ടാടാ സുമോ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടാടാ സുമോ ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ സുമോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

this model has ഡീസൽ variant only
4x4(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ടാടാ സുമോRs.6.62 ലക്ഷം*
4x4 പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
4x4 പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഡിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഡിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഡിഎക്‌സ് റ്റിസി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഡിഎക്‌സ് റ്റിസി(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഡീലക്ക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഡീലക്ക്സ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഇഎക്സ് (+)(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഇഎക്സ് (+)(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഇഇസഡ്ഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഇഇസഡ്ഐ(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഇഇസഡ്ഐ റ്റിസി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ഇഇസഡ്ഐ റ്റിസി(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്എ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്എ(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്എ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്എ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്എ റ്റിസി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്എ റ്റിസി(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്ഇ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്ഇ 4x4(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്ഇ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്ഇ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്ഇ റ്റിസി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്ഇ റ്റിസി(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
എസ്റ്റിഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
എസ്റ്റിഡി(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ടൂറിൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,80,880
ആർ ടി ഒRs.29,044
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,547*
ടൂറിൻ(ഡീസൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് എഫ്എക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,56,637
ആർ ടി ഒRs.57,455
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,544
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,68,636*
ഗോൾഡ് എഫ്എക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.7.69 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് എൽഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,57,508
ആർ ടി ഒRs.57,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,578
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,69,617*
ഗോൾഡ് എൽഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.7.70 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,64,057
ആർ ടി ഒRs.58,104
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,830
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,76,991*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.7.77 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,82,438
ആർ ടി ഒRs.59,713
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,539
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,97,690*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.7.98 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് എൽഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,83,260
ആർ ടി ഒRs.59,785
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,571
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,98,616*
ഗോൾഡ് എൽഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.7.99 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ജിഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,19,879
ആർ ടി ഒRs.62,989
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,983
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,39,851*
ഗോൾഡ് ജിഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.8.40 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് എഫ്എക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,36,927
ആർ ടി ഒRs.64,481
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,640
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,59,048*
ഗോൾഡ് എഫ്എക്സ്(ഡീസൽ)Rs.8.59 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,52,004
ആർ ടി ഒRs.65,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,222
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,76,026*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.8.76 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,486
ആർ ടി ഒRs.66,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,433
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,82,199*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് ബിഎസ്iii(ഡീസൽ)Rs.8.82 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ് എസി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,7,85
ആർ ടി ഒRs.66,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,483
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,83,661*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ് എസി(ഡീസൽ)Rs.8.84 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,70,093
ആർ ടി ഒRs.67,383
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,919
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,96,395*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ് പിഎസ്(ഡീസൽ)Rs.8.96 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,26,348
ആർ ടി ഒRs.72,305
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,089
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,59,742*
ഗോൾഡ് ഇഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.9.60 ലക്ഷം*
ഗോൾഡ് ജിഎക്സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,96,764
ആർ ടി ഒRs.78,466
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,804
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,39,034*
ഗോൾഡ് ജിഎക്സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.39 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില

Found what you were looking for?

ടാടാ സുമോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി32 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (32)
 • Price (5)
 • Service (2)
 • Mileage (9)
 • Looks (11)
 • Comfort (14)
 • Space (7)
 • Power (9)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • for Gold CX

  Sumo Grande the Beast.

  Very good SUV in such a lower price with very good space and powerful engine. Can be used very rough...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jacob tigga
  On: Mar 19, 2019 | 56 Views
 • Tata Sumo Affordable People Carrier

  My father purchased the Sumo Gold 4 years back and I must say it has proved to be the most reliable ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ravinder
  On: Feb 16, 2018 | 106 Views
 • good vehicle, but very very bad resale value.

  Look and Style: good. Comfort: not bad. Pickup: 3 liter super engine. Mileage: near 13. Best Feature...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി abhilash
  On: Oct 29, 2013 | 3022 Views
 • for Gold GX BSIII

  The powerfully built Tata Sumo Gold is a dependable SUV worth the...

  I am a huge fan of the Tata Sumo and also a proud owner of the top end model Tata Sumo Gold GX. This...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vishal kanth
  On: Jun 04, 2012 | 6006 Views
 • for Gold CX

  Tata Sumo Gold, the low cost MUV

  Look and Style Recently I got a chance to undergo the test drive of new Tata Sumo Gold MUV. Though t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kavita
  On: Nov 12, 2011 | 10631 Views
 • എല്ലാം സുമോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ടാടാ punch ev
  ടാടാ punch ev
  Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
 • ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 20, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 02, 2024
 • ടാടാ avinya
  ടാടാ avinya
  Rs.30 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
view ഡിസംബര് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience