ടാടാ നെക്സൺ വില ബഡ്ഗാം ൽ

വേരിയന്റുകൾon-road price
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽRs. 14.23 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽRs. 15.28 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽRs. 13.41 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 14.77 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hsRs. 13.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt pRs. 13.98 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.51 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽRs. 14.72 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dtRs. 14.15 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽRs. 14.34 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽRs. 16.19 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.79 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽRs. 13.98 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്Rs. 13.60 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 16.25 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.68 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽRs. 13.24 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്Rs. 14.68 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga editionRs. 13.94 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽRs. 15.45 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്Rs. 10.67 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് pRs. 13.81 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻRs. 13.49 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.98 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.09 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 15.06 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽRs. 15.42 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.32 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽRs. 15.45 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ്Rs. 12.92 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.20 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻRs. 11.56 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്Rs. 12.24 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet editionRs. 14.09 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്Rs. 14.54 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽRs. 13.66 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്Rs. 11.29 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്Rs. 12.86 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽRs. 14.51 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 14.03 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽRs. 15.62 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇRs. 8.87 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 13.58 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംRs. 9.99 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 13.83 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്Rs. 14.71 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽRs. 16.16 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്Rs. 12.75 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽRs. 16.31 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്Rs. 12.35 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽRs. 14.40 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്Rs. 12.01 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്Rs. 13.77 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roofRs. 12.18 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്Rs. 11.50 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽRs. 15.42 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽRs. 14.57 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽRs. 14.89 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്Rs. 14.83 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്Rs. 13.94 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്Rs. 10.72 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്Rs. 13.60 ലക്ഷം*
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽRs. 16.02 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്Rs. 12.13 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hsRs. 12.86 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽRs. 15.57 ലക്ഷം*
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ്Rs. 11.12 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ നെക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില ബഡ്ഗാം

**ടാടാ നെക്സൺ price is not available in ബഡ്ഗാം, currently showing price in ശ്രീനഗർ

ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,06,450
ആർ ടി ഒRs.90,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,757
othersRs.10,064
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,55,852*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.56 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,450
ആർ ടി ഒRs.95,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,903
othersRs.10,664
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,23,998*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.24 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,21,450
ആർ ടി ഒRs.1,00,930
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,870
othersRs.11,214
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,86,465*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,31,450
ആർ ടി ഒRs.1,01,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,228
othersRs.11,314
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,97,823*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,76,450
ആർ ടി ഒRs.1,05,880
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,838
othersRs.11,764
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,48,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1186,450
ആർ ടി ഒRs.1,06,780
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,195
othersRs.11,864
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,60,290*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,191,450
ആർ ടി ഒRs.1,07,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,374
othersRs.11,914
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,65,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.13.66 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,06,450
ആർ ടി ഒRs.1,08,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,911
othersRs.12,064
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,83,006*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.83 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,41,450
ആർ ടി ഒRs.1,11,730
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,163
othersRs.12,414
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,22,758*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.23 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,51,450
ആർ ടി ഒRs.1,12,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,520
othersRs.12,514
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,34,115*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,56,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,13,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,699
othersRs.12,564
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,39,794*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.40 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,66,450
ആർ ടി ഒRs.1,13,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,057
othersRs.12,664
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,51,152*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,71,450
ആർ ടി ഒRs.1,14,430
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,236
othersRs.12,714
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,56,831*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,81,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,15,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,594
othersRs.12,814
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,68,189*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,284,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,15,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,701
othersRs.12,844
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,71,596*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.72 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,450
ആർ ടി ഒRs.1,16,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,237
othersRs.12,994
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,88,632*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,14,450
ആർ ടി ഒRs.1,18,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,774
othersRs.13,144
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,05,669*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.06 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,34,450
ആർ ടി ഒRs.1,20,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,489
othersRs.13,344
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,28,384*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,46,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,180
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,919
othersRs.13,464
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,42,014*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,46,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,180
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,919
othersRs.13,464
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,42,014*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,026
othersRs.13,494
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,45,421*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.45 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,026
othersRs.13,494
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,45,421*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.45 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,354,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,205
othersRs.13,544
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,51,100*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,450
ആർ ടി ഒRs.1,22,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,384
othersRs.13,594
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,56,779*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.57 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,364,450
ആർ ടി ഒRs.1,22,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,563
othersRs.13,644
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,62,458*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.62 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,450
ആർ ടി ഒRs.1,24,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,099
othersRs.13,794
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,79,494*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.79 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,399,450
ആർ ടി ഒRs.1,25,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,815
othersRs.13,994
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,02,210*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.02 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,11,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,27,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,244
othersRs.14,114
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,15,839*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.16 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,14,450
ആർ ടി ഒRs.1,27,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,351
othersRs.14,144
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,19,246*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.19 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,19,450
ആർ ടി ഒRs.1,27,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,530
othersRs.14,194
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,24,925*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,450
ആർ ടി ഒRs.1,28,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,709
othersRs.14,244
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,30,604*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.31 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,76,350
ആർ ടി ഒRs.69,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,526
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.8,86,747*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.87 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.876,350
ആർ ടി ഒRs.78,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,103
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.9,99,324*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.99 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,36,350
ആർ ടി ഒRs.84,271
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,249
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.10,66,870*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.67 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,41,350
ആർ ടി ഒRs.84,721
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,428
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.10,72,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.72 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,76,350
ആർ ടി ഒRs.87,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,680
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,11,901*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.11.12 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,91,350
ആർ ടി ഒRs.89,221
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,216
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,28,788*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.29 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,01,350
ആർ ടി ഒRs.90,121
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,574
othersRs.10,013
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,50,059*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.50 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,046,3,50
ആർ ടി ഒRs.94,171
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,184
othersRs.10,463
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,01,169*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.01 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,056,350
ആർ ടി ഒRs.95,071
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,542
othersRs.10,563
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,12,527*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.13 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,61,350
ആർ ടി ഒRs.95,521
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,720
othersRs.10,613
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,18,205*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.12.18 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,76,350
ആർ ടി ഒRs.96,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,257
othersRs.10,763
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,35,242*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.35 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,11,350
ആർ ടി ഒRs.1,00,021
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,509
othersRs.11,113
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,74,994*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,21,350
ആർ ടി ഒRs.1,00,921
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,867
othersRs.11,213
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,86,352*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.86 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,26,350
ആർ ടി ഒRs.1,01,371
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,045
othersRs.11,263
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,92,030*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.12.92 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,36,350
ആർ ടി ഒRs.1,02,271
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,403
othersRs.11,363
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,03,388*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.13.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,41,350
ആർ ടി ഒRs.1,02,721
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,582
othersRs.11,413
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,09,067*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,51,350
ആർ ടി ഒRs.1,03,621
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,940
othersRs.11,513
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,20,425*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,350
ആർ ടി ഒRs.1,03,891
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,047
othersRs.11,543
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,23,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,69,350
ആർ ടി ഒRs.1,05,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,584
othersRs.11,693
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,40,869*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.41 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,350
ആർ ടി ഒRs.1,06,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,120
othersRs.11,843
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,57,905*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.58 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,186,350
ആർ ടി ഒRs.1,06,771
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,192
othersRs.11,863
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,60,177*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,01,350
ആർ ടി ഒRs.1,08,121
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,728
othersRs.12,013
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,77,213*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.77 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,350
ആർ ടി ഒRs.1,08,391
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,836
othersRs.12,043
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,80,621*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,216,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,471
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,265
othersRs.12,163
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.13.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,216,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,471
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,265
othersRs.12,163
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.94 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,372
othersRs.12,193
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,97,657*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,372
othersRs.12,193
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,97,657*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,350
ആർ ടി ഒRs.1,10,191
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,551
othersRs.12,243
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,03,336*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,229,350
ആർ ടി ഒRs.1,10,641
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,730
othersRs.12,293
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,09,015*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.14.09 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,234,350
ആർ ടി ഒRs.1,11,091
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,909
othersRs.12,343
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,14,694*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.14.15 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,350
ആർ ടി ഒRs.1,12,441
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,445
othersRs.12,493
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,31,730*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.32 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,69,350
ആർ ടി ഒRs.1,14,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,161
othersRs.12,693
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,54,446*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.54 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,281,350
ആർ ടി ഒRs.1,15,321
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,590
othersRs.12,813
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,68,075*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,350
ആർ ടി ഒRs.1,15,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,697
othersRs.12,843
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,71,482*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.71 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,289,350
ആർ ടി ഒRs.1,16,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,876
othersRs.12,893
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,77,161*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.77 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,294,350
ആർ ടി ഒRs.1,16,491
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,055
othersRs.12,943
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,82,840*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.83 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,06,450
ആർ ടി ഒRs.90,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,757
othersRs.10,064
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,55,852*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.11.56 ലക്ഷം*
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,450
ആർ ടി ഒRs.95,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,903
othersRs.10,664
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,23,998*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.24 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,21,450
ആർ ടി ഒRs.1,00,930
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,870
othersRs.11,214
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,86,465*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.86 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,31,450
ആർ ടി ഒRs.1,01,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,228
othersRs.11,314
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,97,823*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.12.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,76,450
ആർ ടി ഒRs.1,05,880
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,838
othersRs.11,764
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,48,933*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.49 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1186,450
ആർ ടി ഒRs.1,06,780
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,195
othersRs.11,864
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,60,290*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്(ഡീസൽ)Rs.13.60 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,191,450
ആർ ടി ഒRs.1,07,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,374
othersRs.11,914
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,65,969*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.13.66 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,06,450
ആർ ടി ഒRs.1,08,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,911
othersRs.12,064
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,83,006*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.13.83 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,41,450
ആർ ടി ഒRs.1,11,730
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,163
othersRs.12,414
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,22,758*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.23 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,51,450
ആർ ടി ഒRs.1,12,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,520
othersRs.12,514
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,34,115*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം*
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,56,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,13,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,699
othersRs.12,564
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,39,794*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xza plus dt roof amt diesel(ഡീസൽ)Rs.14.40 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,66,450
ആർ ടി ഒRs.1,13,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,057
othersRs.12,664
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,51,152*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,71,450
ആർ ടി ഒRs.1,14,430
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,236
othersRs.12,714
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,56,831*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.57 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,81,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,15,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,594
othersRs.12,814
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,68,189*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.68 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,284,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,15,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,701
othersRs.12,844
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,71,596*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.72 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,99,450
ആർ ടി ഒRs.1,16,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,237
othersRs.12,994
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,88,632*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.89 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,14,450
ആർ ടി ഒRs.1,18,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,774
othersRs.13,144
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,05,669*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.06 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,34,450
ആർ ടി ഒRs.1,20,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,489
othersRs.13,344
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,28,384*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.28 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,46,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,180
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,919
othersRs.13,464
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,42,014*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,46,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,180
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,919
othersRs.13,464
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,42,014*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,026
othersRs.13,494
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,45,421*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.45 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,026
othersRs.13,494
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,45,421*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.45 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,354,450
ആർ ടി ഒRs.1,21,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,205
othersRs.13,544
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,51,100*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,450
ആർ ടി ഒRs.1,22,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,384
othersRs.13,594
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,56,779*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.57 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,364,450
ആർ ടി ഒRs.1,22,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,563
othersRs.13,644
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,62,458*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.62 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,450
ആർ ടി ഒRs.1,24,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,099
othersRs.13,794
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.15,79,494*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.79 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,399,450
ആർ ടി ഒRs.1,25,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,815
othersRs.13,994
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,02,210*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.02 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,11,4,50
ആർ ടി ഒRs.1,27,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,244
othersRs.14,114
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,15,839*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.16 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,14,450
ആർ ടി ഒRs.1,27,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,351
othersRs.14,144
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,19,246*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.19 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,19,450
ആർ ടി ഒRs.1,27,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,530
othersRs.14,194
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,24,925*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.25 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,24,450
ആർ ടി ഒRs.1,28,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,709
othersRs.14,244
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.16,30,604*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.31 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,76,350
ആർ ടി ഒRs.69,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,526
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.8,86,747*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാടാ നെക്സൺRs.8.87 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.876,350
ആർ ടി ഒRs.78,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,103
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.9,99,324*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.9.99 ലക്ഷം*
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,36,350
ആർ ടി ഒRs.84,271
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,249
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.10,66,870*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം എസ്(പെടോള്)Rs.10.67 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,41,350
ആർ ടി ഒRs.84,721
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,428
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.10,72,499*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.72 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,76,350
ആർ ടി ഒRs.87,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,680
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,11,901*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.11.12 ലക്ഷം*
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,91,350
ആർ ടി ഒRs.89,221
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,216
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,28,788*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എം പ്ലസ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.29 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,01,350
ആർ ടി ഒRs.90,121
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,574
othersRs.10,013
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.11,50,059*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.11.50 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,046,3,50
ആർ ടി ഒRs.94,171
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,184
othersRs.10,463
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,01,169*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.12.01 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,056,350
ആർ ടി ഒRs.95,071
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,542
othersRs.10,563
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,12,527*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ്(പെടോള്)Rs.12.13 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,61,350
ആർ ടി ഒRs.95,521
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,720
othersRs.10,613
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,18,205*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് plus dualtone roof (പെടോള്)Rs.12.18 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,76,350
ആർ ടി ഒRs.96,871
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,257
othersRs.10,763
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,35,242*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.12.35 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,11,350
ആർ ടി ഒRs.1,00,021
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,509
othersRs.11,113
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,74,994*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്(പെടോള്)Rs.12.75 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,21,350
ആർ ടി ഒRs.1,00,921
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,867
othersRs.11,213
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,86,352*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs(പെടോള്)Rs.12.86 ലക്ഷം*
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,26,350
ആർ ടി ഒRs.1,01,371
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,045
othersRs.11,263
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.12,92,030*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xza plus dualtone roof amt (പെടോള്)Rs.12.92 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,36,350
ആർ ടി ഒRs.1,02,271
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,403
othersRs.11,363
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,03,388*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs(പെടോള്)Rs.13.03 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,41,350
ആർ ടി ഒRs.1,02,721
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,582
othersRs.11,413
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,09,067*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.09 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,51,350
ആർ ടി ഒRs.1,03,621
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,940
othersRs.11,513
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,20,425*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,54,350
ആർ ടി ഒRs.1,03,891
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,047
othersRs.11,543
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,23,832*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.24 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,69,350
ആർ ടി ഒRs.1,05,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,584
othersRs.11,693
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,40,869*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ(പെടോള്)Rs.13.41 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,350
ആർ ടി ഒRs.1,06,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,120
othersRs.11,843
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,57,905*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.13.58 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,186,350
ആർ ടി ഒRs.1,06,771
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,192
othersRs.11,863
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,60,177*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.60 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,01,350
ആർ ടി ഒRs.1,08,121
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,728
othersRs.12,013
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,77,213*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്(പെടോള്)Rs.13.77 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,04,350
ആർ ടി ഒRs.1,08,391
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,836
othersRs.12,043
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,80,621*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,216,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,471
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,265
othersRs.12,163
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition(പെടോള്)Rs.13.94 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,216,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,471
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,265
othersRs.12,163
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.13.94 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,372
othersRs.12,193
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,97,657*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,350
ആർ ടി ഒRs.1,09,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,372
othersRs.12,193
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.13,97,657*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,24,350
ആർ ടി ഒRs.1,10,191
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,551
othersRs.12,243
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,03,336*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.03 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,229,350
ആർ ടി ഒRs.1,10,641
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,730
othersRs.12,293
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,09,015*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition(പെടോള്)Rs.14.09 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,234,350
ആർ ടി ഒRs.1,11,091
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,909
othersRs.12,343
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,14,694*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt(പെടോള്)Rs.14.15 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,49,350
ആർ ടി ഒRs.1,12,441
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,445
othersRs.12,493
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,31,730*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.14.32 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,69,350
ആർ ടി ഒRs.1,14,241
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,161
othersRs.12,693
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,54,446*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.54 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,281,350
ആർ ടി ഒRs.1,15,321
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,590
othersRs.12,813
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,68,075*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,84,350
ആർ ടി ഒRs.1,15,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,697
othersRs.12,843
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,71,482*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്(പെടോള്)Rs.14.71 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,289,350
ആർ ടി ഒRs.1,16,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,876
othersRs.12,893
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,77,161*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്(പെടോള്)Rs.14.77 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,294,350
ആർ ടി ഒRs.1,16,491
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,055
othersRs.12,943
on-road വില in ശ്രീനഗർ : (not available ഇൻ ബഡ്ഗാം)Rs.14,82,840*
Tata
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.14.83 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

നെക്സൺ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,5911
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,1901
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,5912
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,6402
  ഡീസൽമാനുവൽRs.6,0713
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,1903
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,5914
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,6404
  ഡീസൽമാനുവൽRs.6,3915
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,1905
  10000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു

   ടാടാ നെക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.4/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി651 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (650)
   • Price (62)
   • Service (63)
   • Mileage (184)
   • Looks (136)
   • Comfort (192)
   • Space (47)
   • Power (55)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 552 Views
   • Sway The Looks Tata Nexon

    The price range starts from 7.60lacs and goes up to 14lacs ex-showroom. Multiple modes to drive from and a spacious glovebox room with cool and illuminated space. The eng...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി anaisha
    On: Nov 02, 2022 | 2179 Views
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    വഴി shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 543 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി nandan
    On: Sep 21, 2022 | 2107 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    വഴി sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 507 Views
   • എല്ലാം നെക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ടാടാ നെക്സൺ വീഡിയോകൾ

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ജൂൺ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

   ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ബഡ്ഗാം

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer 48 hours ൽ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   Does the ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് Plus Dark Edition വാഗ്ദാനം sunroof?

   shweta28arora@gmail.com asked on 14 Nov 2022

   Yes, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition offers a sun and moon roof.

   By Cardekho experts on 14 Nov 2022

   Does ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് Plus P വേരിയന്റ് have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   What ഐഎസ് the ഓൺ road വില അതിലെ ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ് Indore and Ratlam? ൽ

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By DilipKumar on 2 Sep 2022

   Does നെക്സൺ dark edition വാഗ്ദാനം ventilated സീറ്റുകൾ any variant? ൽ

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   What ഐഎസ് the ഓൺ road വില അതിലെ the ടാടാ നെക്സൺ എക്സ്എം എസ് Jaipur? ൽ

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By DilipKumar on 6 Jul 2022

   നെക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ശ്രീനഗർRs. 8.87 - 16.31 ലക്ഷം
   ബാരാമുള്ളRs. 8.87 - 16.31 ലക്ഷം
   അനന്ത്നാഗ്Rs. 8.79 - 16.23 ലക്ഷം
   ജമ്മുRs. 8.79 - 16.23 ലക്ഷം
   പാതാങ്കോട്ട്Rs. 8.82 - 16.20 ലക്ഷം
   അമൃത്സർRs. 8.82 - 16.20 ലക്ഷം
   കാൻഗ്രRs. 8.56 - 15.81 ലക്ഷം
   ലെRs. 8.79 - 16.23 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   • ടാടാ അൽട്രോസ് ഇ.വി.
    ടാടാ അൽട്രോസ് ഇ.വി.
    Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2023
   • ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    ടാടാ ഹാരിയർ 2023
    Rs.15.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2023
   • ടാടാ സിയറ
    ടാടാ സിയറ
    Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 01, 2023
   • ടാടാ curvv
    ടാടാ curvv
    Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
   • ടാടാ avinya
    ടാടാ avinya
    Rs.30.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ബഡ്ഗാം ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience