മാരുതി വാഗൺ ആർ 2013-2022 മൈലേജ്

Maruti Wagon R 2013-2022
Rs.3.29 Lakh - 6.58 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

വാഗൺ ആർ 2013-2022 Mileage (Variants)

വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ് ഡുവോ ബിഎസ്iii1061 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 3.29 ലക്ഷം*EXPIRED17.3 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ ഡുവോ ബിഎസ്iii1061 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 3.55 ലക്ഷം*EXPIRED17.3 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ് ബിഎസ് ഐവി998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.74 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 കെആർഇഎസ്റ്റി998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.83 ലക്ഷം* EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി ബിസിഐഐ ഡ / എബിഎസ്1061 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.85 ലക്ഷം*EXPIRED17.3 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ ബിഎസ് ഐവി998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.15 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ ഡുവോ ബിഎസ് ഐവി998 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 4.16 ലക്ഷം*EXPIRED14.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 ഡുവോ എപിജി998 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 4.16 ലക്ഷം*EXPIRED14.6 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 പ്രൊ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.26 ലക്ഷം*EXPIRED18.9 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ അവാൻസ് എഡിഷൻ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.30 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ ബിഎസ് ഐവി998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.41 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ 998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.48 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽ‌എക്സ്ഐ സി‌എൻ‌ജി998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.48 ലക്ഷം*EXPIRED26.6 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എഎംടി വിഎക്സ്ഐ998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.48 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ ബിഎസ് ഐവി കൂടെ എബിഎസ്998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.63 ലക്ഷം* EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ പ്ലസ്998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.70 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.74 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
എൽഎക്സ്ഐ സിഎൻജി അവാൻസ് എഡിഷൻ998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.84 ലക്ഷം*EXPIRED26.6 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.89 ലക്ഷം* EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ പ്ലസ് ഒപ്ഷണൽ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.89 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി ഒന്പത് 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.96 ലക്ഷം* EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സിഎൻജി ലെക്സി ബിസിവ്998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 5.00 ലക്ഷം*EXPIRED33.54 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സിഎൻജി ലെക്സി ഒന്പത് ബിസിവ്998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 5.08 ലക്ഷം*EXPIRED33.54 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എഎംടി വിഎക്സ്ഐ പ്ലസ്998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.17 ലക്ഷം* EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.18 ലക്ഷം*EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എഎംടി വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.21 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സസ്കി 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.23 ലക്ഷം* EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽ‌എക്സ്ഐ ഓപ്റ്റ്998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.24 ലക്ഷം*EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ സിഎൻജി ഒപ്ഷണൽ998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 5.32 ലക്ഷം*EXPIRED26.6 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എഎംടി വിഎക്സ്ഐ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.36 ലക്ഷം*EXPIRED20.51 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി അംറ് 1.2 ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.37 ലക്ഷം*EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി അംറ് ഒന്പത് 1.2 ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.43 ലക്ഷം* EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.50 ലക്ഷം*EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി ഒന്പത്998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.57 ലക്ഷം* EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സസ്കി അംറ് 1.2ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 5.70 ലക്ഷം* EXPIRED21.5 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.74 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ ഓപ്‌റ്റ് 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.80 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ എഎംടി998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 6.00 ലക്ഷം*EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ എഎംടി ഓപ്‌റ്റ്998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 6.07 ലക്ഷം* EXPIRED21.79 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സസ്കി 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.08 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 6.13 ലക്ഷം* EXPIRED32.52 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്റ്റ് 998 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 6.19 ലക്ഷം*EXPIRED32.52 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിസ്കി അംറ് 1.21197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 6.24 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 വിഎക്സ്ഐ എഎംടി ഓപ്‌റ്റ് 1.21197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 6.30 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
വാഗൺ ആർ 2013-2022 സിഎക്‌സ്ഐ എഎംടി 1.21197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 6.58 ലക്ഷം* EXPIRED20.52 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

മാരുതി വാഗൺ ആർ 2013-2022 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1426 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (1428)
 • Mileage (449)
 • Engine (226)
 • Performance (184)
 • Power (182)
 • Service (137)
 • Maintenance (198)
 • Pickup (111)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • GREAT CAR

  I HAVE PURCHASED WAGON R VXI AMT IN NOV 2019. ITS MILEAGE GIVES US 17 TO 18 KILOMETERS/LITER. ITS ENGINE HAS GOOD PERFORMANCE SOUNDLESS AND IS EASY TO DRIVE. THE&nbs...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി govind namdeo
  On: Feb 14, 2022 | 247 Views
 • Best Car

  I have Wagon R VXI 2013 model which is 8 yrs old, extremely good for city driving/traffic. Torque is really good. However, its performance is affected...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി maku taku
  On: Feb 11, 2022 | 458 Views
 • Spacious Car

  I am driving Wagon R 1.2 L AMT for 2 years, I did a very good selection by opting for AMT, the new model is very spacious and has good height, I drive at an average of 60...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി lokesh venkata
  On: Feb 10, 2022 | 286 Views
 • Best Car In Segment

  Best family car, budget-friendly and good mileage, awesome performance, and a good safety feature easy to drive.

  വഴി joshua joy
  On: Feb 06, 2022 | 49 Views
 • Don't Like It

  The mileage is too low. Bad comfort, looks are average, don't like it, No Bluetooth.

  വഴി raj chatterjee
  On: Jan 30, 2022 | 67 Views
 • Easy To Drive Car

  The mileage is very good and easy to drive. The sitting place is very comfortable. also, it has excellent internal space.

  വഴി prakash surwase
  On: Jan 24, 2022 | 78 Views
 • Car Body Is Not Good

  Average car for the family. The mileage is very good. But like safety features. The build quality is very poor. Any little accident will damage your car bo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashwani singh
  On: Jan 13, 2022 | 1752 Views
 • Simple Good Looking Machine

  From mileage point of view, it gives a good 17 to 19 kmpl. Good engine performance. No noise noticed yet, even after dealing for 7-8 days engine starts imm...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി binaya kumar nayak
  On: Jan 05, 2022 | 14332 Views
 • എല്ലാം വാഗൺ ആർ 2013-2022 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of മാരുതി വാഗൺ ആർ 2013-2022

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
 • സിഎൻജി
 • എപിജി
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • compact എസ്യുവി
  compact എസ്യുവി
  Rs.15.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 15, 2022
 • ആൾട്ടോ 2022
  ആൾട്ടോ 2022
  Rs.3.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 18, 2022
 • സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 01, 2022
 • എസ്-ക്രോസ് 2022
  എസ്-ക്രോസ് 2022
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 15, 2022
 • ജിന്മി
  ജിന്മി
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2023
×
We need your നഗരം to customize your experience