ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 82 Second Hand മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 881 Cars
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 14
2015 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
1,04,396 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.76 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,678
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 18
views179
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
1,04,149 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.04 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,205
Mahindra XUV500 W7 BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2019 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W7 BSIV
59,803 kms ഡീസൽമാനുവൽ
11.86 Lakh
Fixed Price
EMI @ 21,147
Mahindra XUV500 W7
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views801
2019 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W7
47,798 kmsഡീസൽമാനുവൽ
13.21 Lakh
Fixed Price
EMI @ 23,558
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 9
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
55,405 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,843
Mahindra XUV500 W10 1.99 mHawk
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W10 1.99 mHawk
64,819 kmsഡീസൽമാനുവൽ
9.81 Lakh
Fixed Price
EMI @ 19,853
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views3855
2013 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
45,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7 Lakh
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W7
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views585
2020 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W7
19,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
15.2 Lakh
EMI @ 24,516
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W10 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views288
2017 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W10 2WD
64,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
10.9 Lakh
EMI @ 22,071
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views245
2013 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
56,968 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.35 Lakh
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1855
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
76,544 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.9 Lakh
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W10 AWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
2015 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W10 AWD
70,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
9 Lakh
EMI @ 18,223
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
48,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.7 Lakh
EMI @ 13,566
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W7
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views1825
2020 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W7
19,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
15.9 Lakh
EMI @ 25,645
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 4WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views110
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 4WD
72,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.75 Lakh
EMI @ 13,668
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views1243
2013 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
78,523 kms ഡീസൽമാനുവൽ
5.5 Lakh
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views706
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
65,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.75 Lakh
EMI @ 13,668
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views2788
2011 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
74,390 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.03 Lakh
callNew Delhi
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views2391
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
1,28,467 kms ഡീസൽമാനുവൽ
3.4 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience