മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ മൈലേജ്

Mahindra Scorpio
Rs.9.40 - 18.62 ലക്ഷം*
This കാർ മാതൃക has discontinued
വലിയ സംരക്ഷണം !!
save upto % ! find best deals on used മഹേന്ദ്ര cars
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ

സ്കോർപിയോ Mileage (Variants)

സ്കോർപിയോ എസ്22523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.40 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്2 9 സീറ്റർ2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.41 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.74 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 9 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്41997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.03 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്4 9എസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.03 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.03 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്4 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.17 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ bsiv2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.20 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്3 7 സീറ്റർ2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.24 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്3 9 സീറ്റർ bsiv2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.24 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്4 പ്ലസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.47 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 പ്ലസ് 9എസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.61 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.74 ലക്ഷം*DISCONTINUED12.05 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്6 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്6 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഗേറ്റ്‌വേ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.13 ലക്ഷം*DISCONTINUED11.0 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്6 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.24 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.35 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്6 പ്ലസ് 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.42 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.47 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്6 പ്ലസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.50 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്6 പ്ലസ് 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.65 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.75 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.88 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്82179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഗേറ്റ്‌വേ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.26 ലക്ഷം*DISCONTINUED9.0 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്5 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.40 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്8 7സി സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.46 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്8 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.46 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്81997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.53 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്8 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.69 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്102179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.85 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്101997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.21 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്10 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.22 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്7 1202179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.30 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ അഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.69 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്7 140 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.81 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്10 അടുത്ത് 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.89 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.01 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്10 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.34 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ 1.99 എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.39 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്9 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.44 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.55 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ അഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.91 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്10 അടുത്ത് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.14 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്11 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.60 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്72179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.64 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്11 4ഡ്ബ്ല്യുഡി bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.83 ലക്ഷം*DISCONTINUED16.36 കെഎംപിഎൽ 
സ്കോർപിയോ എസ്112179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 18.62 ലക്ഷം*DISCONTINUED15.4 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1358 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (1358)
 • Mileage (212)
 • Engine (213)
 • Performance (189)
 • Power (311)
 • Service (47)
 • Maintenance (78)
 • Pickup (74)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Overall Good Car

  This is fun to drive and good for off-roading. It has great features but the mileage is a bit low. T...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി priyanshu
  On: Jul 28, 2022 | 2226 Views
 • Wonderful Car

  Such a wonderful car. its seats are very comfortable and good for road presence. Its look ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി parasveer singh
  On: Jul 21, 2022 | 1769 Views
 • Powerful Machine

  It is a very fantastic car and it is loaded with the full of features. It is a perfect SUV,&nbs...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rakshit n gongadi
  On: Jul 20, 2022 | 1348 Views
 • Awesome For Off- Roading

  The car mileage is very good. It's very comfortable and looks amazing. The maintenance is ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Jul 08, 2022 | 624 Views
 • Excellent Car Scorpio

  Excellent car Scorpio. I used Scorpio last 2 years. It's very comfortable for a long journey, a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sk guha
  On: Jul 07, 2022 | 1672 Views
 • SCORPIO-N THE PERFECT SUV

  The new Scorpio-N is the perfect car. It's a luxurious, affordable, and safest car. it has good...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anish jadhav
  On: Jun 28, 2022 | 3747 Views
 • Scorpio Is Good Car

  I used Scorpio last 2 years it's very comfortable for a long journey, and also very well in rural ar...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vinayak bhujbal
  On: Jun 25, 2022 | 700 Views
 • Nice Car

  It is a very nice lovely and big car with good mileage. I really love it too much thank you for...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി gaurav
  On: Jun 21, 2022 | 539 Views
 • എല്ലാം സ്കോർപിയോ mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ

 • ഡീസൽ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
  മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
 • മഹേന്ദ്ര thar 5-door
  മഹേന്ദ്ര thar 5-door
  Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
  മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
  Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • മഹേന്ദ്ര xuv900
  മഹേന്ദ്ര xuv900
  Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
 • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
  മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
  Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience