ഹുണ്ടായി സാൻറോ സിംഗ് മൈലേജ്

Hyundai Santro Xing
Rs. 2.97 Lakh - 5.00 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

സാൻറോ സിംഗ് Mileage (Variants)

സാൻറോ xing നോൺ എസി ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 2.97 ലക്ഷം* EXPIRED17.92 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ (non ac) 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 2.97 ലക്ഷം* EXPIRED17.92 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ നോൺഎസി സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 3.25 ലക്ഷം*EXPIRED17.9 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽഎസ് അടുത്ത് 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 3.68 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ പ്ലസ് 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.78 ലക്ഷം*EXPIRED17.92 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ഇ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ നോൺ എസി ഇആർഎൽഎക്സ് യൂറോൾ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ നോൺ എസി ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോൾ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോൾ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എസ് 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 3.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ എപിജി 1086 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 3.89 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽഎസ് ഓഡിയോ എപിജി 1086 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 3.91 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ പ്ലസ് എപിജി 1086 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 3.98 ലക്ഷം*EXPIRED13.45 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing എക്സ്എൽ ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ഒ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ഒ ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ പ്ലസ് സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing എക്സ്കെ സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing എക്സ്എൽ സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing എക്സ്ഒ സിഎൻജി 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽഎസ് 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.92 കെഎംപിഎൽ 
ജിഎൽ പ്ലസ് എപിജി പ്രത്യേക എഡിഷൻ1086 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 4.09 ലക്ഷം*EXPIRED13.45 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ ജിഎൽഎസ് സിഎൻജി1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.88 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing ജിഎൽഎസ് എപിജി 1086 cc, മാനുവൽ, എപിജി, ₹ 4.18 ലക്ഷം*EXPIRED13.45 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി അടുത്ത് 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി അടുത്ത് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി അടുത്ത് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐഐ 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്ജി ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എൽ അടുത്ത് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എൽ അടുത്ത് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐഐ 1086 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എൽ ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എസ് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing എക്സ്എസ് ഇആർഎൽഎക്സ് യുറോ ഐഐഐ 1086 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കെഎംപിഎൽ 
സാൻറോ xing ജിഎൽ സിഎൻജി ബിഎസ്iv 1086 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 4.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

Compare Variants of ഹുണ്ടായി സാൻറോ സിംഗ്

 • പെടോള്
 • സിഎൻജി
 • എപിജി
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • nexo
  nexo
  Rs.65.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2022
 • casper
  casper
  Rs.6.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2022
 • പാലിസേഡ്
  പാലിസേഡ്
  Rs.40.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2022
 • ഇയോണിക്
  ഇയോണിക്
  Rs.20.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 12, 2021
 • staria
  staria
  Rs.20.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2022
×
We need your നഗരം to customize your experience