വേരിയന്റുകൾon-road price
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ bsivRs. 11.49 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽRs. 16.97 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻRs. 13.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 സൺറൂഫ് nt bsviRs. 11.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dtRs. 14.68 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡീസൽ bsviRs. 11.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻRs. 12.36 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡീസൽ bsivRs. 10.01 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8Rs. 13.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻRs. 15.69 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് സൺറൂഫ് nt bsviRs. 13.12 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ bsivRs. 10.93 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ bsviRs. 13.18 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽRs. 17.79 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone bsivRs. 14.48 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 15.75 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ bsviRs. 0*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ bsviRs. 11.33 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone bsviRs. 15.49 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽRs. 17.61 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ bsivRs. 13.24 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt dtRs. 15.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 optRs. 15.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ടർബോRs. 14.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ സൺറൂഫ് nt bsviRs. 13.34 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 bsviRs. 10.52 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 12.86 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്Rs. 16.05 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 turbosport dual tone bsviRs. 14.67 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 13.63 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 bsivRs. 12.82 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡ6 അംറ് ഡീസൽRs. 14.86 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോRs. 15.69 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 എഎക്സ് opt 4-str hard top ഡീസൽ bsviRs. 0*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ്Rs. 12.94 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ടർബോRs. 10.71 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option turbosport bsviRs. 15.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് optional ഡീസൽ bsviRs. 17.60 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് optional ഡീസൽ bsivRs. 15.32 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option bsivRs. 14.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽRs. 15.87 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 bsviRs. 13.85 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dtRs. 15.87 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് സൺറൂഫ് bsviRs. 12.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് ഡീസൽ bsviRs. 13.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 turbosport bsviRs. 14.52 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് ഡീസൽ bsivRs. 13.89 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option അംറ് bsviRs. 16.13 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽRs. 16.79 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 സൺറൂഫ് bsviRs. 11.49 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് option ഡീസൽ dual tone bsviRs. 16.97 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 bsivRs. 10.53 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option bsviRs. 15.31 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 turbosport bsviRs. 12.95 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 dtRs. 14.08 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option turbosport dual tone bsviRs. 16.05 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ സൺറൂഫ് nt bsviRs. 14.92 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ടർബോRs. 12.70 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone ഡീസൽ bsviRs. 16.95 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6Rs. 11.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option ഡീസൽ bsivRs. 14.66 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4Rs. 9.98 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 w2Rs. 9.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dtRs. 16.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option ഡീസൽ bsviRs. 16.77 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone ഡീസൽ bsivRs. 14.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option അംറ് dual toneRs. 15.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 bsviRs. 9.70 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 bsivRs. 9.57 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഓൺ റോഡ് വില തങ്കമൂർ

ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,21,501
ആർ ടി ഒRs.1,54,725
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,295
മറ്റുള്ളവRs.10,215
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,35,736*
EMI: Rs.23,512/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.12.36 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,66,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,121
മറ്റുള്ളവRs.11,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.13,30,202*
EMI: Rs.25,319/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.30 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,86,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,771
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,85,651*
EMI: Rs.28,269/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.86 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,500
ആർ ടി ഒRs.1,96,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,275
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,69,355*
EMI: Rs.29,870/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.15.69 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,500
ആർ ടി ഒRs.1,98,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,812
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,87,292*
EMI: Rs.30,207/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.87 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,500
ആർ ടി ഒRs.2,10,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,566
മറ്റുള്ളവRs.13,925
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,79,366*
EMI: Rs.31,964/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.16.79 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,407,501
ആർ ടി ഒRs.2,12,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,103
മറ്റുള്ളവRs.14,075
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,97,304*
EMI: Rs.32,301/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.97 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,20,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,998
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,60,679*
EMI: Rs.33,514/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,22,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,535
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,78,615*
EMI: Rs.33,851/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.79 ലക്ഷം*
w2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,000
ആർ ടി ഒRs.81,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,336
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.9,21,736*
EMI: Rs.17,548/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
w2(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,66,501
ആർ ടി ഒRs.88,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,750
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.9,98,401*
EMI: Rs.19,000/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)Rs.9.98 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.930,501
ആർ ടി ഒRs.94,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,040
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.10,71,091*
EMI: Rs.20,389/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)Rs.10.71 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,95
ആർ ടി ഒRs.1,01,499
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,526
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.11,50,020*
EMI: Rs.21,889/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)Rs.11.50 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,501
ആർ ടി ഒRs.1,59,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,332
മറ്റുള്ളവRs.10,505
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,70,413*
EMI: Rs.24,182/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)Rs.12.70 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,62,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,048
മറ്റുള്ളവRs.10,705
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,94,329*
EMI: Rs.24,645/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,50,502
ആർ ടി ഒRs.1,74,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,909
മറ്റുള്ളവRs.11,505
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.13,89,991*
EMI: Rs.26,457/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)Rs.13.90 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,65,5,02
ആർ ടി ഒRs.1,76,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,446
മറ്റുള്ളവRs.11,655
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,07,928*
EMI: Rs.26,794/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 dt(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,00,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,81,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,698
മറ്റുള്ളവRs.12,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,49,779*
EMI: Rs.27,594/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)Rs.14.50 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,215,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,83,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,235
മറ്റുള്ളവRs.12,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,67,716*
EMI: Rs.27,932/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dt(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,60,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,90,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,844
മറ്റുള്ളവRs.12,605
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,21,525*
EMI: Rs.28,964/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.15.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,92,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,381
മറ്റുള്ളവRs.12,755
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.1,539,462*
EMI: Rs.29,301/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt dt(പെടോള്)Rs.15.39 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,96,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,275
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,69,356*
EMI: Rs.29,870/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ(പെടോള്)Rs.15.69 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,98,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,812
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,87,293*
EMI: Rs.30,207/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dt(പെടോള്)Rs.15.87 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,5,02
ആർ ടി ഒRs.2,01,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,348
മറ്റുള്ളവRs.13,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,05,230*
EMI: Rs.30,544/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)Rs.16.05 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,03,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,885
മറ്റുള്ളവRs.13,455
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,23,166*
EMI: Rs.30,902/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്)(top model)Rs.16.23 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,21,501
ആർ ടി ഒRs.1,54,725
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,295
മറ്റുള്ളവRs.10,215
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,35,736*
EMI: Rs.23,512/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.12.36 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,66,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,121
മറ്റുള്ളവRs.11,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.13,30,202*
EMI: Rs.25,319/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.30 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,86,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,771
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,85,651*
EMI: Rs.28,269/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.86 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,500
ആർ ടി ഒRs.1,96,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,275
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,69,355*
EMI: Rs.29,870/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.15.69 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,500
ആർ ടി ഒRs.1,98,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,812
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,87,292*
EMI: Rs.30,207/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.87 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,500
ആർ ടി ഒRs.2,10,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,566
മറ്റുള്ളവRs.13,925
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,79,366*
EMI: Rs.31,964/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.16.79 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,407,501
ആർ ടി ഒRs.2,12,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,103
മറ്റുള്ളവRs.14,075
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,97,304*
EMI: Rs.32,301/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.16.97 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,20,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,998
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,60,679*
EMI: Rs.33,514/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,22,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,535
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,78,615*
EMI: Rs.33,851/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.79 ലക്ഷം*
w2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,000
ആർ ടി ഒRs.81,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,336
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.9,21,736*
EMI: Rs.17,548/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.9.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,66,501
ആർ ടി ഒRs.88,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,750
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.9,98,401*
EMI: Rs.19,000/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)Rs.9.98 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.930,501
ആർ ടി ഒRs.94,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,040
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.10,71,091*
EMI: Rs.20,389/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)Rs.10.71 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,95
ആർ ടി ഒRs.1,01,499
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,526
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.11,50,020*
EMI: Rs.21,889/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)Rs.11.50 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,501
ആർ ടി ഒRs.1,59,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,332
മറ്റുള്ളവRs.10,505
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,70,413*
EMI: Rs.24,182/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)Rs.12.70 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,62,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,048
മറ്റുള്ളവRs.10,705
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,94,329*
EMI: Rs.24,645/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)Rs.12.94 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,50,502
ആർ ടി ഒRs.1,74,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,909
മറ്റുള്ളവRs.11,505
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.13,89,991*
EMI: Rs.26,457/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)Rs.13.90 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,65,5,02
ആർ ടി ഒRs.1,76,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,446
മറ്റുള്ളവRs.11,655
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,07,928*
EMI: Rs.26,794/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 dt(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,00,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,81,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,698
മറ്റുള്ളവRs.12,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,49,779*
EMI: Rs.27,594/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)Rs.14.50 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,215,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,83,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,235
മറ്റുള്ളവRs.12,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,67,716*
EMI: Rs.27,932/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dt(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,60,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,90,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,844
മറ്റുള്ളവRs.12,605
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,21,525*
EMI: Rs.28,964/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.15.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,5,01
ആർ ടി ഒRs.1,92,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,381
മറ്റുള്ളവRs.12,755
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.1,539,462*
EMI: Rs.29,301/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt dt(പെടോള്)Rs.15.39 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,96,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,275
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,69,356*
EMI: Rs.29,870/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ(പെടോള്)Rs.15.69 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,98,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,812
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.15,87,293*
EMI: Rs.30,207/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dt(പെടോള്)Rs.15.87 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,5,02
ആർ ടി ഒRs.2,01,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,348
മറ്റുള്ളവRs.13,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,05,230*
EMI: Rs.30,544/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)Rs.16.05 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,03,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,885
മറ്റുള്ളവRs.13,455
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,23,166*
EMI: Rs.30,902/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്)(top model)Rs.16.23 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,62,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,048
മറ്റുള്ളവRs.10,705
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.12,94,329*
EMI: Rs.24,645/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.12.94 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,86,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,771
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.14,85,651*
EMI: Rs.28,269/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.14.86 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,5,02
ആർ ടി ഒRs.2,01,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,348
മറ്റുള്ളവRs.13,305
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,05,230*
EMI: Rs.30,544/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്(പെടോള്)Rs.16.05 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,03,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,885
മറ്റുള്ളവRs.13,455
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.16,23,166*
EMI: Rs.30,902/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt(പെടോള്)Rs.16.23 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,20,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,998
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,60,679*
EMI: Rs.33,514/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,22,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,535
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in തങ്കമൂർ : Rs.17,78,615*
EMI: Rs.33,851/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.79 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed price, specs, and features

ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു എക്സ്യുവി300 പകരമുള്ളത്

എക്സ്യുവി300 ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,2371
  പെടോള്മാനുവൽRs.1,6901
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,6112
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,5522
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,7393
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,0453
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9984
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,8554
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,0505
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,3565
  10000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു
   space Image

   Found what you were looking for?

   മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.6/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2280 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (2280)
   • Price (322)
   • Service (62)
   • Mileage (194)
   • Looks (619)
   • Comfort (424)
   • Space (214)
   • Power (309)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • VERIFIED
   • CRITICAL
   • Awsome Car

    Wow, this car stands out as the best in its class. I have a particular fondness for the black varian...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി hamid nabi
    On: Sep 23, 2023 | 24 Views
   • Good Design

    A car with excellent performance at an affordable price is available in India from a company that of...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ajay
    On: Sep 10, 2023 | 67 Views
   • Super Car .

    One of the best cars I have ever seen with very good performance. The price is reasonable, and the d...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി vin
    On: Aug 29, 2023 | 972 Views
   • Stylish,safe , Excellent Performance Suv

    Stylish, safe, and excellently performing SUV with a reasonable price. I strongly recommend and sugg...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി dr mahmood rashid
    On: Aug 20, 2023 | 150 Views
   • Mahindra XUV300 Most Valuable Car

    The Mahindra XUV 300 is included in the list of the most popular cars. The popularity of this car is...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ashwati
    On: Aug 11, 2023 | 1903 Views
   • എല്ലാം എക്സ്യുവി300 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 വീഡിയോകൾ

   • Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    ഏപ്രിൽ 08, 2021 | 126542 Views
   • 2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    5:52
    2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 15897 Views
   • Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    14:0
    Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 63456 Views
   • Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    6:13
    Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 670 Views
   • Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    1:52
    Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 27186 Views

   മഹേന്ദ്ര കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം തങ്കമൂർ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What ഐഎസ് the boot space അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV300?

   Prakash asked on 21 Sep 2023

   It comes with a boot space of 259 litres.

   By Cardekho experts on 21 Sep 2023

   Does the എക്സ്യുവി300 w2 വേരിയന്റ് come with alloy wheels?

   Velusamy asked on 12 Sep 2023

   No, the XUV300 W2 does not offer alloy wheels.

   By Cardekho experts on 12 Sep 2023

   What are the സുരക്ഷ സവിശേഷതകൾ അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV300?

   Abhijeet asked on 10 Sep 2023

   In terms of passenger safety, the Mahindra XUV300 gets up to six airbags, ABS wi...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 10 Sep 2023

   What ഐഎസ് the price?

   Santosh asked on 15 Jun 2023

   Mahindra XUV300 is priced from INR 8.41 - 14.60 Lakh (Ex-showroom Price in New D...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Dillip on 15 Jun 2023

   What ഐഎസ് the mileage?

   KrishnasamyR. asked on 14 Jun 2023

   The mileage of Mahindra XUV300 ranges from 16.5 Kmpl to 20.1 Kmpl. The claimed A...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 14 Jun 2023

   എക്സ്യുവി300 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളിRs. - 17.79 ലക്ഷം
   പുതുക്കോട്ടRs. - 17.79 ലക്ഷം
   പെരുമ്പാലൂർRs. - 17.79 ലക്ഷം
   കരിയാക്കുടിRs. - 17.79 ലക്ഷം
   അട്ടൂർRs. - 17.79 ലക്ഷം
   കരൂരിRs. - 17.79 ലക്ഷം
   കൃഷ്ണഗിരിRs. - 17.79 ലക്ഷം
   നമാക്കൽRs. - 17.79 ലക്ഷം
   കോയമ്പത്തൂർRs. - 17.79 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

   • പോപ്പുലർ
   • ഉപകമിങ്
   * എക്സ്ഷോറൂം വില തങ്കമൂർ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience