ടാടാ സഫാരി മൈലേജ്

Tata Safari
218 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.15.35 - 23.56 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫർ
വലിയ സംരക്ഷണം !!
ലാഭിക്കു % ! find best deals ഓൺ used ടാടാ cars വരെ
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ

സഫാരി Mileage (Variants)

സഫാരി എക്സ്ഇ1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.35 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്എം1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.80 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്എം എസ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.96 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്എംഎ അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 18.10 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ടി1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 18.30 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ് ടി പ്ലസ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 19.10 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്എംഎ എസ് അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 19.27 ലക്ഷം* 14.08 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ടി പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 19.40 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 20.00 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 20.40 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 20.70 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.05 ലക്ഷം* Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 str1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.15 ലക്ഷം*
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
2 months waiting
16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 21.30 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് അഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.30 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.30 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് jet edition1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.35 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 str അഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.40 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
ടാടാ ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6str kaziranga edition1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.40 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.40 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6str jet edition1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.45 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 str ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 21.50 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഗോൾഡ്1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 22.16 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഗോൾഡ് 6 str1956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 22.26 ലക്ഷം*2 months waiting16.14 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.35 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 str അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.45 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അഡ്‌വഞ്ചർ edition അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.60 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
ടാടാ ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.60 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് jet edition അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.65 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അടുത്ത് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.70 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
xza plus 6str അഡ്‌വഞ്ചർ edition at 1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.70 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
ടാടാ ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6str kaziranga edition അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.70 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
ടാടാ ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 str jet edition അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.75 ലക്ഷം*Less than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്14.08 കെഎംപിഎൽ
ടാടാ ന്യൂ സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 str അടുത്ത് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 22.80 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഗോൾഡ് അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 23.46 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
സഫാരി ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഗോൾഡ് 6 str അടുത്ത്1956 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 23.56 ലക്ഷം*2 months waiting14.08 കെഎംപിഎൽ
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ടാടാ സഫാരി mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി218 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (218)
 • Mileage (25)
 • Engine (21)
 • Performance (22)
 • Power (26)
 • Service (4)
 • Maintenance (7)
 • Pickup (3)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Good Car

  I bought this car in starting of July this year. I bought the Kaziranga edition. The only thing I am not satisfied with it is I have driven it more than 3000km and it giv...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Sep 14, 2022 | 2401 Views
 • Excellent Car

  Good car mileage is more than my expectations good design, especially in dark edition very comfortable for long trips I drive this car many times there is no problem I li...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി for study
  On: Aug 06, 2022 | 1332 Views
 • Good Mileage

  Smooth drive comfort in SUV segment, Except 360-degree camera, also returns good mileage. 

  വഴി prabakar
  On: May 17, 2022 | 87 Views
 • Overall Its An Amazing Car

  I loved the car not only cause of its look but the mileage it gives and maintenance are very affordable for my pocket also the moonroof is one feature which is awesome no...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sarthak
  On: May 05, 2022 | 3429 Views
 • Big SUV

  Overall great experience driving this off-road king. We even didn't think a single time to jump into an off-road situation. Great mileage on the highway and its sports mo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി siddharth dalal
  On: Apr 20, 2022 | 2490 Views
 • Overall The Car Is Good

  Overall the car is good in all aspects. The mileage I get is 10 to 11kmpl in the city and a maximum of 17kmpl on trips. The service experience is good. But the major...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bhavesh sharma
  On: Apr 20, 2022 | 2401 Views
 • Perfect SUV

  This is an awesome SUV car in India, it look is fantastic, I like its big touchscreen display, wireless charging, A.C. and sunroof. I dislike its boot spac...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി veer patel
  On: Apr 12, 2022 | 2341 Views
 • Safety And Acceleration

  Safety and acceleration of this car with affordable price and good mileage. And cars look somehow like Land Rovers cars. And as an Indian, you should buy an Indian brand ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി himanshu yadav
  On: Jan 29, 2022 | 5707 Views
 • എല്ലാം സഫാരി mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു Safari പകരമുള്ളത്

Compare Variants of ടാടാ സഫാരി

 • ഡീസൽ

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

Which കാർ ഐഎസ് better between ടാടാ Safari ഒപ്പം മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N?

India asked on 3 Jul 2022

Selecting the right car would depend on several factors such as your budget pref...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 3 Jul 2022

Does ടാടാ Safari എക്സ്ഇ has sunroof?

Mallikarjun asked on 23 Jun 2022

No, TATA Safari XE does not feature a sunroof.

By Cardekho experts on 23 Jun 2022

How long wait വേണ്ടി

Gagan asked on 16 May 2022

For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 16 May 2022

Does this കാർ സവിശേഷതകൾ Wireless Phone Charging?

RAHUL asked on 16 Mar 2022

Tata Safari doesn't feature Wireless Phone Charging.

By Cardekho experts on 16 Mar 2022

Which ഐഎസ് the second top വേരിയന്റ് അതിലെ Safari?

Harsh asked on 11 Mar 2022

It is offered in six trims: XE, XM, XT, XT , XZ, XZ . The SUV is also available ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 11 Mar 2022

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • സിയറ
  സിയറ
  Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 01, 2023
 • avinya
  avinya
  Rs.30.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
 • curvv
  curvv
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience