മേർസിഡസ് ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 മൈലേജ്

Mercedes-Benz New C-Class 1997-2022
Rs.25.15 Lakh - 1.41 കോടി*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 Mileage (Variants)

ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 200 കെ അടുത്ത്1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 25.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
200 കെ എലെഗൻസ് അടുത്ത്1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 25.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 200 കമ്പ്രസ്സർ1796 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 25.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 230 അവാന്റ്ഗാർടെ1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 25.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 കമ്പ്രസ്സർ എലെഗൻസ് എംആർ1796 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 25.15 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 200 സിഡിഐ ക്ലാസിക്2148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 200 സിഡിഐ എലെഗൻസ്2148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 2202148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 220 സിഡിഐ എംആർ2148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 250 സിഡിഐ ക്ലാസിക്2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം* EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ ക്ലാസിക്2148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ എലെഗൻസ് എംആർ2148 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 27.99 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 220 സിഡിഐ അടുത്ത്2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 28.56 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ എലെഗൻസ് അടുത്ത്2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 28.56 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 220 സിഡിഐ ബിഇ സിഓആർ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 29.66 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 സിജിഐ എലെഗൻസ്1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 30.19 ലക്ഷം*EXPIRED11.74 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 200 ബിഇ ക്ലാസിക്1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 30.28 ലക്ഷം*EXPIRED11.7 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 30.35 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 കമ്പ്രസ്സർ എലെഗൻസ് അടുത്ത്1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 31.57 ലക്ഷം* EXPIRED11.74 കെഎംപിഎൽ 
സി 250 സിഡിഐ എലെഗൻസ്2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 33.41 ലക്ഷം* EXPIRED14.94 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 സിജിഐ അവാന്റ്ഗാർടെ1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 33.52 ലക്ഷം*EXPIRED11.74 കെഎംപിഎൽ 
സി 220സിഡിഐബിഇ അവാന്റ്ഗാർടെ കമ്മാന്റ്2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 36.49 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി250 അവാന്റ്ഗാർടെ1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 38.17 ലക്ഷം* EXPIRED11.74 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 സിജിഐ ഗ്രാൻഡ് എഡിഷൻ1796 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 38.77 ലക്ഷം* EXPIRED11.74 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 220 സിഡിഐ സ്റ്റൈൽ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 39.63 ലക്ഷം*EXPIRED19.27 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 cdi edition സി അടുത്ത് 2200 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 40.50 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ ബിഇ അവാന്റ്ഗേർ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 40.57 ലക്ഷം* EXPIRED14.84 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 200 അവാന്റ്ഗാർടെ1991 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 40.90 ലക്ഷം*EXPIRED14.74 കെഎംപിഎൽ 
ഇ220 സിഡിഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിഷൻ2148 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 41.00 ലക്ഷം*EXPIRED15.8 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ സെലബ്രേഷൻ എഡിഷൻ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 41.17 ലക്ഷം* EXPIRED11.78 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ ഗ്രാൻഡ് എഡിഷൻ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 41.17 ലക്ഷം* EXPIRED11.78 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 പ്രൈം സി 2001950 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 41.31 ലക്ഷം*EXPIRED11.9 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 200 സിജിഐ1991 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 41.40 ലക്ഷം*EXPIRED14.74 കെഎംപിഎൽ 
സി 200 അവാന്റ്ഗാർടെ എഡിഷൻ സി1991 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 42.54 ലക്ഷം*EXPIRED14.74 കെഎംപിഎൽ 
സി 220 സിഡിഐ അവാന്റ്ഗാർടെ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 42.94 ലക്ഷം* EXPIRED19.27 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 പ്രൈം സി 220ഡി1950 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 43.38 ലക്ഷം*EXPIRED12.6 കെഎംപിഎൽ 
സി 220ഡി അവാന്റ്ഗാർടെ എഡിഷൻ സി2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 43.54 ലക്ഷം* EXPIRED19.27 കെഎംപിഎൽ 
സി 250 സിഡിഐ അവാന്റ്ഗാർടെ2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 44.29 ലക്ഷം* EXPIRED19.71 കെഎംപിഎൽ 
സി 250ഡി അവാന്റ്ഗാർടെ എഡിഷൻ സി2143 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 46.87 ലക്ഷം* EXPIRED19.71 കെഎംപിഎൽ 
പ്രോഗ്രസ്സീവ് സി 2001950 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 50.01 ലക്ഷം*EXPIRED11.9 കെഎംപിഎൽ 
പ്രോഗ്രസ്സീവ് സി 220ഡി1950 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 51.74 ലക്ഷം*EXPIRED12.6 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 എഎംജി ലൈൻ സി 300ഡി1950 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 54.25 ലക്ഷം*EXPIRED12.6 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 കാബ്രിയോ സി 300 1991 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 60.00 ലക്ഷം*EXPIRED17.9 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി300 കാബ്രിയോ 1991 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 70.67 ലക്ഷം* EXPIRED9.6 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 എഎംജി സി432996 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 74.35 ലക്ഷം*EXPIRED11.9 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 മെഴ്‌സിഡസ് -ബെൻസ് പുതിയ സി ക്ലാസ് കൂപ്പെ സി 43 എഎംജി 2996 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 81.10 ലക്ഷം*EXPIRED11.9 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 63 എഎംജി 6208 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.07 സിആർ* EXPIRED5.0 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 63 എസ് എഎംജി 3982 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.33 സിആർ* EXPIRED14.49 കെഎംപിഎൽ 
ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 സി 633982 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.41 സിആർ*EXPIRED11.9 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

മേർസിഡസ് ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി54 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (54)
 • Mileage (10)
 • Engine (15)
 • Performance (15)
 • Power (13)
 • Service (4)
 • Maintenance (4)
 • Pickup (3)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Best Comfort With Mercedes Cars

  Mercedes-Benz C-Class Car is an 5-seater Coupe and it comes with a powerful engine and 9-speed MCT gearbox. It offers good mileage and comfortable driving. Also, it's yea...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി teenu sahu
  On: Jul 31, 2020 | 207 Views
 • Reliable Mercedes-Benz C-Class Car

  I purchased the Mercedes-Benz C-Class and I found that it is the Best Suitable Car for me. It has many features like Accessory Power Outlet, Low Fuel Warning Light, Rear ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amreen jahan
  On: Jul 31, 2020 | 76 Views
 • Mindblowing Mercedes-Benz C-Class

  I love this car because of this product worth money. In this model more boot space than my old car. I am really satisfied with the performance of the Mercedes-Benz C-Clas...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി lucky sharma
  On: Jul 31, 2020 | 90 Views
 • IT IS A VALUABLE ASSET FOR YOUR MONEY!

  I RECENTLY BOUGHT A MERCEDES BENZ 220 D PROGRESSIVE MODEL. IT IS SLIGHTLY LOWER ON THE MILEAGE SIDE. OTHERWISE, IT IS AN EXCELLENT AWESOME CAR AND A SUPERB TO D...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി r v n prasad
  On: Jul 19, 2020 | 58 Views
 • Good Comfort.

  Awesome car, good comfort, but engine noise is their, mileage is fine but service cost is near about 40 to 50 thousand.

  വഴി anonymous
  On: Aug 08, 2019 | 29 Views
 • Best car in segment

  The best car is available in the market for this segment. 9G tronic is faster than ever. Best mileage.

  വഴി harsh
  On: Apr 21, 2019 | 63 Views
 • Great Car

  The car is perfect for Indian roads, Mileage: THE MILAGE IS JUST UNBELIEVABLE ON MOST DAYS, Fuel tank : The tank is so huge for this segment that I can't even believe the...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Mar 10, 2019 | 118 Views
 • You really can C-Class

  Mercedes Benz,the ideal carmakers for a great mix of beauty, elegance, luxury, and performance, secured a soft corner in the minds and hearts of indian buyers, enthusiast...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arnav r singh
  On: May 29, 2018 | 140 Views
 • എല്ലാം ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of മേർസിഡസ് ന്യൂ സി-ക്ലാസ് 1997-2022

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മേർസിഡസ് കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • eqs
  eqs
  Rs.1.75 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 22, 2022
 • ജ്എൽബി
  ജ്എൽബി
  Rs.40.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 15, 2022
 • eqa
  eqa
  Rs.60.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 04, 2022
 • ജിഎൽസി 2023
  ജിഎൽസി 2023
  Rs.60.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2023
 • eqs എസ്യുവി
  eqs എസ്യുവി
  Rs.2.00 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2023
×
We need your നഗരം to customize your experience