• എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front left side
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear left view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 grille
 • haima 8s front left side
 • haima 8s side view (left)
 • haima 8s front view
 • haima 8s rear view
 • haima 8s grille
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 dashboard
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 door view of driver seat
1/12
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front left side
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear left view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 grille
 • haima 8s front left side
 • haima 8s side view (left)
 • haima 8s front view
 • haima 8s rear view
 • haima 8s grille
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 dashboard
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 door view of driver seat
haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front left side
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear left view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 grille
 • haima 8s front left side
 • haima 8s side view (left)
 • haima 8s front view
 • haima 8s rear view
 • haima 8s grille
1/10
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front left side
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear left view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 front view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 rear view
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 grille
 • haima 8s front left side
 • haima 8s side view (left)
 • haima 8s front view
 • haima 8s rear view
 • haima 8s grille
haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 dashboard
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 door view of driver seat
1/2
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 dashboard
 • haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 door view of driver seat
haima bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ടൂളുകൾ

haima Cars വീഡിയോകൾ

 • Bird Electric EV1 First Look Walkaround Review Auto Expo 2020
  7:24
  Bird Electric EV1 First Look Walkaround Review Auto Expo 2020
  ഫെബ്രുവരി 07, 2020
×
We need your നഗരം to customize your experience