ടാടാ സഫാരി 2005-2017 വേരിയന്റുകൾ

[object Object]

കൂടുതല് വായിക്കുക
Tata Safari 2005-2017
Rs. 6.77 Lakh - 15.97 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ടാടാ സഫാരി 2005-2017 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

  സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x2 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.77 ലക്ഷം *
    
   സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x4 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.77 ലക്ഷം *
     
    സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x4 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.77 ലക്ഷം *
      
     സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x2 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.77 ലക്ഷം *
       
      സഫാരി 2005-2017 3എൽ ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 2956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
        
       സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
         
        സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
          
         സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
           
          സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
            
           സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 11.57 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.90 ലക്ഷം*
             
            സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്ഐ ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
              
             സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
               
              സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                
               സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                 
                സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                  
                 സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                   
                  സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                    
                   സഫാരി 2005-2017 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                     
                    സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                      
                     സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.98 ലക്ഷം*
                       
                      സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.17 ലക്ഷം *
                        
                       സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.85 ലക്ഷം*
                         
                        സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x4 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 12.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.85 ലക്ഷം*
                          
                         സഫാരി 2005-2017 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.18 ലക്ഷം*
                           
                          സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ് 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.18 ലക്ഷം*
                            
                           സഫാരി 2005-2017 4x4 എൽഎക്സ് 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.18 ലക്ഷം*
                             
                            സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.18 ലക്ഷം*
                              
                             സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.18 ലക്ഷം*
                               
                              സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 11.57 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.20 ലക്ഷം*
                                
                               സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.38 ലക്ഷം*
                                 
                                സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.40 ലക്ഷം*
                                  
                                 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.89 ലക്ഷം*
                                   
                                  സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.11.32 ലക്ഷം*
                                    
                                   സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.11.41 ലക്ഷം*
                                     
                                    ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.11.45 ലക്ഷം*
                                      
                                     ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.11.45 ലക്ഷം*
                                       
                                      ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.12.89 ലക്ഷം*
                                        
                                       ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.12.89 ലക്ഷം*
                                         
                                        ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.14.33 ലക്ഷം *
                                          
                                         സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 13.93 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.15.97 ലക്ഷം *
                                           
                                          മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു
                                          Ask Question

                                          Are you Confused?

                                          Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                          ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

                                          • പോപ്പുലർ
                                          • ഉപകമിങ്
                                          ×
                                          We need your നഗരം to customize your experience