വരാനിരിക്കുന്ന

Around 29 upcoming between ev9, ജ്എൽബി 2024, ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 250, കൂപ്പർ എസ്ഇ 2024, eqa will be launched in India in 2025. Among these 29 upcoming cars, there are 21 suvs, 3 hatchbacks, 4 sedans, 1 മിനി വാൻ, 3 coupes, 1 എം യു വി ഒപ്പം 1 പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars between in 2024 & 2025

മോഡൽപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലexpected launch date
കിയ ev9Rs. 80 ലക്ഷം*ജൂൺ 01, 2024
മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024Rs. 65 ലക്ഷം*ജൂൺ 15, 2024
ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 250Rs. 1 സിആർ*ജൂൺ 15, 2024
മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ 2024Rs. 55 ലക്ഷം*ജൂൺ 20, 2024
മേർസിഡസ് eqaRs. 60 ലക്ഷം*jul 07, 2024
കൂടുതല് വായിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന

 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  കിയ ev9
  കിയ ev9
  Rs80 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 01, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024
  മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024
  Rs65 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 250
  ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 250
  Rs1 സിആർ
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ 2024
  മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ 2024
  Rs55 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 20, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മേർസിഡസ് eqa
  മേർസിഡസ് eqa
  Rs60 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 07, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മിനി കൺട്രിമൻ എസ്ഇ
  മിനി കൺട്രിമൻ എസ്ഇ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ബിഎംഡബ്യു 5 സീരീസ്
  ബിഎംഡബ്യു 5 സീരീസ്
  Rs70 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ് 2024
  മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ് 2024
  Rs80 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  സ്കോഡ enyaq iv
  സ്കോഡ enyaq iv
  Rs65 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ്സ് 2024
  മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ്സ് 2024
  Rs1 സിആർ
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  ടൊയോറ്റ കാമ്രി 2024
  ടൊയോറ്റ കാമ്രി 2024
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ id.4
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ id.4
  Rs65 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഫിസ്കർ ocean
  ഫിസ്കർ ocean
  Rs80 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മേർസിഡസ് ജിഎൽസി കൂപ്പ് 2024
  മേർസിഡസ് ജിഎൽസി കൂപ്പ് 2024
  Rs65 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ജീപ്പ് അവഞ്ചർ
  ജീപ്പ് അവഞ്ചർ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  കിയ ev6 2025
  കിയ ev6 2025
  Rs63 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  കിയ ev5
  കിയ ev5
  Rs55 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ id.7
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ id.7
  Rs70 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ശരാശരി ലോഹം azani
  ശരാശരി ലോഹം azani
  Rs88.98 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി സാൻ്റാ ഫേ 2025
  ഹുണ്ടായി സാൻ്റാ ഫേ 2025
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഓഡി ക്യു6 ഇ-ട്രോൺ
  ഓഡി ക്യു6 ഇ-ട്രോൺ
  Rs1 സിആർ
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോർഡ് എൻഡവർ
  ഫോർഡ് എൻഡവർ
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  എംജി euniq 7
  എംജി euniq 7
  Rs60 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 6
  ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 6
  Rs65 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടെസ്ല cybertruck
  ടെസ്ല cybertruck
  Rs50.70 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മെയ് 21, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  vinfast vf7
  vinfast vf7
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 12, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  വോൾവോ ex30
  വോൾവോ ex30
  Rs50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  vinfast vf8
  vinfast vf8
  Rs60 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 12, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു

ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ

 • മേർസിഡസ് മേബാഷ് ജിഎൽഎസ്
  മേർസിഡസ് മേബാഷ് ജിഎൽഎസ്
  Rs3.35 സിആർ*
 • മേർസിഡസ് amg എസ് 63
  മേർസിഡസ് amg എസ് 63
  Rs3.30 സിആർ*
 • ഓഡി ക്യു7
  ഓഡി ക്യു7
  Rs86.92 - 97.84 ലക്ഷം*
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2
  ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2
  Rs68.50 - 87.70 ലക്ഷം*
 • പോർഷെ കെയെൻ കൂപ്പെ
  പോർഷെ കെയെൻ കൂപ്പെ
  Rs1.42 - 2.01 സിആർ*
 • എല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ കാണുക
×
We need your നഗരം to customize your experience