• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front left side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് grille
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് headlight
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് ചക്രം
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front left side
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front view
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് grille
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് headlight
 • ഇസുസു v-cross front left side
 • ഇസുസു v-cross grille
 • ഇസുസു v-cross headlight
 • ഇസുസു v-cross side mirror (body)
 • ഇസുസു v-cross door handle
 • ഇസുസു s-cab front left side
 • ഇസുസു s-cab side view (left)
 • ഇസുസു s-cab grille
 • ഇസുസു s-cab side mirror (glass)
 • ഇസുസു s-cab പുറം image
 • ഇസുസു s-cab z front left side
 • ഇസുസു s-cab z rear left view
 • ഇസുസു s-cab z front view
 • ഇസുസു s-cab z grille
 • ഇസുസു s-cab z headlight
 • ഇസുസു hi-lander front left side
 • ഇസുസു hi-lander taillight
 • ഇസുസു hi-lander door handle
 • ഇസുസു hi-lander rear right side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് dashboard
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് steering ചക്രം
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് instrument cluster
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് എസി controls
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് gear shifter
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് dashboard
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് door view of driver seat
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് ഉൾഭാഗം image
 • ഇസുസു v-cross dashboard
 • ഇസുസു v-cross ignition/start-stop button
 • ഇസുസു v-cross gear shifter
 • ഇസുസു v-cross എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു v-cross seat adjustments control
 • ഇസുസു s-cab instrument cluster
 • ഇസുസു s-cab എസി controls
 • ഇസുസു s-cab ചക്രം
 • ഇസുസു s-cab door controls
 • ഇസുസു s-cab glovebox (closed)
 • ഇസുസു s-cab z dashboard
 • ഇസുസു s-cab z എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു s-cab z rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു s-cab z glovebox (closed)
 • ഇസുസു hi-lander dashboard
 • ഇസുസു hi-lander instrument cluster
 • ഇസുസു hi-lander front armrest
 • ഇസുസു hi-lander എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു hi-lander കീ
1/58
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front left side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് grille
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് headlight
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് ചക്രം
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front left side
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front view
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് grille
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് headlight
 • ഇസുസു v-cross front left side
 • ഇസുസു v-cross grille
 • ഇസുസു v-cross headlight
 • ഇസുസു v-cross side mirror (body)
 • ഇസുസു v-cross door handle
 • ഇസുസു s-cab front left side
 • ഇസുസു s-cab side view (left)
 • ഇസുസു s-cab grille
 • ഇസുസു s-cab side mirror (glass)
 • ഇസുസു s-cab പുറം image
 • ഇസുസു s-cab z front left side
 • ഇസുസു s-cab z rear left view
 • ഇസുസു s-cab z front view
 • ഇസുസു s-cab z grille
 • ഇസുസു s-cab z headlight
 • ഇസുസു hi-lander front left side
 • ഇസുസു hi-lander taillight
 • ഇസുസു hi-lander door handle
 • ഇസുസു hi-lander rear right side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് dashboard
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് steering ചക്രം
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് instrument cluster
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് എസി controls
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് gear shifter
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് dashboard
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് door view of driver seat
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് ഉൾഭാഗം image
 • ഇസുസു v-cross dashboard
 • ഇസുസു v-cross ignition/start-stop button
 • ഇസുസു v-cross gear shifter
 • ഇസുസു v-cross എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു v-cross seat adjustments control
 • ഇസുസു s-cab instrument cluster
 • ഇസുസു s-cab എസി controls
 • ഇസുസു s-cab ചക്രം
 • ഇസുസു s-cab door controls
 • ഇസുസു s-cab glovebox (closed)
 • ഇസുസു s-cab z dashboard
 • ഇസുസു s-cab z എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു s-cab z rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു s-cab z glovebox (closed)
 • ഇസുസു hi-lander dashboard
 • ഇസുസു hi-lander instrument cluster
 • ഇസുസു hi-lander front armrest
 • ഇസുസു hi-lander എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു hi-lander കീ
ഇസുസു ഡി-മാക്സ്
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front left side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് grille
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് headlight
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് ചക്രം
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front left side
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front view
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് grille
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് headlight
 • ഇസുസു v-cross front left side
 • ഇസുസു v-cross grille
 • ഇസുസു v-cross headlight
 • ഇസുസു v-cross side mirror (body)
 • ഇസുസു v-cross door handle
 • ഇസുസു s-cab front left side
 • ഇസുസു s-cab side view (left)
 • ഇസുസു s-cab grille
 • ഇസുസു s-cab side mirror (glass)
 • ഇസുസു s-cab പുറം image
 • ഇസുസു s-cab z front left side
 • ഇസുസു s-cab z rear left view
 • ഇസുസു s-cab z front view
 • ഇസുസു s-cab z grille
 • ഇസുസു s-cab z headlight
 • ഇസുസു hi-lander front left side
 • ഇസുസു hi-lander taillight
 • ഇസുസു hi-lander door handle
 • ഇസുസു hi-lander rear right side
1/29
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front left side
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് grille
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് headlight
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് ചക്രം
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front left side
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front view
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് grille
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് front fog lamp
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് headlight
 • ഇസുസു v-cross front left side
 • ഇസുസു v-cross grille
 • ഇസുസു v-cross headlight
 • ഇസുസു v-cross side mirror (body)
 • ഇസുസു v-cross door handle
 • ഇസുസു s-cab front left side
 • ഇസുസു s-cab side view (left)
 • ഇസുസു s-cab grille
 • ഇസുസു s-cab side mirror (glass)
 • ഇസുസു s-cab പുറം image
 • ഇസുസു s-cab z front left side
 • ഇസുസു s-cab z rear left view
 • ഇസുസു s-cab z front view
 • ഇസുസു s-cab z grille
 • ഇസുസു s-cab z headlight
 • ഇസുസു hi-lander front left side
 • ഇസുസു hi-lander taillight
 • ഇസുസു hi-lander door handle
 • ഇസുസു hi-lander rear right side
ഇസുസു ഡി-മാക്സ്
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് dashboard
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് steering ചക്രം
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് instrument cluster
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് എസി controls
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് gear shifter
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് dashboard
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് door view of driver seat
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് ഉൾഭാഗം image
 • ഇസുസു v-cross dashboard
 • ഇസുസു v-cross ignition/start-stop button
 • ഇസുസു v-cross gear shifter
 • ഇസുസു v-cross എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു v-cross seat adjustments control
 • ഇസുസു s-cab instrument cluster
 • ഇസുസു s-cab എസി controls
 • ഇസുസു s-cab ചക്രം
 • ഇസുസു s-cab door controls
 • ഇസുസു s-cab glovebox (closed)
 • ഇസുസു s-cab z dashboard
 • ഇസുസു s-cab z എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു s-cab z rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു s-cab z glovebox (closed)
 • ഇസുസു hi-lander dashboard
 • ഇസുസു hi-lander instrument cluster
 • ഇസുസു hi-lander front armrest
 • ഇസുസു hi-lander എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു hi-lander കീ
1/29
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് dashboard
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് steering ചക്രം
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് instrument cluster
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് എസി controls
 • ഇസുസു ഡി-മാക്സ് gear shifter
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് dashboard
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് door view of driver seat
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു എംയു-എക്സ് ഉൾഭാഗം image
 • ഇസുസു v-cross dashboard
 • ഇസുസു v-cross ignition/start-stop button
 • ഇസുസു v-cross gear shifter
 • ഇസുസു v-cross എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു v-cross seat adjustments control
 • ഇസുസു s-cab instrument cluster
 • ഇസുസു s-cab എസി controls
 • ഇസുസു s-cab ചക്രം
 • ഇസുസു s-cab door controls
 • ഇസുസു s-cab glovebox (closed)
 • ഇസുസു s-cab z dashboard
 • ഇസുസു s-cab z എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു s-cab z rear സീറ്റുകൾ
 • ഇസുസു s-cab z glovebox (closed)
 • ഇസുസു hi-lander dashboard
 • ഇസുസു hi-lander instrument cluster
 • ഇസുസു hi-lander front armrest
 • ഇസുസു hi-lander എയർബാഗ്സ്
 • ഇസുസു hi-lander കീ
ഇസുസു ഡി-മാക്സ്

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

ഇസുസു Cars Videos

 • Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  7:50
  Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  ജനുവരി 16, 2017 | 9828 Views
 • Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  4:17
  Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  ഫെബ്രുവരി 28, 2016 | 41571 Views
 • ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  1:32
  ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  ഫെബ്രുവരി 09, 2016 | 392 Views
 • 2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  11:11
  2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  ഒക്ടോബർ 21, 2015 | 1815 Views
 • MU-7 AV
  2:9
  MU-7 AV
  ജനുവരി 24, 2015 | 4384 Views

ഇസുസു വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • ഇസുസുവിന്റെ പിക്കപ്പുകളും SUV-യും ഇപ്പോൾ BS6 ഫേസ് 2 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു
  ഇസുസുവിന്റെ പിക്കപ്പുകളും SUV-യും ഇപ്പോൾ BS6 ഫേസ് 2 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു

  മൂന്ന് കാറുകളും ഇപ്പോൾ പുതിയ "വലൻസിയ ഓറഞ്ച്" പെയിന്റ് ഷേഡിലും ലഭ്യമാണ്

 • ഇസൂസുവിന് ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പുതിയ കമ്പനി
  ഇസൂസുവിന് ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പുതിയ കമ്പനി

  ഇസൂസു മോട്ടോര്‍സ് ലിമിറ്റഡ് ജപ്പാന്‍, ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പുതിയ കമ്പനിക്ക് രൂപം നല്‍കി. ഇസൂസു എന്‍ജിനിയറിങ് ബിസിനസ് സെന്റര്‍ ഇന്‍ഡ്യാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഐഇബിസിഐ) എ പുതിയ സംരംഭം കമ്പനിയുടെ ആര്‍&ഡിയും സോഴ്‌സിങ് അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇസൂസു മോട്ടോര്‍സ് ഇന്‍ഡ്യാ (ഐഎംഐ) ഉല്‍പങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുതിലും ഈ പുതിയ കമ്പനി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ആദ്യഘ'ത്തില്‍ 70% പ്രാദേശികമായി നിര്‍മ്മാണം നിര്‍വഹിക്കുവാനും, സമീപ ഭാവിയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രാദേശികമായി നിര്‍മ്മാണം നിര്‍വഹിക്കുവാനും പുതിയ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് കമ്പനിയെ സഹായിക്കും. ആഗോളതലത്തില്‍ അവശ്യമായ ഇസൂസു പാര്‍ട്ട്സ് എത്തിക്കുതിലും ഐഇബിസിഐ മുന്‍കൈയെടുക്കും.

×
We need your നഗരം to customize your experience