വരാനിരിക്കുന്ന

Around 24 upcoming between യുഎക്സ്, gloster 2024, കോഡിയാക് 2024, സൂപ്പർബ് 2024, lbx will be launched in India in 2025. Among these 24 upcoming cars, there are 18 suvs, 6 sedans, 3 hatchbacks, 1 എം യു വി ഒപ്പം 1 കൺവേർട്ടബിൾ. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars between in 2024 & 2025

മോഡൽപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലexpected launch date
ലെക്സസ് യുഎക്സ്Rs. 40 ലക്ഷം*ജൂൺ 07, 2024
എംജി gloster 2024Rs. 39.50 ലക്ഷം*ജൂൺ 15, 2024
സ്കോഡ കോഡിയാക് 2024Rs. 40 ലക്ഷം*ജൂൺ 15, 2024
സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2024Rs. 36 ലക്ഷം*ജൂൺ 15, 2024
ലെക്സസ് lbxRs. 45 ലക്ഷം*ജൂൺ 20, 2024
കൂടുതല് വായിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന

 • ലെക്സസ് യുഎക്സ്
  ലെക്സസ് യുഎക്സ്
  Rs40 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 07, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  എംജി gloster 2024
  എംജി gloster 2024
  Rs39.50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സ്കോഡ കോഡിയാക് 2024
  സ്കോഡ കോഡിയാക് 2024
  Rs40 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2024
  സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2024
  Rs36 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ലെക്സസ് lbx
  ലെക്സസ് lbx
  Rs45 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 20, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മിനി കൺട്രിമൻ എസ്ഇ
  മിനി കൺട്രിമൻ എസ്ഇ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി പാലിസേഡ്
  ഹുണ്ടായി പാലിസേഡ്
  Rs40 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 01, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സ്കോഡ ഒക്റ്റാവിയ ആർഎസ് iv
  സ്കോഡ ഒക്റ്റാവിയ ആർഎസ് iv
  Rs45 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • കിയ കാർണിവൽ
  കിയ കാർണിവൽ
  Rs40 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹീന്ദ്ര ബിഇ 09
  മഹീന്ദ്ര ബിഇ 09
  Rs45 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇഃ
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇഃ
  Rs35 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  ടൊയോറ്റ കാമ്രി 2024
  ടൊയോറ്റ കാമ്രി 2024
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  OLA ഇലക്ട്രിക്ക് കാർ
  OLA ഇലക്ട്രിക്ക് കാർ
  Rs40 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  ഓഡി എ3 2024
  ഓഡി എ3 2024
  Rs35 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ജീപ്പ് അവഞ്ചർ
  ജീപ്പ് അവഞ്ചർ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി സാൻ്റാ ഫേ 2025
  ഹുണ്ടായി സാൻ്റാ ഫേ 2025
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗുവാൻ 2025
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗുവാൻ 2025
  Rs37 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോർഡ് എൻഡവർ
  ഫോർഡ് എൻഡവർ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇ9
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇ9
  Rs38 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  vinfast vf7
  vinfast vf7
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 12, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടെസ്ല മോഡൽ 2
  ടെസ്ല മോഡൽ 2
  Rs45 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  വോൾവോ ex30
  വോൾവോ ex30
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  vinfast vf6
  vinfast vf6
  Rs35 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 12, 2026 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു

ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ

 • ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ്
  ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ്
  Rs43.90 - 46.90 ലക്ഷം*
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്
  നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്
  Rs6 - 11.27 ലക്ഷം*
 • മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700
  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700
  Rs13.99 - 26.99 ലക്ഷം*
 • മേർസിഡസ് amg എസ് 63
  മേർസിഡസ് amg എസ് 63
  Rs3.30 - 3.80 സിആർ*
 • മേർസിഡസ് മേബാഷ് ജിഎൽഎസ്
  മേർസിഡസ് മേബാഷ് ജിഎൽഎസ്
  Rs3.35 സിആർ*
 • എല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ കാണുക
×
We need your നഗരം to customize your experience