മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 മൈലേജ്

Mahindra XUV500
Rs.12.00 Lakh - 20.07 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ക്സ്യുവി500 മൈലേജ് (വകഭേദങ്ങൾ)

ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യു4 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.00 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 4 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.23 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 3 bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.31 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ5 bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.91 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യു6 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.38 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 6 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.63 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.18 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യു6 2ഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.29 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യു6 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.51 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യുഃ 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.11 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യുഃ 2ഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.38 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 അടുത്ത് bsiv 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.39 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ജി 2.2 mhawk 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 15.49 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.56 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 1.99 1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.59 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.89 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യുഃ 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.94 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യുഃ എഫ്ഡബ്ല്യുഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.94 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.98 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 8 എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.04 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ജി അടുത്ത് 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 16.10 ലക്ഷം*EXPIRED11.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 2ഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.29 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്യൂ9 2ഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 16.53 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 സ്പോർട്സ് എംആർ എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 16.53 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത് 1.99 1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 16.67 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 അടുത്ത് 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 16.76 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത് bsiv 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 17.10 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.14 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.16 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.30 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഫ്ഡബ്ല്യുഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 17.32 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ആർ w10 fwd 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.32 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 1.99 എംഹാവ്ക് 1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 17.32 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 option bsiv 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 17.41 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 സ്പോർട്സ് അടുത്ത് എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 17.56 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 18.03 ലക്ഷം* EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 അടുത്ത് bsiv 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 18.38 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത് 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 18.51 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 18.52 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 option അടുത്ത് bsiv 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 18.63 ലക്ഷം* EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 18.84 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് എഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 19.71 ലക്ഷം*EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 2ഡബ്ല്യൂഡി 2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 20.00 ലക്ഷം*EXPIRED16.0 കെഎംപിഎൽ 
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് 2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 20.07 ലക്ഷം* EXPIRED15.1 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 മൈലേജ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി621 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (621)
 • Mileage (138)
 • Engine (136)
 • Performance (103)
 • Power (141)
 • Service (103)
 • Maintenance (44)
 • Pickup (69)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Excellent Car With Great Comfort

  Great and comfortable, mileage is great, the engine block is poor, and suspensions work is due. Overall experiences are better.

  വഴി pranab chatterjee
  On: Sep 21, 2021 | 130 Views
 • Family Of Mahindra Very rich, comfortable

  Very rich, comfortable, stylish, luxurious, dynamic, prestigious, sporty, and royal Mileage has to compromise little

  വഴി sreenivasa rao n
  On: Aug 21, 2021 | 165 Views
 • Good Comprot

  Nice comfort and features, and good sunroof with moonroof, good mileage, and good maintenance a Xuv 500

  വഴി kiran ghatka
  On: Jun 20, 2021 | 184 Views
 • Best Car Ever

  Best car ever, low maintenance cost, good mileage, the best color combination available, best in comfort. 

  വഴി gkj
  On: May 26, 2021 | 179 Views
 • Master In Class

  Great performance. good pickup, Great mileage, good style, and looks. But comfort wise Mahendra has to improve.

  വഴി digital buckket
  On: Apr 30, 2021 | 177 Views
 • The Car Is Great And Fully Loaded With Features.

  This car is great in terms of mileage comfort AC vents and a great cooling system the infotainment system or music system is great fully loaded with features but this car...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി linda linder
  On: Nov 18, 2020 | 431 Views
 • It's A Great Car.

  Very good car and maintenance-free which don't need to be taken much care and provides good mileage and can be used for long routes and for big families.

  വഴി vikrant mahalwal
  On: Oct 17, 2020 | 45 Views
 • Luxurious Beast.

  I own the W7 model purchased in 2020. Although I could only drive it for around 7000 km (due to covid induced lockdown). But the car been absolutely stunning in terms of ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nikhil jhaveri
  On: Oct 17, 2020 | 685 Views
 • എല്ലാം ക്സ്യുവി500 മൈലേജ് അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • എസ്204
  എസ്204
  Rs.12.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 15, 2022
 • സ്കോർപിയോ n
  സ്കോർപിയോ n
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 27, 2022
 • ക്സ്യുവി500 2022
  ക്സ്യുവി500 2022
  Rs.12.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2022
 • ഇകെയുവി100
  ഇകെയുവി100
  Rs.8.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 04, 2022
 • സ് യൂ വി 300 ഇലക്ട്രിക്
  സ് യൂ വി 300 ഇലക്ട്രിക്
  Rs.15.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: nov 14, 2022
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience