വേരിയന്റുകൾon-road price
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 110 75th editionRs. 1.67 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 എൽ 110 എക്സ് phevRs. 1.81 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 x-dynamic എസ്ഇ my22Rs. 1.14 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 90Rs. 94.36 ലക്ഷം*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th editionRs. 1.64 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.43 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 എൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ phevRs. 1.71 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.34 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 130 എക്സ്Rs. 1.74 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 പെടോള് 90 എസ്ഇRs. 1.12 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th editionRs. 1.67 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്Rs. 1.74 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.18 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ് my22Rs. 1.48 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.15 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ 2021-2022Rs. 1.34 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 5.0 90 carpathianRs. 2.70 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 എസ് my22Rs. 99.46 ലക്ഷം*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 90 എസ്Rs. 99.46 ലക്ഷം*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 110 x-dynamic എസ്ഇRs. 1.14 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.20 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 110 ആദ്യം editionRs. 1.14 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 ആദ്യം editionRs. 1.16 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എക്സ് my22Rs. 1.47 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 5.0 110 വി8Rs. 2.72 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 എസ്ഇ my22Rs. 1.04 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.31 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2 0 110 എസ് my22Rs. 1.06 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എസ്ഇ my22Rs. 1.30 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 എക്സ് 2021-2022Rs. 1.50 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്എസ് editionRs. 1.25 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എസ്ഇ my22Rs. 1.07 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എസ്ഇ my22Rs. 1.12 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.33 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.47 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.33 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്Rs. 1.63 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.23 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 my22Rs. 1.01 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്എസ് edition 2021-2022Rs. 1.19 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.60 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 90 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.08 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.20 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 110 എസ് 2020-2022Rs. 1.06 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.37 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 130 outboundRs. 0*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.26 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.24 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 പെടോള് 90 x-dynamic എസ്ഇRs. 1.15 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.38 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ് 2021-2022Rs. 1.48 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 5.0 110 carpathianRs. 2.83 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എക്സ്Rs. 1.47 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 5.0 90 വി8Rs. 2.60 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്എസ് edition my22Rs. 1.19 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 90 എസ്ഇRs. 1.04 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 എസ്ഇ my22Rs. 1.11 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എസ്ഇ my22Rs. 1.15 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 x-dynamic എസ്ഇRs. 1.21 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എസ്ഇRs. 1.28 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 എസ്ഇRs. 1.15 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 എക്സ്Rs. 1.63 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 90 ആദ്യം editionRs. 1.08 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എസ്ഇ my22Rs. 1.28 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ 2020-2022Rs. 1.16 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 110 എച്ച്എസ്ഇ 2020-2022Rs. 1.15 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 എൽ 110 75th edition phevRs. 1.84 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്Rs. 1.55 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 110 x-dynamic എസ്Rs. 1.09 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 എക്സ് my22Rs. 1.50 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.51 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.08 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 110Rs. 1.01 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എസ് my22Rs. 1.03 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 110 എസ്ഇRs. 1.11 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.23 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 എസ്ഇRs. 1.18 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.47 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 90 x-dynamic എസ്ഇRs. 1.07 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്Rs. 1.59 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 110 x- dyanmic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.51 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.19 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 90 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.16 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇRs. 1.60 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ 2021-2022Rs. 1.19 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.37 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എസ്ഇRs. 1.30 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 90 x-dynamic എസ്Rs. 1.03 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 110 x-dynamic എസ് my22Rs. 1.09 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ 2021-2022Rs. 1.38 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ my22Rs. 1.16 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 110 ആദ്യം editionRs. 1.22 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 2.0 പെടോള് 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇRs. 1.18 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ 90 75th editionRs. 1.55 സിആർ*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ ഓൺ റോഡ് വില ഹൈദരാബാദ്

3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,590,000
ആർ ടി ഒRs.20,86,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,76,161
മറ്റുള്ളവRs.1,15,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,42,68,261*
EMI: Rs.2,71,577/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർRs.1.43 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,910,000
ആർ ടി ഒRs.23,23,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,27,063
മറ്റുള്ളവRs.1,29,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,58,89,963*
EMI: Rs.3,02,448/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.59 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,33,60,000
ആർ ടി ഒRs.24,04,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,44,416
മറ്റുള്ളവRs.1,33,600
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,64,42,816*
EMI: Rs.3,12,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.64 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,35,40,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.67 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,41,00,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.74 സിആർ*
2.0 110 എസ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.93,55,000
ആർ ടി ഒRs.16,83,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,89,974
മറ്റുള്ളവRs.93,550
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,15,22,424*
EMI: Rs.2,19,322/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 എസ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.1.15 സിആർ*
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.94,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,00,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,93,445
മറ്റുള്ളവRs.94,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,16,32,995*
EMI: Rs.2,21,428/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.16 സിആർ*
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,715,000
ആർ ടി ഒRs.17,48,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,03,856
മറ്റുള്ളവRs.97,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,19,64,706*
EMI: Rs.2,27,745/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.97,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,54,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,05,013
മറ്റുള്ളവRs.97,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,20,01,563*
EMI: Rs.2,28,440/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,15,000
ആർ ടി ഒRs.18,02,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,15,425
മറ്റുള്ളവRs.1,00,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,33,275*
EMI: Rs.2,34,757/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.23 സിആർ*
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,35,000
ആർ ടി ഒRs.18,06,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,16,196
മറ്റുള്ളവRs.1,00,350
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,57,846*
EMI: Rs.2,35,213/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.24 സിആർ*
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,590,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,25,90,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,540,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)Rs.1.67 സിആർ*
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,39,10,000
ആർ ടി ഒRs.25,03,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,65,626
മറ്റുള്ളവRs.1,39,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,71,18,526*
EMI: Rs.3,25,829/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)Rs.1.71 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,100,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.74 സിആർ*
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,46,90,000
ആർ ടി ഒRs.26,44,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,95,704
മറ്റുള്ളവRs.1,46,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,80,76,804*
EMI: Rs.3,44,065/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)Rs.1.81 സിആർ*
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,49,30,000
ആർ ടി ഒRs.26,87,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.6,04,959
മറ്റുള്ളവRs.1,49,300
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,83,71,659*
EMI: Rs.3,49,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)Rs.1.84 സിആർ*
5.0 90 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,11,50,000
ആർ ടി ഒRs.38,07,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,44,818
മറ്റുള്ളവRs.2,11,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,60,13,318*
EMI: Rs.4,95,142/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 വി8(പെടോള്)Rs.2.60 സിആർ*
5.0 90 carpathian(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,19,80,000
ആർ ടി ഒRs.39,56,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,76,824
മറ്റുള്ളവRs.2,19,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,70,33,024*
EMI: Rs.5,14,550/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 carpathian(പെടോള്)Rs.2.70 സിആർ*
5.0 110 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,21,50,000
ആർ ടി ഒRs.39,87,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,83,380
മറ്റുള്ളവRs.2,21,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,72,41,880*
EMI: Rs.5,18,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 വി8(പെടോള്)Rs.2.72 സിആർ*
5.0 110 carpathian(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,29,90,000
ആർ ടി ഒRs.41,38,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,15,772
മറ്റുള്ളവRs.2,29,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,82,73,872*
EMI: Rs.5,38,170/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 carpathian(പെടോള്)(top model)Rs.2.83 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,590,000
ആർ ടി ഒRs.20,86,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,76,161
മറ്റുള്ളവRs.1,15,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,42,68,261*
EMI: Rs.2,71,577/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർRs.1.43 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,910,000
ആർ ടി ഒRs.23,23,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,27,063
മറ്റുള്ളവRs.1,29,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,58,89,963*
EMI: Rs.3,02,448/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.59 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,33,60,000
ആർ ടി ഒRs.24,04,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,44,416
മറ്റുള്ളവRs.1,33,600
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,64,42,816*
EMI: Rs.3,12,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.64 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,35,40,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.67 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,41,00,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.74 സിആർ*
2.0 110 എസ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.93,55,000
ആർ ടി ഒRs.16,83,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,89,974
മറ്റുള്ളവRs.93,550
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,15,22,424*
EMI: Rs.2,19,322/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർRs.1.15 സിആർ*
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.94,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,00,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,93,445
മറ്റുള്ളവRs.94,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,16,32,995*
EMI: Rs.2,21,428/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.16 സിആർ*
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,715,000
ആർ ടി ഒRs.17,48,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,03,856
മറ്റുള്ളവRs.97,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,19,64,706*
EMI: Rs.2,27,745/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.97,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,54,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,05,013
മറ്റുള്ളവRs.97,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,20,01,563*
EMI: Rs.2,28,440/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,15,000
ആർ ടി ഒRs.18,02,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,15,425
മറ്റുള്ളവRs.1,00,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,33,275*
EMI: Rs.2,34,757/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.23 സിആർ*
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,35,000
ആർ ടി ഒRs.18,06,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,16,196
മറ്റുള്ളവRs.1,00,350
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,57,846*
EMI: Rs.2,35,213/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.24 സിആർ*
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,590,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,25,90,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,540,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)Rs.1.67 സിആർ*
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,39,10,000
ആർ ടി ഒRs.25,03,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,65,626
മറ്റുള്ളവRs.1,39,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,71,18,526*
EMI: Rs.3,25,829/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)Rs.1.71 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,100,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.74 സിആർ*
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,46,90,000
ആർ ടി ഒRs.26,44,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,95,704
മറ്റുള്ളവRs.1,46,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,80,76,804*
EMI: Rs.3,44,065/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)Rs.1.81 സിആർ*
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,49,30,000
ആർ ടി ഒRs.26,87,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.6,04,959
മറ്റുള്ളവRs.1,49,300
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,83,71,659*
EMI: Rs.3,49,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)Rs.1.84 സിആർ*
5.0 90 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,11,50,000
ആർ ടി ഒRs.38,07,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,44,818
മറ്റുള്ളവRs.2,11,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,60,13,318*
EMI: Rs.4,95,142/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 വി8(പെടോള്)Rs.2.60 സിആർ*
5.0 90 carpathian(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,19,80,000
ആർ ടി ഒRs.39,56,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,76,824
മറ്റുള്ളവRs.2,19,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,70,33,024*
EMI: Rs.5,14,550/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 carpathian(പെടോള്)Rs.2.70 സിആർ*
5.0 110 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,21,50,000
ആർ ടി ഒRs.39,87,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,83,380
മറ്റുള്ളവRs.2,21,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,72,41,880*
EMI: Rs.5,18,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 വി8(പെടോള്)Rs.2.72 സിആർ*
5.0 110 carpathian(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,29,90,000
ആർ ടി ഒRs.41,38,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,15,772
മറ്റുള്ളവRs.2,29,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,82,73,872*
EMI: Rs.5,38,170/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 carpathian(പെടോള്)(top model)Rs.2.83 സിആർ*
2.0 110 എസ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.93,55,000
ആർ ടി ഒRs.16,83,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,89,974
മറ്റുള്ളവRs.93,550
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,15,22,424*
EMI: Rs.2,19,322/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർRs.1.15 സിആർ*
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.94,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,00,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,93,445
മറ്റുള്ളവRs.94,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,16,32,995*
EMI: Rs.2,21,428/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.16 സിആർ*
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,715,000
ആർ ടി ഒRs.17,48,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,03,856
മറ്റുള്ളവRs.97,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,19,64,706*
EMI: Rs.2,27,745/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 90 x-dynamic hse(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.97,45,000
ആർ ടി ഒRs.17,54,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,05,013
മറ്റുള്ളവRs.97,450
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,20,01,563*
EMI: Rs.2,28,440/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.20 സിആർ*
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,15,000
ആർ ടി ഒRs.18,02,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,15,425
മറ്റുള്ളവRs.1,00,150
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,33,275*
EMI: Rs.2,34,757/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.23 സിആർ*
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,00,35,000
ആർ ടി ഒRs.18,06,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,16,196
മറ്റുള്ളവRs.1,00,350
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,23,57,846*
EMI: Rs.2,35,213/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.24 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,590,000
ആർ ടി ഒRs.20,86,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,76,161
മറ്റുള്ളവRs.1,15,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,42,68,261*
EMI: Rs.2,71,577/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.43 സിആർ*
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,19,50,000
ആർ ടി ഒRs.21,51,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.4,90,043
മറ്റുള്ളവRs.1,19,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,47,10,543*
EMI: Rs.2,80,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.47 സിആർ*
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 l 110 x- dyanmic hse(പെടോള്)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,22,80,000
ആർ ടി ഒRs.22,10,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,02,769
മറ്റുള്ളവRs.1,22,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,51,15,969*
EMI: Rs.2,87,707/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 diesel 110 x-dynamic hse(ഡീസൽ)Rs.1.51 സിആർ*
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,590,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 90 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,25,90,000
ആർ ടി ഒRs.22,66,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,14,723
മറ്റുള്ളവRs.1,25,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,54,96,823*
EMI: Rs.2,94,958/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 90 75th edition(പെടോള്)Rs.1.55 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,910,000
ആർ ടി ഒRs.23,23,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,27,063
മറ്റുള്ളവRs.1,29,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,58,89,963*
EMI: Rs.3,02,448/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.59 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,30,40,000
ആർ ടി ഒRs.23,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,32,076
മറ്റുള്ളവRs.1,30,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,60,49,676*
EMI: Rs.3,05,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.1.60 സിആർ*
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 110 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,32,10,000
ആർ ടി ഒRs.23,77,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,38,632
മറ്റുള്ളവRs.1,32,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,62,58,532*
EMI: Rs.3,09,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.63 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,33,60,000
ആർ ടി ഒRs.24,04,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,44,416
മറ്റുള്ളവRs.1,33,600
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,64,42,816*
EMI: Rs.3,12,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 90 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.64 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,35,40,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 110 75th edition(ഡീസൽ)Rs.1.67 സിആർ*
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,540,000
ആർ ടി ഒRs.24,37,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,51,358
മറ്റുള്ളവRs.1,35,400
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,66,63,958*
EMI: Rs.3,17,188/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 110 75th edition(പെടോള്)Rs.1.67 സിആർ*
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,39,10,000
ആർ ടി ഒRs.25,03,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,65,626
മറ്റുള്ളവRs.1,39,100
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,71,18,526*
EMI: Rs.3,25,829/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x-dynamic hse phev(പെടോള്)Rs.1.71 സിആർ*
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,100,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ 130 എക്സ്(പെടോള്)Rs.1.74 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,41,00,000
ആർ ടി ഒRs.25,38,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,72,953
മറ്റുള്ളവRs.1,41,000
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,73,51,953*
EMI: Rs.3,30,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
3.0 എൽ ഡീസൽ 130 എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.1.74 സിആർ*
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,46,90,000
ആർ ടി ഒRs.26,44,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.5,95,704
മറ്റുള്ളവRs.1,46,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,80,76,804*
EMI: Rs.3,44,065/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 x phev(പെടോള്)Rs.1.81 സിആർ*
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,49,30,000
ആർ ടി ഒRs.26,87,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.6,04,959
മറ്റുള്ളവRs.1,49,300
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.1,83,71,659*
EMI: Rs.3,49,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
2.0 l 110 75th edition phev(പെടോള്)Rs.1.84 സിആർ*
5.0 90 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,11,50,000
ആർ ടി ഒRs.38,07,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,44,818
മറ്റുള്ളവRs.2,11,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,60,13,318*
EMI: Rs.4,95,142/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 വി8(പെടോള്)Rs.2.60 സിആർ*
5.0 90 carpathian(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,19,80,000
ആർ ടി ഒRs.39,56,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,76,824
മറ്റുള്ളവRs.2,19,800
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,70,33,024*
EMI: Rs.5,14,550/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 90 carpathian(പെടോള്)Rs.2.70 സിആർ*
5.0 110 വി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,21,50,000
ആർ ടി ഒRs.39,87,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,83,380
മറ്റുള്ളവRs.2,21,500
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,72,41,880*
EMI: Rs.5,18,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 വി8(പെടോള്)Rs.2.72 സിആർ*
5.0 110 carpathian(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,29,90,000
ആർ ടി ഒRs.41,38,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,15,772
മറ്റുള്ളവRs.2,29,900
on-road വില in ഹൈദരാബാദ് : Rs.2,82,73,872*
EMI: Rs.5,38,170/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
5.0 110 carpathian(പെടോള്)(top model)Rs.2.83 സിആർ*
*Estimated price via verified sources
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഡിഫന്റർ പകരമുള്ളത്

ഡിഫന്റർ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം
  space Image

  Found what you were looking for?

  ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.5/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി128 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (128)
  • Price (15)
  • Service (2)
  • Mileage (13)
  • Looks (23)
  • Comfort (48)
  • Space (6)
  • Power (24)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Best Off Roder Car In This Price

   It's a very nice car in the 2023 segment with superb mileage and comfortable driving. It's the best ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി vikash chaudhary
   On: Nov 24, 2023 | 57 Views
  • Best Car

   The car offers the best features and designs, but its mileage is relatively low for the price. Never...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി yash prakashali
   On: Oct 23, 2023 | 68 Views
  • Great Car

   The Land Rover Defender is a rugged, iconic off-road vehicle known for its durability and versatilit...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി harsh
   On: Oct 17, 2023 | 64 Views
  • Best Off-road Vehicle

   Car is the best in his segment but it has less features than other brands offer you in this price ra...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aditya konwar
   On: Sep 09, 2023 | 56 Views
  • for 5.0 110 Carpathian

   Exceptional Review

   Best in class, superb look, overall exceptional service, affordable price, luxury feel when we step ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി anas taadpatriiwala
   On: Sep 04, 2023 | 76 Views
  • എല്ലാം ഡിഫന്റർ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ വീഡിയോകൾ

  • 🚙 2020 Land Rover Defender Launched In India | The Real Deal! | ZigFF
   🚙 2020 Land Rover Defender Launched In India | The Real Deal! | ZigFF
   ഒക്ടോബർ 16, 2020 | 33596 Views
  • Land Rover Defender Takes Us To The Skies | Giveaway Alert! | PowerDrift
   Land Rover Defender Takes Us To The Skies | Giveaway Alert! | PowerDrift
   ജൂൺ 21, 2021 | 497784 Views

  ലാന്റ് റോവർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ഹൈദരാബാദ്

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  How many variants are available the Land Rover Defender? ൽ

  Abhijeet asked on 6 Nov 2023

  The Land Rover Defender comes in both 90 and 110 body styles in India. It is off...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 6 Nov 2023

  Which ഐഎസ് the best colour വേണ്ടി

  Prakash asked on 25 Oct 2023

  Land Rover Defender is available in 11 different colours - Gondwana Stone, Lanta...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 25 Oct 2023

  What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ the Land Rover Defender?

  Abhijeet asked on 12 Oct 2023

  The Automatic Diesel variant has a mileage of 14.01 kmpl. The Automatic Petrol v...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 12 Oct 2023

  What ഐഎസ് the ഇന്ധനം tank capacity അതിലെ the Land Rover Defender?

  Prakash asked on 26 Sep 2023

  The fuel tank capacity of the Land Rover Defender is 89.0.

  By Cardekho experts on 26 Sep 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the Land Rover ഡിഫന്റർ Jaipur? ൽ

  Prakash asked on 17 Sep 2023

  The Land Rover Defender is priced from INR 93.55 Lakh - 2.30 Cr (Ex-showroom Pri...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 17 Sep 2023

  ഡിഫന്റർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ഗുണ്ടൂർRs. - 2.82 സിആർ
  ബംഗ്ലൂർRs. - 2.87 സിആർ
  പൂണെRs. - 2.71 സിആർ
  ചെന്നൈRs. - 2.87 സിആർ
  റായ്പൂർRs. - 2.62 സിആർ
  മുംബൈRs. - 2.71 സിആർ
  ഇൻഡോർRs. - 2.73 സിആർ
  കോയമ്പത്തൂർRs. - 2.87 സിആർ
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image
  കാണു പൂർത്തിയായി ഓഫറുകൾ
  * എക്സ്ഷോറൂം വില ഹൈദരാബാദ് ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience