ഹുണ്ടായി ഐ20ചിത്രങ്ങൾ

Hyundai i20
292 അവലോകനങ്ങൾ
Rs. 6.91 - 11.40 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ
 • എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • 360 കാഴ്ച
 • നിറങ്ങൾ
 • റോഡ് ടെസ്റ്റ്
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front left side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side view (left)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear left view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 grille
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 headlight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 taillight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door handle
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ചക്രം
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 antenna
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side mirror (glass)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 hill assist
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear right side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ignition/start-stop button
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 configuration selector knob
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 instrument cluster
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 parking camera display
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എസി controls
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 gear shifter
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എയർബാഗ്സ്
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door view of driver seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 center tunnel with attached smartphone
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 pedals
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 sun roof/moon roof
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 speakers
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 steering position adjustments
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 child seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear air vents
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
1/66
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front left side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side view (left)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear left view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 grille
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 headlight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 taillight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door handle
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ചക്രം
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 antenna
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side mirror (glass)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 hill assist
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear right side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ignition/start-stop button
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 configuration selector knob
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 instrument cluster
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 parking camera display
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എസി controls
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 gear shifter
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എയർബാഗ്സ്
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door view of driver seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 center tunnel with attached smartphone
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 pedals
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 sun roof/moon roof
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 speakers
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 steering position adjustments
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 child seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear air vents
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front left side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side view (left)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear left view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 grille
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 headlight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 taillight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door handle
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ചക്രം
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 antenna
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side mirror (glass)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 hill assist
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear right side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
1/25
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front left side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side view (left)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear left view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 grille
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 headlight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 taillight
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door handle
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ചക്രം
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 antenna
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side mirror (glass)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 hill assist
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear right side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 പുറം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ignition/start-stop button
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 configuration selector knob
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 instrument cluster
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 parking camera display
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എസി controls
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 gear shifter
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എയർബാഗ്സ്
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door view of driver seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 center tunnel with attached smartphone
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 pedals
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 sun roof/moon roof
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 speakers
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 steering position adjustments
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 child seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear air vents
1/22
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ignition/start-stop button
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 configuration selector knob
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 instrument cluster
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 parking camera display
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എസി controls
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 gear shifter
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എയർബാഗ്സ്
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 door view of driver seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 center tunnel with attached smartphone
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 pedals
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 sun roof/moon roof
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 speakers
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 steering position adjustments
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 child seat
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ഉൾഭാഗം image
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear air vents
 • അഗ്നിജ്വാല
 • ടൈഫൂൺ വെള്ളി
 • metallic copper
 • അഗ്നിജ്വാല ടർബോ
 • നക്ഷത്രരാവ്
 • പോളാർ വൈറ്റ്
 • ധ്രുവം വെള്ള with കറുപ്പ് roof
 • titan ചാരനിറം
 • അഗ്നിജ്വാല with കറുപ്പ് roof
1/9
അഗ്നിജ്വാല
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
1/19
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images
 • Hyundai i20 Road Test Images

Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ

ഐ20 ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front left side
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 side view (left)
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear left view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 front view
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 rear view
ഐ20 പുറം ചിത്രങ്ങൾ
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 ignition/start-stop button
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 configuration selector knob
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 instrument cluster
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 parking camera display
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 എസി controls
ഐ20 ഉൾഭാഗം ചിത്രങ്ങൾ
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

ഐ20 ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഹുണ്ടായി ഐ20 image

  Wireless charger with cooling

 • ഹുണ്ടായി ഐ20 image

  10.25-inch touchscreen

 • ഹുണ്ടായി ഐ20 image

  Blue ambient lights

 • ഹുണ്ടായി ഐ20 image

  7-speaker Bose sound system

ഐ20 ന്റെ ഇമേജുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Compare Variants of ഹുണ്ടായി ഐ20

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
 • ഐ20 മാഗ്നCurrently Viewing
  Rs.6,91,200*എമി: Rs. 16,029
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Rs.7,75,200*എമി: Rs. 17,788
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Rs.7,90,200*എമി: Rs. 18,118
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Rs.8,77,200*എമി: Rs. 19,970
  19.65 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.8,81,800*എമി: Rs. 18,694
  20.25 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്തCurrently Viewing
  Rs.8,86,200*എമി: Rs. 20,137
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Rs.8,92,200*എമി: Rs. 20,279
  19.65 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.8,96,800*എമി: Rs. 19,003
  20.25 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്ത dtCurrently Viewing
  Rs.9,01,200*എമി: Rs. 20,468
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്ത optCurrently Viewing
  Rs.9,41,200*എമി: Rs. 21,300
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്ത opt dtCurrently Viewing
  Rs.9,56,200*എമി: Rs. 21,610
  20.35 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്ത ivtCurrently Viewing
  Rs.9,88,200*എമി: Rs. 22,319
  19.65 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.9,91,800*എമി: Rs. 22,269
  20.25 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • ഐ20 അസ്ത ivt dtCurrently Viewing
  Rs.10,03,200*എമി: Rs. 23,393
  19.65 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.10,06,800*എമി: Rs. 23,345
  20.25 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Rs.10,74,200*എമി: Rs. 24,833
  ഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.10,89,200*എമി: Rs. 25,154
  20.28 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.11,25,200*എമി: Rs. 25,943
  ഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.11,40,200*എമി: Rs. 26,265
  20.28 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

ഐ20 വീഡിയോകൾ

 • ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ വിഎസ് ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ടർബോ | drag rac...
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ വിഎസ് ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ടർബോ | drag rac...
  ഏപ്രിൽ 08, 2021
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 വിഎസ് പോളോ ജിടി വിഎസ് ടാടാ ஆல்ட்ர | normal cars; ...
  ഹുണ്ടായി ഐ20 വിഎസ് പോളോ ജിടി വിഎസ് ടാടാ ஆல்ட்ர | normal cars; ...
  dec 28, 2020
 • ഹുണ്ടായി ഐ20 വിഎസ് ടാടാ ஆல்ட்ர | the ഹാച്ച് that’s എ catch...
  ഹുണ്ടായി ഐ20 വിഎസ് ടാടാ ஆல்ட்ர | the ഹാച്ച് that’s എ catch...
  ജനുവരി 12, 2021
 • great india drive feat. ഹുണ്ടായി ഐ20 | food for though...
  great india drive feat. ഹുണ്ടായി ഐ20 | food for though...
  ജനുവരി 29, 2021
 • 2021 great india drive ft. ഹുണ്ടായി i20: തിരക്ക് for എ ne...
  2021 great india drive ft. ഹുണ്ടായി i20: തിരക്ക് for എ ne...
  ജനുവരി 28, 2021

ഹുണ്ടായി ഐ20 looks ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

3.8/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി292 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (292)
 • Looks (71)
 • Space (12)
 • Seat (18)
 • Experience (14)
 • Style (12)
 • Boot (1)
 • Speed (4)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Best In Class

  Pros. Comfort and space are best in class. Nice build quality, best driving dynamics. Cons. low mileage in petrol, I personally prefer elite i20 more Backside look is not...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bharvad kuldip
  On: May 30, 2021 | 7876 Views
 • Best In Its Class..

  Great experience in all aspects. Wonderful to drive with loads of features, safety, and comfort. Great looks too.

  വഴി ramit kalia
  On: May 27, 2021 | 119 Views
 • Best Premium Hatchback

  Pros: 1. Dynamic edgy and classy looks. 2. Wide range of engine options: Best in Diesel or DCT. 3. A complete car which will provide everything. Cons: 1. To get premium s...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bijon das
  On: May 25, 2021 | 1606 Views
 • Reviewing I20 Asta Optional 2021 MT.

  Reviewing I20 Asta optional 2021 MT. Overall a good car at this price of 10.5 lakhs. Offers all features equivalent to Kia SONET, KIA Seltos, and Hyundai Creta top models...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arun
  On: Jun 19, 2021 | 1100 Views
 • It Is Best In Class

  It is best in class in this segment. Those who are looking for good ride quality, better comfort, good safety features, sporty look, best build quality, decent mileage, w...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shivraj patil
  On: Aug 29, 2021 | 1705 Views
 • AWESOME!!!

  I20 IS A VERY COMFORTABLE CAR WITH SPORTIER LOOKS AND A RELIABLE ENGINE. EVERYTHING IS SUPERB BUT THE BUILT QUALITY MUST BE IMPROVED

  വഴി v e n k y
  On: Aug 23, 2021 | 132 Views
 • Overpriced & Unsafe!

  Overpriced car, front look same as I10 and Aura, It is based on new platform safety not yet rated.

  വഴി atul jumore
  On: Jun 03, 2021 | 106 Views
 • I Got 13 Mileage In Petrol Engine

  Very bad car, back look is not good, overprice, the engine is good, old I20 is good not buy new I20 go to old I20

  വഴി karandeep
  On: May 15, 2021 | 173 Views
 • എല്ലാം ഐ20 looks അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ലേറ്റസ്റ്റ് questions

How many price Sportz petrol?

Jignesh asked on 19 Sep 2021

The Hyundai i20 Sportz priced in INR Rs.7.75 Lakh (ex-showroom, Delhi). You may ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Zigwheels on 19 Sep 2021

ഐഎസ് there any മാതൃക ഐ20 has open roof ൽ

Balaji asked on 18 Sep 2021

The Asta (O) variant of Hyundai i20 comes with sunroof.

By Cardekho experts on 18 Sep 2021

Does ഐ20 മാഗ്ന 1.2 have bluetooth audio system? ൽ

atun asked on 3 Sep 2021

Hyundai i20 Magna comes equipped with an integrated 2DIN audio system with Bluet...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 3 Sep 2021

How many diesel variants?

Viku asked on 2 Sep 2021

Magna, Sportz and Asta Opt are the variant offered in diesel fuel type.

By Cardekho experts on 2 Sep 2021

How ഐഎസ് the 1.2 liter എഞ്ചിൻ വേണ്ടി

arbazkhan asked on 31 Aug 2021

The most important mill here has to be the 1.2-litre petrol. This is an improved...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 31 Aug 2021

കാർ ലോൺ ഓഫറുകൾ

 • താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓഫറുകൾ from multiple banks
 • പ്രോസസ്സിങ്ങ് ഫീസിന്റെ 100% വരെ ഇളവ്
 • രേഘകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തി ശേഖരിക്കും
കാണു ധനകാര്യം ഓഫർ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫർ
×
We need your നഗരം to customize your experience