ടാടാ സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ്

Tata Safari 2005-2017
Rs.6.78 - 15.98 ലക്ഷം*
This കാർ മാതൃക has discontinued
വലിയ സംരക്ഷണം !!
save upto % ! find best deals on used ടാടാ cars
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ

സഫാരി 2005-2017 Mileage (Variants)

സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x21948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x41948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x41948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x21948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.3 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 3എൽ ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x22956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.91 ലക്ഷം*DISCONTINUED11.57 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്ഐ ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.17 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x42092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.85 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.85 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.0 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 4x4 എൽഎക്സ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.20 ലക്ഷം*DISCONTINUED11.57 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.39 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.40 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.90 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.33 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.41 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.45 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.46 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.34 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്‌സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.98 ലക്ഷം*DISCONTINUED13.93 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ടാടാ സഫാരി 2005-2017 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

3.9/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി64 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (64)
 • Mileage (29)
 • Engine (21)
 • Performance (14)
 • Power (19)
 • Service (16)
 • Maintenance (5)
 • Pickup (22)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Loge Toh Jaanoge Safaari Cheez Kya Hai

  Mileage best hai iss segment mai. Safety toh bahut he achi hai.

  വഴി amit kumar
  On: Jun 07, 2020 | 43 Views
 • Wonderful Car

  The car fully decorated with new features. It has good condition and mileage.

  വഴി latif
  On: Feb 06, 2019 | 28 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Amazing Vehicle - Simple Words

  Hello Guys,This is my third Tata Vehicle. PROS:Happy with the services and cost of maintenance it ha...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി devanshi
  On: Nov 23, 2016 | 84 Views
 • for DICOR 2.2 EX 4x2 BS IV

  My experience with TATA Safari 2.2 Dicor

  First of all i want to start my review with the looks of the Safari . When every time i look onto my...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sahil kundu
  On: Nov 11, 2016 | 577 Views
 • A good and reliable workhorse

  I have been driving a tat safari 2.2 vtt dicor for the last about 08 years now and have done about 1...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jagteshwar
  On: Aug 04, 2016 | 967 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Awesome car

  I bought the SUV(Safari Dicor 2.2) impressed by its space, comfort and its legendary cross country c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി meezan khan
  On: Jul 30, 2016 | 287 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Tata Safari 2.2 dicor from the owner.

  Look and Style The Best looking Suv, undoutedly. A true Macho looking real butch, real suv, not like...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nitin rai
  On: Aug 16, 2013 | 17778 Views
 • TATA SAFARI Dicor E

  Look and Style........ Good   Comfort........... Not at all, passanger seats are not tilting ve...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shameem a shaikh
  On: Jun 07, 2013 | 2856 Views
 • എല്ലാം സഫാരി 2005-2017 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ടാടാ സഫാരി 2005-2017

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ടാടാ punch ev
  ടാടാ punch ev
  Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 01, 2023
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 20, 2023
 • ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 02, 2024
 • ടാടാ avinya
  ടാടാ avinya
  Rs.30 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience