ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ 2015-2020 മൈലേജ്

Hyundai Creta 2015-2020
Rs. 9.15 Lakh - 15.72 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ക്രെറ്റ 2015-2020 Mileage (Variants)

ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വിടിവിടി ബേസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.15 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വിടിവിടി ഇ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.15 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 ഇ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.60 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.4 സിആർഡിഐ ബേസ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.99 ലക്ഷം*EXPIRED21.38 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.4 ഇ പ്ലസ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.99 ലക്ഷം*EXPIRED22.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 ഇ പ്ലസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വിടിവിടി ഇ പ്ലസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വിടിവിടി എസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.32 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 ഇ പ്ലസ് ഡിസൈൻ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.87 ലക്ഷം* EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 ഹ്യുണ്ടായ് 1.6 EX പെട്രോൾ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.92 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 ഹ്യുണ്ടായ് 1.4 എക്സ് ഡിസൈൻ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.07 ലക്ഷം* EXPIRED22.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.4 സിആർഡിഐ എസ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.20 ലക്ഷം*EXPIRED21.38 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വ്റവ്റ സ്സ് പ്ലസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.51 ലക്ഷം*EXPIRED13.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 ഗാമാ എസ്എക്സ് പ്ലസ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.84 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എക്സ് ഡിസൈൻ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.90 ലക്ഷം*EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.4 എസ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.97 ലക്ഷം* EXPIRED22.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.4 സിആർഡിഐ എസ് പ്ലസ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.11 ലക്ഷം*EXPIRED21.38 കെഎംപിഎൽ 
1.6 വിടിവിടി ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.23 ലക്ഷം* EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.32 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
1.6 വിടിവിടി എസ്എക്സ് പ്ലസ് ഇരട്ട ടോൺ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.35 ലക്ഷം*EXPIRED15.29 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 സിആർഡിഐ എസ്എക്സ്1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.37 ലക്ഷം* EXPIRED19.67 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 വിടിവിടി അടുത്ത് എസ്എക്സ് പ്ലസ്1591 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.86 ലക്ഷം*EXPIRED13.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ് ഇരട്ട ടോൺ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.87 ലക്ഷം* EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്1582 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.36 ലക്ഷം*EXPIRED17.6 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 സിആർഡിഐ എസ്എക്സ് പ്ലസ്1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.36 ലക്ഷം*EXPIRED19.67 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 സിആർഡിഐ അടുത്ത് എസ് പ്ലസ്1582 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.58 ലക്ഷം*EXPIRED17.01 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ് ഡീസൽ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.61 ലക്ഷം*EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
1.6 സിആർഡിഐ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.76 ലക്ഷം*EXPIRED19.67 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്1591 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.82 ലക്ഷം*EXPIRED14.8 കെഎംപിഎൽ 
1.6 സിആർഡിഐ എസ്എക്സ് പ്ലസ് ഇരട്ട ടോൺ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.88 ലക്ഷം*EXPIRED19.67 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ് ഓപ്ഷൻ1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.94 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
1.6 എസ്എക്സ് ഇരട്ട ടോൺ ഡീസൽ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.16 ലക്ഷം*EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
1.6 എസ്എക്സ് ഓപ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്1591 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 14.22 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 സിആർഡിഐ അടുത്ത് എസ്എക്സ് പ്ലസ്1582 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.50 ലക്ഷം*EXPIRED17.01 കെഎംപിഎൽ 
1.6 എസ്എക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ1582 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.27 ലക്ഷം* EXPIRED17.6 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 സിആർഡിഐ എസ്എക്സ് ഓപ്ഷൻ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.37 ലക്ഷം* EXPIRED19.67 കെഎംപിഎൽ 
ക്രെറ്റ 2015-2020 1.6 എസ്എക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡീസൽ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.43 ലക്ഷം* EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
1.6 എസ്എക്സ് ഓപ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡീസൽ1582 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.72 ലക്ഷം*EXPIRED20.5 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ 2015-2020 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.7/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1684 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (1684)
 • Mileage (302)
 • Engine (224)
 • Performance (233)
 • Power (240)
 • Service (104)
 • Maintenance (53)
 • Pickup (107)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • My Best Car

  First I would like to clarify that this review is entirely based on my experience with the vehicle. Being a mechanical and marine engineer, It was obvious that I had to d...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kapil chaudhary
  On: Mar 14, 2020 | 375 Views
 • Perfect car

  Hyundai Creta is a great car that has great features with respect to mileage, looks, and performance. Merits of the car include Fluidic Design - Bold & Comm...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sikarwar
  On: Mar 15, 2020 | 50 Views
 • Fantastic vehicle

  The car has great looks and the overall quality is very nice, the car has great mileage too and is a very secure car, as it comes with airbags.

  വഴി ravi
  On: Mar 15, 2020 | 28 Views
 • Best in performance.

  The car is good in performance and the mileage of this car average. I love the comfort of the car.

  വഴി shivam sharma
  On: Mar 13, 2020 | 29 Views
 • Best In Segment.

  Best car in the world under 12 lakh. Best in look. Best engine. Best power. Average mileage. Best in family size car.

  വഴി user
  On: Mar 12, 2020 | 32 Views
 • Creta Is The Best

  No other car is best in this segment, value for money its awards best car. I love best in this the mileage and good looking.

  വഴി kaptan singh
  On: Mar 12, 2020 | 29 Views
 • Best Car .

  Big car. nice space .nice body .excellent car and modification is another car is best. best mileage, best pickup.

  വഴി durgesh chavan
  On: Mar 16, 2020 | 33 Views
 • Awesome Performance car

  Best in class, best in mileage and it is so comfortable in highways and it looks a great in the mini SUV segment

  വഴി saif
  On: Mar 16, 2020 | 29 Views
 • എല്ലാം ക്രെറ്റ 2015-2020 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ 2015-2020

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • nexo
  nexo
  Rs.65.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2022
 • casper
  casper
  Rs.6.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2022
 • പാലിസേഡ്
  പാലിസേഡ്
  Rs.40.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2022
 • ഇയോണിക്
  ഇയോണിക്
  Rs.20.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 12, 2021
 • staria
  staria
  Rs.20.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2022
×
We need your നഗരം to customize your experience