നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്ചിത്രങ്ങൾ

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്ചിത്രങ്ങൾ

Rs. 6 - 11.27 ലക്ഷം*
EMI starts @ ₹15,722
view മെയ് offer
*Ex-showroom Price in ന്യൂ ഡെൽഹി
Shortlist
 • എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • 360 കാഴ്ച
 • നിറങ്ങൾ
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front left side
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side view (left)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് top view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് grille
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front fog lamp
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് headlight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് taillight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side mirror (body)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door handle
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear view (doors open)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear wiper
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് antenna
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് dashboard
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ignition/start-stop button
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് configuration selector knob
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് instrument cluster
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എസി controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് infotainment system main menu
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് gear shifter
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് glovebox
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front armrest
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എയർബാഗ്സ്
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door view of driver seat
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear സീറ്റുകൾ
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front air vents
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് wireless charging pad
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
1/40
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front left side
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side view (left)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് top view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് grille
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front fog lamp
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് headlight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് taillight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side mirror (body)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door handle
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear view (doors open)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear wiper
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് antenna
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് dashboard
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ignition/start-stop button
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് configuration selector knob
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് instrument cluster
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എസി controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് infotainment system main menu
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് gear shifter
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് glovebox
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front armrest
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എയർബാഗ്സ്
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door view of driver seat
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear സീറ്റുകൾ
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front air vents
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് wireless charging pad
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front left side
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side view (left)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് top view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് grille
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front fog lamp
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് headlight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് taillight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side mirror (body)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door handle
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear view (doors open)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear wiper
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് antenna
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
1/19
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front left side
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side view (left)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് top view
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് grille
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front fog lamp
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് headlight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് taillight
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് side mirror (body)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door handle
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear view (doors open)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear wiper
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് antenna
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് പുറം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് dashboard
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ignition/start-stop button
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് configuration selector knob
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് instrument cluster
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എസി controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് infotainment system main menu
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് gear shifter
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് glovebox
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front armrest
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എയർബാഗ്സ്
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door view of driver seat
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear സീറ്റുകൾ
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front air vents
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് wireless charging pad
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
1/21
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് dashboard
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering ചക്രം
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ignition/start-stop button
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് steering controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് configuration selector knob
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് instrument cluster
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എസി controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് infotainment system main menu
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് gear shifter
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് glovebox
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front armrest
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door controls
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എയർബാഗ്സ്
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് door view of driver seat
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് rear സീറ്റുകൾ
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് front air vents
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് wireless charging pad
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഉൾഭാഗം image
 • sandstone തവിട്ട്
 • ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്
 • flare ഗാർനെറ്റ് റെഡ്
 • ഉജ്ജ്വല നീല & ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്
 • ബ്ലേഡ് സിൽവർ
 • ഒനിക്സ് കറുപ്പിനൊപ്പം വെളുത്ത പിയർ
 • tourmalline തവിട്ട് with ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്
 • കറുപ്പ്
 • കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ള
1/9
sandstone തവിട്ട്

മാഗ്നൈറ്റ് ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

മാഗ്നൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് 7-inch digital instrument cluster.

  7-inch digital instrument cluster.

 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് 360° camera ഐഎസ് എ segment first.

  360° camera is a segment first.

 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഒപ്പം ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ

  Wireless Android Auto and Apple CarPlay

മാഗ്നൈറ്റ് ന്റെ ഇമേജുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്

 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വീഡിയോകൾ

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് looks ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി565 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  ജനപ്രിയ

 • എല്ലാം (565)
 • Looks (185)
 • Interior (88)
 • Space (65)
 • Seat (40)
 • Experience (89)
 • Style (36)
 • Boot (21)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • A
  abhijit on May 23, 2024
  4.2

  Nissan Magnite Is Functional Yet Fashionable

  When looking for a small SUV that balances price, appearance, and functionality, the Nissan Magnite is a great option. I was drawn to it because of its attractive exterio...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • S
  swati on Apr 17, 2024
  4

  Nissan Magnite Unmatched Efficiency

  Every turn is an assignation to adventure thanks to the Nissan Magnite's striking looks that makes it sit out on megacity Streets. The Magnite oozes refinement and confid...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • P
  paras on Apr 04, 2024
  4

  Nissan Magnite Bold Compact SUV

  The Nissan Magnite is a striking little SUV that epitomizes City Design and provides the nice balance of refinement and adventure. This SUV is made to make a monumental p...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • V
  vivek on Mar 15, 2024
  3.8

  Nissan Magnite Bold Dynamism, Compact Versatility

  With the Nissan Magnite, a crossover SUV aimed to sit out on the road, i can witness ambitious power and fragile tension. The Magnite offers a riding enjoy its each excit...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • K
  kartikeya on Feb 12, 2024
  3.8

  The Affordable Stylish Ride Nissan Magnite

  The Nissan Magnite is a compact SUV that gives a stylish ride without breaking the bank. Priced around Rs. 5.2 lakhs The Magnite has many good features. It has a 1. 2 lit...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • J
  juned khan on Jan 31, 2024
  4.2

  XE Varient

  We bought the base variant of a car in our family and spent around $92000 on aftermarket upgrades to give it a complete makeover. We added alloys, an infotainment system,...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • V
  vishalkumar arvindbhai solanki on Jan 28, 2024
  4.3

  Amazing Car In The World

  That's an amazing car because I like its JBL system, and it looks like a tiger. Its speed is amazing, and its performance is the best.

 • J
  jaspreet on Jan 26, 2024
  4.8

  Good Experience

  Very good experience, it's budget-friendly. The car looks expensive, spacious, and overall good.

 • എല്ലാം മാഗ്നൈറ്റ് looks അവലോകനങ്ങൾ കാണുക
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What is the top speed of Nissan Magnite?

Anmol asked on 24 Apr 2024

As of now there is no official update from the brands end. So, we would request ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 24 Apr 2024

What is the battery capacity of Nissan Magnite?

Devyani asked on 16 Apr 2024

The Nissan Magnite is not an Electric Vehicle. The Nissan Magnite has 1 Petrol E...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 16 Apr 2024

What is the transmission type of Nissan Magnite?

Anmol asked on 10 Apr 2024

The Nissan Magnite is available in Automatic and Manual Transmission variants.

By CarDekho Experts on 10 Apr 2024

How can i buy Nissan Magnite?

vikas asked on 24 Mar 2024

For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized dealership as...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 24 Mar 2024

What are the available features in Nissan Magnite?

vikas asked on 10 Mar 2024

Key features include an 8-inch touchscreen infotainment system with wireless And...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 10 Mar 2024
Did you find this information helpful?
space Image

കാർ ലോൺ ഓഫറുകൾ

 • താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓഫറുകൾ from multiple banks
 • പ്രോസസ്സിങ്ങ് ഫീസിന്റെ 100% വരെ ഇളവ്
 • രേഘകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തി ശേഖരിക്കും
കാണു ധനകാര്യം ഓഫർ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു നിസ്സാൻ കാറുകൾ

Popular എസ്യുവി cars

 • ട്രെൻഡിംഗ്
 • ഏറ്റവും പുതിയത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
  മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
  Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
 • ഹോണ്ട റീ-വി
  ഹോണ്ട റീ-വി
  Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 - 11.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2024
 • മഹേന്ദ്ര ബോലറോ 2024
  മഹേന്ദ്ര ബോലറോ 2024
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: നവം 15, 2024
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 10, 2024

*Ex-showroom price in ന്യൂ ഡെൽഹി
×
We need your നഗരം to customize your experience