ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 35 Second Hand ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 861 Cars
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Assured
TrustMark 7
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
52,851 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.03 Lakh
Fixed Price
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Assured
TrustMark 15
views3371
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
26,900 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.96 Lakh
Fixed Price
Hyundai Santro Xing GL
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1727
2012 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL
54,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.4 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GL
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1331
2010 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL
58,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.65 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS CNG
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views585
2013 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS CNG
58,000 kmsസി എൻ ജിമാനുവൽ
2.44 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views51
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
52,500 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.1 Lakh
callGhaziabad
Hyundai Santro Xing GL
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1075
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL
67,531 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.11 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views259
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
75,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
90,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views87
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
51,121 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.1 Lakh
callGhaziabad
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views8
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
75,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
80,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing AE GLS Audio
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views594
2009 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
AE GLS Audio
20,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.65 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views187
2013 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
65,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.5 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views620
2013 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
55,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.44 Lakh
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1311
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
86,648 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
75,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1499
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
1,21,295 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
87,000
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Hyundai Santro Xing XO
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views1591
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XO
93,031 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
72,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1862
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
41,738 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
90,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1499
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
1,39,441 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
78,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GL
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1501
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL
1,36,796 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
75,000
callNew Delhi
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views2126
2014 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
82,812 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
1.79 Lakh
EMI @ 3,624
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience