി ഒRs.1,04,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,611
othersRs.13,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,87,402*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.87 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,324,900
ആർ ടി ഒRs.1,05,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,148
othersRs.13,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,04,289*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.04 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,863
othersRs.13,449
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,26,804*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.27 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,354,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,221
othersRs.13,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,38,062*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.38 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,359,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,43,691*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.44 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,359,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,43,691*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.44 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,64,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,49,320*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,367,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,52,697*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.53 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,369,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,54,949*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,374,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,60,577*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.61 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,11,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,473
othersRs.13,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,77,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.77 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,188
othersRs.14,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,99,979*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,419,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,11,237*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,725
othersRs.14,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,16,866*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,904
othersRs.14,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,22,495*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.22 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,25,872*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.26 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,28,124*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,900
ആർ ടി ഒRs.54,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,653
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.8,75,146*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.75 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.879,900
ആർ ടി ഒRs.61,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,230
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.9,85,723*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,39,900
ആർ ടി ഒRs.65,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.10,52,069*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.52 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.944,900
ആർ ടി ഒRs.66,143
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,555
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.10,57,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.58 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.994,900
ആർ ടി ഒRs.69,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,12,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.13 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.18 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,493
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,84,203*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.84 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.74,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,95,360*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.95 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,124,900
ആർ ടി ഒRs.78,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,67,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.79,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,84,622*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)Rs.12.85 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.26 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,154,900
ആർ ടി ഒRs.80,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,067
othersRs.11,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,01,359*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
xz plus lux(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,59,900
ആർ ടി ഒRs.81,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,246
othersRs.11,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,06,938*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
xz plus lux(പെടോള്)Rs.13.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,174,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,782
othersRs.11,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,23,674*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)Rs.13.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.83,293
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,40,411*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,189,900
ആർ ടി ഒRs.83,293
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,40,411*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,900
ആർ ടി ഒRs.96,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,855
othersRs.12,049
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,69,196*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)Rs.13.69 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,219,900
ആർ ടി ഒRs.97,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,86,083*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,219,900
ആർ ടി ഒRs.97,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,86,083*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,224,9,00
ആർ ടി ഒRs.97,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,91,712*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)Rs.13.92 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,900
ആർ ടി ഒRs.97,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,91,712*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)Rs.13.92 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,29,9,00
ആർ ടി ഒRs.98,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,750
othersRs.12,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,97,341*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.97 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,32,9,00
ആർ ടി ഒRs.98,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,00,718*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.98,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,02,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,9,00
ആർ ടി ഒRs.99,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,107
othersRs.12,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,08,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.09 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,254,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,644
othersRs.12,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,25,485*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,717
othersRs.12,849
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,59,258*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)Rs.14.59 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,64,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.65 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,70,516*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.71 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,97,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,73,893*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.74 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,76,145*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.76 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.999,9,00
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.18 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,74,900
ആർ ടി ഒRs.75,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,205
othersRs.10,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,12,097*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.12 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,900
ആർ ടി ഒRs.79,093
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,73,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.73 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.79,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,84,622*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.85 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,943
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,34,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.35 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,900
ആർ ടി ഒRs.83,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,45,990*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.46 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,14,9,00
ആർ ടി ഒRs.97,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,213
othersRs.12,149
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,80,454*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.80 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1 Lakh
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,19,856*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,259,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,31,114*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,67,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,289,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,64,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.65 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,70,516*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.71 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,900
ആർ ടി ഒRs.1,04,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,611
othersRs.13,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,87,402*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.87 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,324,900
ആർ ടി ഒRs.1,05,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,148
othersRs.13,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,04,289*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.04 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,863
othersRs.13,449
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,26,804*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.27 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,354,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,221
othersRs.13,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,38,062*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.38 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,359,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,43,691*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.44 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,359,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,43,691*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.44 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,64,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,49,320*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.49 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,367,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,432
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,52,697*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.53 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,369,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,54,949*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,374,900
ആർ ടി ഒRs.1,09,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,60,577*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.61 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,11,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,473
othersRs.13,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,77,464*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.77 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,12,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,188
othersRs.14,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.15,99,979*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,419,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,11,237*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,13,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,725
othersRs.14,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,16,866*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,904
othersRs.14,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,22,495*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.22 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,25,872*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.26 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.16,28,124*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,900
ആർ ടി ഒRs.54,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,653
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.8,75,146*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.8.75 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.879,900
ആർ ടി ഒRs.61,593
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,230
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.9,85,723*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,39,900
ആർ ടി ഒRs.65,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.10,52,069*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.52 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.944,900
ആർ ടി ഒRs.66,143
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,555
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.10,57,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.58 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.994,900
ആർ ടി ഒRs.69,643
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,343
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,12,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.13 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.69,993
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,522
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,18,415*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.18 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,9,00
ആർ ടി ഒRs.73,493
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,84,203*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.84 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,900
ആർ ടി ഒRs.74,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.11,95,360*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.95 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,900
ആർ ടി ഒRs.78,043
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,56,728*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,124,900
ആർ ടി ഒRs.78,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,67,886*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.79,793
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.12,84,622*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)Rs.12.85 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.26 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,154,900
ആർ ടി ഒRs.80,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,067
othersRs.11,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,01,359*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
xz plus lux(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,59,900
ആർ ടി ഒRs.81,193
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,246
othersRs.11,599
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,06,938*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
xz plus lux(പെടോള്)Rs.13.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,174,9,00
ആർ ടി ഒRs.82,243
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,782
othersRs.11,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,23,674*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)Rs.13.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.83,293
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,40,411*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,189,900
ആർ ടി ഒRs.83,293
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,40,411*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,900
ആർ ടി ഒRs.96,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,855
othersRs.12,049
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,69,196*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)Rs.13.69 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.96,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,74,825*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)Rs.13.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,219,900
ആർ ടി ഒRs.97,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,86,083*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,219,900
ആർ ടി ഒRs.97,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,86,083*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,224,9,00
ആർ ടി ഒRs.97,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,91,712*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)Rs.13.92 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,900
ആർ ടി ഒRs.97,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,91,712*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)Rs.13.92 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,29,9,00
ആർ ടി ഒRs.98,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,750
othersRs.12,299
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.13,97,341*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.97 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,32,9,00
ആർ ടി ഒRs.98,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,00,718*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.98,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,02,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,9,00
ആർ ടി ഒRs.99,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,107
othersRs.12,399
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,08,598*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.09 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,254,900
ആർ ടി ഒRs.1,00,392
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,644
othersRs.12,549
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,25,485*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,01,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,48,000*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,02,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,717
othersRs.12,849
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,59,258*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)Rs.14.59 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,64,887*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.65 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,9,00
ആർ ടി ഒRs.1,03,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,70,516*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.71 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,97,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,73,893*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.74 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,03,992
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road വില in വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ : Rs.14,76,145*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.76 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

നെക്സൺ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9751
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4461
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9752
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4462
  ഡീസൽമാനുവൽRs.7,4583
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,9283
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9754
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4464
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9755
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,8275
  15000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു

   Found what you were looking for?

   ടാടാ നെക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.4/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി702 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (702)
   • Price (81)
   • Service (65)
   • Mileage (192)
   • Looks (148)
   • Comfort (219)
   • Space (51)
   • Power (64)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • Nice Car

    It is a nice car because the feeling is very good and its price is 11 lakh and its features are amazing. It is so comfortable, just go for it.

    വഴി user
    On: Mar 26, 2023 | 55 Views
   • Tata Nexon Review

    superb safety features and affordable price recommended car irrespective of gender great mileage, pickup, and comfort.

    വഴി user
    On: Mar 26, 2023 | 39 Views
   • Tata Nexon Is A Fantastic

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. This is the best car a family and comfort. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി pankaj manhar
    On: Mar 24, 2023 | 369 Views
   • Tata Nexon A Fantastic Automobile

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. superior interior ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി harkomal singh
    On: Mar 22, 2023 | 408 Views
   • Features And Technology Offered By The Tata Nexon

    The Tata Nexon is a great option for those in the market for a subcompact SUV. With its eye-catching design and array of features, the Nexon is an attractive package at a...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി patel jyotiben y
    On: Mar 21, 2023 | 306 Views
   • എല്ലാം നെക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ടാടാ നെക്സൺ വീഡിയോകൾ

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ജൂൺ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

   ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ

   • വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ 787032

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer 48 hours ൽ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ the ടാടാ Nexon?

   Abhijeet asked on 25 Mar 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 21.5 kmpl. The Manual Diesel varia...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 25 Mar 2023

   How many colours are available Tata Nexon? ൽ

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   What ഐഎസ് the waiting period വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   ഐഎസ് the ടാടാ നെക്സൺ ലഭ്യമാണ് വേണ്ടി

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം Plus എസ് have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   നെക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   നഹർലഗൺRs. 8.44 - 15.10 ലക്ഷം
   ഇറ്റാനഗർRs. 8.44 - 15.10 ലക്ഷം
   ജോർഹട്ട്Rs. 8.75 - 16.28 ലക്ഷം
   ദിബ്രുഗഡ്Rs. 8.75 - 16.28 ലക്ഷം
   ദുലിയാൻRs. 8.75 - 16.28 ലക്ഷം
   ടിൻസുകിയRs. 8.75 - 16.28 ലക്ഷം
   ദിമാപൂർRs. 8.67 - 15.92 ലക്ഷം
   നാഗോൺRs. 8.75 - 16.28 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   • ടാടാ altroz racer
    ടാടാ altroz racer
    Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മെയ് 15, 2023
   • ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 05, 2023
   • ടാടാ ஆல்ட்ர
    ടാടാ ஆல்ட்ர
    Rs.6.45 - 10.55 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   • ടാടാ punch
    ടാടാ punch
    Rs.6 - 10.14 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   • ടാടാ സഫാരി 2023
    ടാടാ സഫാരി 2023
    Rs.16 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   * എക്സ്ഷോറൂം വില വടക്കൻ ലക്ഷ്മിപൂർ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience