ടാടാ സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ്

Tata Safari 2005-2017
Rs.6.78 Lakh - 15.98 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ് (വകഭേദങ്ങൾ)

സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x2 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*EXPIRED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x4 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*EXPIRED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x4 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*EXPIRED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x2 1948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*EXPIRED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 3എൽ ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 2956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.91 ലക്ഷം*EXPIRED11.57 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്ഐ ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x2 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.17 ലക്ഷം* EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്iii 2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.85 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x4 2092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.85 ലക്ഷം*EXPIRED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ് 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 എൽഎക്സ് 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.20 ലക്ഷം*EXPIRED11.57 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.39 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.40 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.90 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.33 ലക്ഷം* EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x2 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.41 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.45 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.46 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.34 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.98 ലക്ഷം*EXPIRED13.93 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ടാടാ സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

3.9/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി64 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (64)
 • Mileage (29)
 • Engine (21)
 • Performance (14)
 • Power (19)
 • Service (16)
 • Maintenance (5)
 • Pickup (22)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Loge Toh Jaanoge Safaari Cheez Kya Hai

  Mileage best hai iss segment mai. Safety toh bahut he achi hai.

  വഴി amit kumar
  On: Jun 07, 2020 | 20 Views
 • Wonderful Car

  The car fully decorated with new features. It has good condition and mileage.

  വഴി latif
  On: Feb 06, 2019 | 22 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Amazing Vehicle - Simple Words

  Hello Guys,This is my third Tata Vehicle. PROS:Happy with the services and cost of maintenance it has been like INR 23,000/- in total after such a rugged use. I take it t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bhuvan
  On: Nov 23, 2016 | 87 Views
 • for DICOR 2.2 EX 4x2 BS IV

  My experience with TATA Safari 2.2 Dicor

  First of all i want to start my review with the looks of the Safari . When every time i look onto my Safari i always fell in love with the beastly SUV beauty .As Safari h...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sahil kundu
  On: Nov 11, 2016 | 580 Views
 • A good and reliable workhorse

  I have been driving a tat safari 2.2 vtt dicor for the last about 08 years now and have done about 110000 kms on it. this tata stable workhorse has never let me down and ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jagteshwar
  On: Aug 04, 2016 | 969 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Awesome car

  I bought the SUV(Safari Dicor 2.2) impressed by its space, comfort and its legendary cross country cruising capabilities.The power of the car when we go to hill stations ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി meezan khan
  On: Jul 30, 2016 | 288 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Tata Safari 2.2 dicor from the owner.

  Look and Style The Best looking Suv, undoutedly. A true Macho looking real butch, real suv, not like Duster or Eco sport that are bassically car's in jeep body. they are ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nitin rai
  On: Aug 16, 2013 | 17778 Views
 • TATA SAFARI Dicor E

  Look and Style........ Good   Comfort........... Not at all, passanger seats are not tilting very rigid and noisy   Pickup ............ Too much Vibration, Trac...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shameem a shaikh
  On: Jun 07, 2013 | 2856 Views
 • എല്ലാം സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ് അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ടാടാ സഫാരി 2005-2017

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • സിയറ
  സിയറ
  Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 01, 2023
 • curvv
  curvv
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 13, 2022
 • ടിയഗോ എവ്
  ടിയഗോ എവ്
  Rs.6.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 04, 2023
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience