ടാടാ നെക്സൺ വില ബുൽദ്ഷാഹർ ൽ

വേരിയന്റുകൾon-road price
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽRs. 14.35 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്Rs. 15 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽRs. 14.47 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്Rs. 14.24 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്Rs. 14.81 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് darkRs. 14.28 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽRs. 15.60 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dtRs. 13.50 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxsRs. 13.90 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്Rs. 13.67 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.34 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.36 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്Rs. 10.55 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.13 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 13.26 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻRs. 13.62 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.10 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.41 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്Rs. 12.93 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽRs. 15.43 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kazirangaRs. 14.01 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.26 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.55 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.57 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.88 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്Rs. 14.07 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.77 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്Rs. 14.64 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻRs. 11.22 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്Rs. 12.37 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽRs. 15.55 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്Rs. 11.16 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.99 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.94 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dtRs. 14.07 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dtRs. 13.10 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇRs. 8.78 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംRs. 9.89 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxRs. 13.33 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.81 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 13.96 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്Rs. 12.82 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.01 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽRs. 14.86 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.42 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽRs. 15.03 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്Rs. 12.08 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.10 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്Rs. 14.75 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്Rs. 11.22 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.40 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽRs. 15.82 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്Rs. 15.02 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽRs. 14.64 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്Rs. 13.84 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet editionRs. 14.25 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്Rs. 15.60 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.67 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.20 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.40 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്Rs. 10.61 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.73 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.86 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽRs. 15.80 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്Rs. 12.20 ലക്ഷം*
ടാടാ നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്Rs. 16.17 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ നെക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില ബുൽദ്ഷാഹർ

**ടാടാ നെക്സൺ price is not available in ബുൽദ്ഷാഹർ, currently showing price in നോയിഡ

ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.81,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,892
othersRs.600
Rs.61,963
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,21,584*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാടാ നെക്സൺRs.11.22 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,776
othersRs.11,349
Rs.63,338
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,36,715*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.37 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,899
ആർ ടി ഒRs.1,14,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,158
othersRs.11,898
Rs.62,613
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,99,147*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.99 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,410
othersRs.11,999
Rs.65,163
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,10,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.10 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,19,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,540
othersRs.12,449
Rs.63,888
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,61,579*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.62 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,899
ആർ ടി ഒRs.1,20,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,792
othersRs.12,548
Rs.65,438
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,72,931*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,294
othersRs.12,749
Rs.64,038
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,95,633*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.96 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,174
othersRs.13,099
Rs.65,713
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,35,363*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.35 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,27,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,425
othersRs.13,198
Rs.65,763
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,46,714*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.47 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,899
ആർ ടി ഒRs.1,28,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,802
othersRs.13,348
Rs.65,838
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,63,740*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,67,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,179
othersRs.13,498
Rs.64,413
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,80,767*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.81 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,30,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,304
othersRs.13,549
Rs.64,438
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,86,443*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,32,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,681
othersRs.13,699
Rs.64,513
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,03,471*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,33,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,058
othersRs.13,848
Rs.64,588
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,20,497*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,44,899
ആർ ടി ഒRs.1,35,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,561
othersRs.14,048
Rs.66,188
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,43,200*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.43 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,54,899
ആർ ടി ഒRs.1,36,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,812
othersRs.14,148
Rs.64,738
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,54,551*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.55 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,37,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,938
othersRs.14,198
Rs.66,263
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,60,226*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,938
othersRs.14,199
Rs.66,263
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,60,227*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,364,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,76,618*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.77 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,367,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,80,055*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.80 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,82,347*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.82 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,88,075*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.88 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,40,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,692
othersRs.14,498
Rs.66,413
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,94,280*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,42,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,194
othersRs.14,699
Rs.66,513
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,16,984*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,41,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,39,635*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,571
othersRs.14,849
Rs.66,588
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,34,010*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.34 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,899
ആർ ടി ഒRs.1,44,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,697
othersRs.14,898
Rs.66,613
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,39,685*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,54,530*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,56,822*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,899
ആർ ടി ഒRs.63,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,364
othersRs.600
Rs.56,510
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.8,78,456*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.78 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,79,899
ആർ ടി ഒRs.71,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,877
othersRs.600
Rs.57,010
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.9,88,968*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.89 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,39,899
ആർ ടി ഒRs.76,391
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,384
othersRs.600
Rs.58,310
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.10,55,276*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.55 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,899
ആർ ടി ഒRs.76,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,510
othersRs.600
Rs.59,835
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.10,60,802*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.61 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,899
ആർ ടി ഒRs.80,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,766
othersRs.600
Rs.57,585
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,16,058*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.16 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.81,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,892
othersRs.600
Rs.60,110
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,21,584*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.22 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,899
ആർ ടി ഒRs.1,06,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,148
othersRs.11,098
Rs.58,860
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,08,337*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.08 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,07,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,400
othersRs.11,198
Rs.60,410
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,19,689*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,09,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,902
othersRs.11,398
Rs.59,010
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,42,391*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,899
ആർ ടി ഒRs.1,12,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,782
othersRs.11,748
Rs.60,685
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,82,120*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.82 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,13,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,033
othersRs.11,848
Rs.60,735
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,93,471*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.93 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,410
othersRs.11,999
Rs.60,810
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,10,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)Rs.13.10 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.26 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
xz plus lux(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,912
othersRs.12,199
Rs.59,410
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,33,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
xz plus lux(പെടോള്)Rs.13.33 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,289
othersRs.12,349
Rs.60,985
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,50,229*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)Rs.13.50 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,20,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,666
othersRs.12,499
Rs.61,060
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,67,255*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)Rs.13.67 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,20,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,666
othersRs.12,499
Rs.61,060
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,67,255*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.67 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,043
othersRs.12,649
Rs.61,135
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,84,282*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)Rs.13.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,169
othersRs.12,699
Rs.61,160
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,89,958*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)Rs.13.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,420
othersRs.12,799
Rs.59,710
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,01,309*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,420
othersRs.12,799
Rs.61,210
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,01,309*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,23,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,546
othersRs.12,848
Rs.61,235
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,06,984*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)Rs.14.07 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,546
othersRs.12,849
Rs.61,235
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,06,985*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)Rs.14.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,24,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,671
othersRs.12,899
Rs.59,760
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,12,661*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.13 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,25,376*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)Rs.14.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,27,667*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)Rs.14.28 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,922
othersRs.12,999
Rs.61,310
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,24,011*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.24 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,54,899
ആർ ടി ഒRs.1,26,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,299
othersRs.13,148
Rs.61,385
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,41,038*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,899
ആർ ടി ഒRs.1,28,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,802
othersRs.13,348
Rs.61,485
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,63,741*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,053
othersRs.13,449
Rs.61,535
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,75,092*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)Rs.14.75 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,179
othersRs.13,498
Rs.61,560
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,80,768*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,304
othersRs.13,548
Rs.61,585
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,86,443*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.86 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,97,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,99,851*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)Rs.15 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,02,143*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.15.02 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.81,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,892
othersRs.600
Rs.61,963
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,21,584*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാടാ നെക്സൺRs.11.22 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,776
othersRs.11,349
Rs.63,338
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,36,715*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.37 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,29,899
ആർ ടി ഒRs.1,14,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,158
othersRs.11,898
Rs.62,613
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,99,147*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.99 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,410
othersRs.11,999
Rs.65,163
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,10,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.10 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,19,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,540
othersRs.12,449
Rs.63,888
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,61,579*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.62 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,94,899
ആർ ടി ഒRs.1,20,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,792
othersRs.12,548
Rs.65,438
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,72,931*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,14,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,294
othersRs.12,749
Rs.64,038
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,95,633*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.96 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,900
ആർ ടി ഒRs.1,26,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,174
othersRs.13,099
Rs.65,713
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,35,363*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.35 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,27,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,425
othersRs.13,198
Rs.65,763
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,46,714*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.47 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,899
ആർ ടി ഒRs.1,28,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,802
othersRs.13,348
Rs.65,838
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,63,740*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,67,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.10 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,179
othersRs.13,498
Rs.64,413
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,80,767*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.81 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,900
ആർ ടി ഒRs.1,30,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,304
othersRs.13,549
Rs.64,438
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,86,443*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.86 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,32,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,681
othersRs.13,699
Rs.64,513
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,03,471*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,33,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,058
othersRs.13,848
Rs.64,588
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,20,497*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,44,899
ആർ ടി ഒRs.1,35,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,561
othersRs.14,048
Rs.66,188
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,43,200*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.43 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,54,899
ആർ ടി ഒRs.1,36,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,812
othersRs.14,148
Rs.64,738
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,54,551*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.55 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,37,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,938
othersRs.14,198
Rs.66,263
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,60,226*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,938
othersRs.14,199
Rs.66,263
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,60,227*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,364,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,76,618*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.77 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,367,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,80,055*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.80 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,900
ആർ ടി ഒRs.1,36,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,82,347*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.82 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,37,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,88,075*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.88 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,40,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,692
othersRs.14,498
Rs.66,413
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,94,280*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.15.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,42,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,194
othersRs.14,699
Rs.66,513
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,16,984*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,41,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,39,635*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,571
othersRs.14,849
Rs.66,588
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,34,010*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.34 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,899
ആർ ടി ഒRs.1,44,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,697
othersRs.14,898
Rs.66,613
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,39,685*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,54,530*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)Rs.16.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,43,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.16,56,822*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark ഡീസൽ അംറ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,899
ആർ ടി ഒRs.63,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,364
othersRs.600
Rs.56,510
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.8,78,456*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാടാ നെക്സൺRs.8.78 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,79,899
ആർ ടി ഒRs.71,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,877
othersRs.600
Rs.57,010
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.9,88,968*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.89 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,39,899
ആർ ടി ഒRs.76,391
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,384
othersRs.600
Rs.58,310
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.10,55,276*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.55 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,899
ആർ ടി ഒRs.76,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,510
othersRs.600
Rs.59,835
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.10,60,802*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.61 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,899
ആർ ടി ഒRs.80,791
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,766
othersRs.600
Rs.57,585
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,16,058*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.16 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.81,192
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,892
othersRs.600
Rs.60,110
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.11,21,584*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.22 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,899
ആർ ടി ഒRs.1,06,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,148
othersRs.11,098
Rs.58,860
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,08,337*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.08 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,899
ആർ ടി ഒRs.1,07,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,400
othersRs.11,198
Rs.60,410
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,19,689*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,79,899
ആർ ടി ഒRs.1,09,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,902
othersRs.11,398
Rs.59,010
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,42,391*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,14,899
ആർ ടി ഒRs.1,12,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,782
othersRs.11,748
Rs.60,685
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,82,120*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.82 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,13,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,033
othersRs.11,848
Rs.60,735
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.12,93,471*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.93 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,15,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,410
othersRs.11,999
Rs.60,810
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,10,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt(പെടോള്)Rs.13.10 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,44,900
ആർ ടി ഒRs.1,14,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.26 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
xz plus lux(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,59,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,912
othersRs.12,199
Rs.59,410
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,33,201*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
xz plus lux(പെടോള്)Rs.13.33 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,18,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,289
othersRs.12,349
Rs.60,985
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,50,229*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt(പെടോള്)Rs.13.50 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,20,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,666
othersRs.12,499
Rs.61,060
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,67,255*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് plus lux dark edition (പെടോള്)Rs.13.67 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,89,900
ആർ ടി ഒRs.1,20,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,666
othersRs.12,499
Rs.61,060
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,67,255*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.67 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,043
othersRs.12,649
Rs.61,135
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,84,282*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ്(പെടോള്)Rs.13.84 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,900
ആർ ടി ഒRs.1,22,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,169
othersRs.12,699
Rs.61,160
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.13,89,958*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs(പെടോള്)Rs.13.90 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,420
othersRs.12,799
Rs.59,710
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,01,309*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,420
othersRs.12,799
Rs.61,210
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,01,309*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.01 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,899
ആർ ടി ഒRs.1,23,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,546
othersRs.12,848
Rs.61,235
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,06,984*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt(പെടോള്)Rs.14.07 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,546
othersRs.12,849
Rs.61,235
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,06,985*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ്(പെടോള്)Rs.14.07 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,29,900
ആർ ടി ഒRs.1,24,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,671
othersRs.12,899
Rs.59,760
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,12,661*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.13 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,32,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,25,376*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs jet edition(പെടോള്)Rs.14.25 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,34,900
ആർ ടി ഒRs.1,23,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,27,667*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark(പെടോള്)Rs.14.28 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,922
othersRs.12,999
Rs.61,310
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,24,011*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.24 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,54,899
ആർ ടി ഒRs.1,26,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,299
othersRs.13,148
Rs.61,385
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,41,038*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.41 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,74,899
ആർ ടി ഒRs.1,28,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,802
othersRs.13,348
Rs.61,485
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,63,741*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ്(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,053
othersRs.13,449
Rs.61,535
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,75,092*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ്(പെടോള്)Rs.14.75 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,89,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,179
othersRs.13,498
Rs.61,560
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,80,768*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ്(പെടോള്)Rs.14.81 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,899
ആർ ടി ഒRs.1,30,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,304
othersRs.13,548
Rs.61,585
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,86,443*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.86 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,97,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.14,99,851*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്(പെടോള്)Rs.15 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,29,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road വില in നോയിഡ : (not available ഇൻ ബുൽദ്ഷാഹർ)Rs.15,02,143*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് dark അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.15.02 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

നെക്സൺ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9751
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4461
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9752
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4462
  ഡീസൽമാനുവൽRs.7,4583
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,9283
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9754
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,4464
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9755
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,8275
  15000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു

   Found what you were looking for?

   ടാടാ നെക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.4/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി705 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (705)
   • Price (82)
   • Service (65)
   • Mileage (192)
   • Looks (149)
   • Comfort (221)
   • Space (52)
   • Power (65)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • Tata Nexon Review.

    Very good car at the price point. Safety is top-notch, infotainment and entertainment excellent, ride quality and performance could have been better still, nothing to com...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി rishiraj das
    On: Mar 29, 2023 | 1447 Views
   • Nice Car

    It is a nice car because the feeling is very good and its price is 11 lakh and its features are amazing. It is so comfortable, just go for it.

    വഴി user
    On: Mar 26, 2023 | 173 Views
   • Tata Nexon Review

    superb safety features and affordable price recommended car irrespective of gender great mileage, pickup, and comfort.

    വഴി user
    On: Mar 26, 2023 | 173 Views
   • Tata Nexon Is A Fantastic

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. This is the best car a family and comfort. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി pankaj manhar
    On: Mar 24, 2023 | 434 Views
   • Tata Nexon A Fantastic Automobile

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. superior interior ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി harkomal singh
    On: Mar 22, 2023 | 410 Views
   • എല്ലാം നെക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ടാടാ നെക്സൺ വീഡിയോകൾ

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ജൂൺ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

   ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ബുൽദ്ഷാഹർ

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer 48 hours ൽ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ the ടാടാ Nexon?

   Abhijeet asked on 25 Mar 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 21.5 kmpl. The Manual Diesel varia...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 25 Mar 2023

   How many colours are available Tata Nexon? ൽ

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   What ഐഎസ് the waiting period വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   ഐഎസ് the ടാടാ നെക്സൺ ലഭ്യമാണ് വേണ്ടി

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം Plus എസ് have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   നെക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   നോയിഡRs. 8.78 - 16.40 ലക്ഷം
   ഗസിയാബാദ്Rs. 8.78 - 16.40 ലക്ഷം
   ഫരിദാബാദ്Rs. 8.82 - 16.14 ലക്ഷം
   അലിഗഢ്Rs. 8.83 - 16.57 ലക്ഷം
   മീററ്റ്Rs. 8.83 - 16.57 ലക്ഷം
   ന്യൂ ഡെൽഹിRs. 8.75 - 17.01 ലക്ഷം
   ഗുർഗാവ്Rs. 8.85 - 16.18 ലക്ഷം
   മനേസർRs. 8.83 - 16.28 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   • ടാടാ altroz racer
    ടാടാ altroz racer
    Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മെയ് 15, 2023
   • ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 05, 2023
   • ടാടാ ஆல்ட்ர
    ടാടാ ஆல்ட்ர
    Rs.6.45 - 10.55 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   • ടാടാ punch
    ടാടാ punch
    Rs.6 - 10.14 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   • ടാടാ സഫാരി 2023
    ടാടാ സഫാരി 2023
    Rs.16 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2023
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ബുൽദ്ഷാഹർ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience