• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front left side image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര grille image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front fog lamp image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് grille
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് headlight
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 infotainment stytem
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് speakers
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര dashboard image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര steering ചക്രം image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ ഉൾഭാഗം image image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് infotainment system main menu
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front armrest
1/47
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front left side image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര grille image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front fog lamp image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് grille
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് headlight
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 infotainment stytem
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് speakers
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര dashboard image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര steering ചക്രം image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ ഉൾഭാഗം image image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് infotainment system main menu
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front armrest
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front left side image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര grille image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front fog lamp image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് grille
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് headlight
1/25
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് front view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് rear view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front left side image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര grille image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ side view (left) image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear left view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ rear view image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front fog lamp image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front left side
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് side view (left)
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് rear left view
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് grille
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് headlight
ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 infotainment stytem
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് speakers
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര dashboard image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര steering ചക്രം image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ ഉൾഭാഗം image image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് infotainment system main menu
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front armrest
1/22
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 infotainment stytem
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12 door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് door view of driver seat
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎക്‌സ് speakers
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര dashboard image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര steering ചക്രം image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബിഎസ് സൂപ്പർലെഗ്ഗെര seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ എസി controls image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ front air vents image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ seat headrest image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ സഗാറ്റോ ഉൾഭാഗം image image
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് dashboard
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് steering ചക്രം
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് infotainment system main menu
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് gear shifter
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് front armrest
ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ cars videos

ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാർത്തകളും അവലോകനങ്ങളും

 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത
 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡി ബി നെ ഔദ്യോഗീയ വീഡിയോയിലൂടെ ടീസ് ചെയ്‌തു ( ഉള്ളിൽ സ്പെക്‌റ്റർ സ്പോയിലറുകൾ)

  ബ്രിട്ടിഷ് കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മുൻനിര വാഹനമായ ഡി ബി ജി ടിയുടെ വരവ് ഔദ്യോഗീയമായി ടീസ് ചെയ്‌തു, കാറിന്റെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടമടക്കമുള്ള വീഡിയോയാണ്‌ പുറത്തുവിട്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ് ബട്ടൺ ഡ്രവർ അമർത്തുന്നതിലൂടെയാണ്‌ വീഡിയൊ തുടങ്ങുന്നത്, ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങിയ ഈ ഭാഗം ഒരു ക്ഷണം പോലെയാണ്‌ തോന്നുക. എഞ്ചിൻ പുറത്തുവിടുന്ന തീയുടെ ശക്‌തികണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചുവന്ന പ്രകാശം സന്ദർഭത്തിന്‌ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഡി ബി എന്ന് പേര്‌ നൽകിയേക്കാവുന്ന ഈ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിനിൽ ട്വിൻ ടർബൊ ചാർജഡ് വി എഞ്ചിനാണ്‌ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

  By manishജനുവരി 14, 2016
×
We need your നഗരം to customize your experience