കിയ സെൽറ്റോസ് 2019-2023 വേരിയന്റുകൾ

കിയ സെൽറ്റോസ് 2019-2023 വേരിയന്റുകൾ

Rs. 10.89 - 19.65 ലക്ഷം*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

കിയ സെൽറ്റോസ് 2019-2023 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

സെൽറ്റോസ് 2019-2023 എറെ ജി(Base Model)1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.89 ലക്ഷം*
   
  Pay Rs.1,11,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റക് ജി1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12 ലക്ഷം*
    
   Pay Rs.39,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 hte ഡീസൽ(Base Model)1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.39 ലക്ഷം*
     
    സെൽറ്റോസ് 2019-2023 hte ഡീസൽ imt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.39 ലക്ഷം*
      
     Pay Rs.71,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റക് പ്ലസ് ജി1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.10 ലക്ഷം*
       
      Pay Rs.15,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htk പ്ലസ് imt1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.25 ലക്ഷം*
        
       Pay Rs.44,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htk ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.69 ലക്ഷം*
         
        സെൽറ്റോസ് 2019-2023 htk ഡീസൽ imt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.69 ലക്ഷം*
          
         Pay Rs.10,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗതഃ1353 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.79 ലക്ഷം*
           
          Pay Rs.7,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.86 ലക്ഷം*
            
           Pay Rs.43,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റക് പ്ലസ് ഡി1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.29 ലക്ഷം*
             
            Pay Rs.20,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റക് പ്ലസ് അറ്റ് ഡി1493 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 17.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.49 ലക്ഷം*
              
             Pay Rs.37,000 more foranniversary edition ivt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.86 ലക്ഷം*
               
              Pay Rs.4,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റ്സ് ജി1497 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.90 ലക്ഷം*
                
               Pay Rs.6,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡി1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.96 ലക്ഷം*
                 
                Pay Rs.33,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htk പ്ലസ് ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.15.29 ലക്ഷം*
                  
                 സെൽറ്റോസ് 2019-2023 htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.15.29 ലക്ഷം*
                   
                  സെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ്1353 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.15.29 ലക്ഷം*
                    
                   Pay Rs.16,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റ്സ് ഇവ്ട് ജി1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.15.45 ലക്ഷം*
                     
                    Pay Rs.44,999 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx ivt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്DISCONTINUEDRs.15.90 ലക്ഷം*
                      
                     Pay Rs.39,001 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ് ഡിക്ട1353 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.2 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.29 ലക്ഷം*
                       
                      Pay Rs.16,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ് option1353 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.45 ലക്ഷം*
                        
                       Pay Rs.14,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.59 ലക്ഷം*
                         
                        സെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx ഡീസൽ imt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.59 ലക്ഷം*
                          
                         സെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഹ്റ്സ് പ്ലസ് അറ്റ് ഡി1493 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 17.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.59 ലക്ഷം*
                           
                          Pay Rs.79,999 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ് പ്ലസ്1353 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 16.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.17.39 ലക്ഷം*
                            
                           Pay Rs.20,001 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx ഡീസൽ അടുത്ത്1493 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.17.59 ലക്ഷം*
                             
                            സെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx പ്ലസ് ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.17.59 ലക്ഷം*
                              
                             സെൽറ്റോസ് 2019-2023 htx പ്ലസ് ഡീസൽ imt1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 20.8 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.17.59 ലക്ഷം*
                               
                              Pay Rs.80,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡിക്ട1353 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.18.39 ലക്ഷം*
                                
                               Pay Rs.30,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 x-line dct(Top Model)1353 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.18.69 ലക്ഷം*
                                 
                                Pay Rs.66,000 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്1493 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 18 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.19.35 ലക്ഷം*
                                  
                                 Pay Rs.29,999 more forസെൽറ്റോസ് 2019-2023 x-line ഡീസൽ അടുത്ത്(Top Model)1493 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 18 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.19.65 ലക്ഷം*
                                   

                                  കിയ സെൽറ്റോസ് 2019-2023 വീഡിയോകൾ

                                  Ask Question

                                  Are you confused?

                                  Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                  Did you find this information helpful?

                                  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു കിയ കാറുകൾ

                                  • ജനപ്രിയമായത്
                                  • വരാനിരിക്കുന്നവ
                                  • കിയ സ്പോർട്ടേജ്
                                   കിയ സ്പോർട്ടേജ്
                                   Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
                                   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
                                  • കിയ ev9
                                   കിയ ev9
                                   Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
                                   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 01, 2024
                                  view മെയ് offer
                                  * എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
                                  ×
                                  We need your നഗരം to customize your experience