വേരിയന്റുകൾon-road price
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ bsivRs. 11.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt dt ഡീസൽRs. 17.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻRs. 13.63 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 സൺറൂഫ് nt bsviRs. 11.80 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ dtRs. 14.82 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡീസൽ bsviRs. 11.68 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻRs. 12.66 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ഡീസൽ bsivRs. 10.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8Rs. 14.04 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻRs. 16.08 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് സൺറൂഫ് nt bsviRs. 13.44 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ bsivRs. 11.21 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ bsviRs. 13.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dt ഡീസൽRs. 18.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone bsivRs. 14.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 16.14 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ bsviRs. 0*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ bsviRs. 11.62 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone bsviRs. 15.88 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് ഡീസൽRs. 18.05 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ഡീസൽ bsivRs. 13.56 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt dtRs. 15.54 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 optRs. 15.36 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 ടർബോRs. 14.64 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ സൺറൂഫ് nt bsviRs. 13.67 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 bsviRs. 10.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 13.18 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ്Rs. 16.21 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 turbosport dual tone bsviRs. 15.03 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ സൺറൂഫ് bsviRs. 13.97 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 bsivRs. 13.13 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡ6 അംറ് ഡീസൽRs. 15.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോRs. 15.85 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 എഎക്സ് opt 4-str hard top ഡീസൽ bsviRs. 0*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ്Rs. 13.08 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 ടർബോRs. 10.83 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option turbosport bsviRs. 16.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് optional ഡീസൽ bsviRs. 18.03 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് optional ഡീസൽ bsivRs. 15.70 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option bsivRs. 14.65 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 dt ഡീസൽRs. 16.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 bsviRs. 14.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ടർബോ dtRs. 16.03 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് സൺറൂഫ് bsviRs. 13.10 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് ഡീസൽ bsviRs. 14.18 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 turbosport bsviRs. 14.88 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് ഡീസൽ bsivRs. 14.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option അംറ് bsviRs. 16.53 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt ഡീസൽRs. 17.21 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 സൺറൂഫ് bsviRs. 11.79 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 അംറ് option ഡീസൽ dual tone bsviRs. 17.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 bsivRs. 10.80 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option bsviRs. 15.69 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 turbosport bsviRs. 13.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 dtRs. 14.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option turbosport dual tone bsviRs. 16.45 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 അംറ് ഡീസൽ സൺറൂഫ് nt bsviRs. 15.28 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6 ടർബോRs. 12.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone ഡീസൽ bsviRs. 17.38 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 6Rs. 11.80 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option ഡീസൽ bsivRs. 15.02 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4Rs. 10.10 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 w2Rs. 9.33 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 opt അംറ് dtRs. 16.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option ഡീസൽ bsviRs. 17.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option dual tone ഡീസൽ bsivRs. 15.20 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 8 option അംറ് dual toneRs. 15.89 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 bsviRs. 9.95 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഡബ്ല്യു 4 bsivRs. 9.81 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 ഓൺ റോഡ് വില ചെന്നൈ

ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,21,501
ആർ ടി ഒRs.1,83,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,348
മറ്റുള്ളവRs.10,215
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.12,65,934*
EMI: Rs.24,087/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.12.66 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,98,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,256
മറ്റുള്ളവRs.11,005
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.13,62,852*
EMI: Rs.25,946/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.63 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,500
ആർ ടി ഒRs.2,21,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,040
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,22,335*
EMI: Rs.28,981/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,500
ആർ ടി ഒRs.2,34,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,616
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,08,211*
EMI: Rs.30,607/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.16.08 ലക്ഷം*
w8 dt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,500
ആർ ടി ഒRs.2,36,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,168
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,26,613*
EMI: Rs.30,954/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 dt diesel(ഡീസൽ)Rs.16.27 ലക്ഷം*
w8 opt diesel(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,500
ആർ ടി ഒRs.2,50,650
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,002
മറ്റുള്ളവRs.13,925
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,21,077*
EMI: Rs.32,761/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt diesel(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.17.21 ലക്ഷം*
w8 opt dt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,501
ആർ ടി ഒRs.2,53,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,554
മറ്റുള്ളവRs.14,075
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,39,480*
EMI: Rs.33,108/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt dt diesel(ഡീസൽ)Rs.17.39 ലക്ഷം*
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,62,890
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,505
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,04,501*
EMI: Rs.34,356/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)Rs.18.05 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,65,590
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,057
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,22,902*
EMI: Rs.34,703/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ)(top model)Rs.18.23 ലക്ഷം*
w2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,000
ആർ ടി ഒRs.82,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,791
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.9,32,791*
EMI: Rs.18,447/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w2(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.33 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,66,501
ആർ ടി ഒRs.89,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,767
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.10,10,018*
EMI: Rs.19,911/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)Rs.10.10 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,30,501
ആർ ടി ഒRs.95,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,589
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.10,83,240*
EMI: Rs.21,312/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)Rs.10.83 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,995
ആർ ടി ഒRs.1,29,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,557
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.11,79,551*
EMI: Rs.22,450/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)Rs.11.80 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,501
ആർ ടി ഒRs.1,60,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,880
മറ്റുള്ളവRs.11,105
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.12,83,561*
EMI: Rs.25,125/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)Rs.12.84 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,63,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,761
മറ്റുള്ളവRs.11,305
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.13,07,642*
EMI: Rs.25,592/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)Rs.13.08 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,50,502
ആർ ടി ഒRs.1,75,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,289
മറ്റുള്ളവRs.12,105
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,03,971*
EMI: Rs.27,418/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)Rs.14.04 ലക്ഷം*
w8 dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,65,502
ആർ ടി ഒRs.1,77,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,950
മറ്റുള്ളവRs.12,255
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,22,032*
EMI: Rs.27,758/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 dt(പെടോള്)Rs.14.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,82,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.68,493
മറ്റുള്ളവRs.12,605
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,64,174*
EMI: Rs.28,564/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
w8 turbo dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,84,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.69,154
മറ്റുള്ളവRs.12,755
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,82,235*
EMI: Rs.28,904/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 turbo dt(പെടോള്)Rs.14.82 ലക്ഷം*
w8 opt(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,60,501
ആർ ടി ഒRs.1,91,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.71,138
മറ്റുള്ളവRs.13,205
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,36,419*
EMI: Rs.29,944/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.15.36 ലക്ഷം*
w8 opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,501
ആർ ടി ഒRs.1,93,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.71,800
മറ്റുള്ളവRs.13,355
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,54,481*
EMI: Rs.30,284/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt dt(പെടോള്)Rs.15.54 ലക്ഷം*
w8 opt turbo(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,97,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.72,902
മറ്റുള്ളവRs.13,605
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,84,583*
EMI: Rs.30,857/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt turbo(പെടോള്)Rs.15.85 ലക്ഷം*
w8 opt turbo dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,99,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.73,563
മറ്റുള്ളവRs.13,755
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,02,644*
EMI: Rs.31,197/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt turbo dt(പെടോള്)Rs.16.03 ലക്ഷം*
w8 opt amt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,502
ആർ ടി ഒRs.2,02,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,225
മറ്റുള്ളവRs.13,905
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,20,707*
EMI: Rs.31,536/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt(പെടോള്)Rs.16.21 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,04,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,886
മറ്റുള്ളവRs.14,055
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,38,767*
EMI: Rs.31,876/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt(പെടോള്)(top model)Rs.16.39 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,21,501
ആർ ടി ഒRs.1,83,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,348
മറ്റുള്ളവRs.10,215
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.12,65,934*
EMI: Rs.24,087/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.12.66 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,98,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,256
മറ്റുള്ളവRs.11,005
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.13,62,852*
EMI: Rs.25,946/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.13.63 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,500
ആർ ടി ഒRs.2,21,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,040
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,22,335*
EMI: Rs.28,981/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,500
ആർ ടി ഒRs.2,34,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,616
മറ്റുള്ളവRs.13,005
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,08,211*
EMI: Rs.30,607/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8 ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.16.08 ലക്ഷം*
w8 dt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,500
ആർ ടി ഒRs.2,36,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,168
മറ്റുള്ളവRs.13,155
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,26,613*
EMI: Rs.30,954/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 dt diesel(ഡീസൽ)Rs.16.27 ലക്ഷം*
w8 opt diesel(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,92,500
ആർ ടി ഒRs.2,50,650
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,002
മറ്റുള്ളവRs.13,925
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,21,077*
EMI: Rs.32,761/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt diesel(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.17.21 ലക്ഷം*
w8 opt dt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,501
ആർ ടി ഒRs.2,53,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,554
മറ്റുള്ളവRs.14,075
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,39,480*
EMI: Rs.33,108/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt dt diesel(ഡീസൽ)Rs.17.39 ലക്ഷം*
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,62,890
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,505
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,04,501*
EMI: Rs.34,356/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)Rs.18.05 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,65,590
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,057
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,22,902*
EMI: Rs.34,703/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ)(top model)Rs.18.23 ലക്ഷം*
w2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,000
ആർ ടി ഒRs.82,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,791
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.9,32,791*
EMI: Rs.18,447/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.9.33 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,66,501
ആർ ടി ഒRs.89,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,767
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.10,10,018*
EMI: Rs.19,911/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 4(പെടോള്)Rs.10.10 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,30,501
ആർ ടി ഒRs.95,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,589
മറ്റുള്ളവRs.600
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.10,83,240*
EMI: Rs.21,312/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 4 ടർബോ(പെടോള്)Rs.10.83 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,995
ആർ ടി ഒRs.1,29,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,557
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.11,79,551*
EMI: Rs.22,450/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6(പെടോള്)Rs.11.80 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,501
ആർ ടി ഒRs.1,60,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,880
മറ്റുള്ളവRs.11,105
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.12,83,561*
EMI: Rs.25,125/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 ടർബോ(പെടോള്)Rs.12.84 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,63,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,761
മറ്റുള്ളവRs.11,305
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.13,07,642*
EMI: Rs.25,592/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്)Rs.13.08 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,50,502
ആർ ടി ഒRs.1,75,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,289
മറ്റുള്ളവRs.12,105
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,03,971*
EMI: Rs.27,418/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8(പെടോള്)Rs.14.04 ലക്ഷം*
w8 dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,65,502
ആർ ടി ഒRs.1,77,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,950
മറ്റുള്ളവRs.12,255
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,22,032*
EMI: Rs.27,758/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 dt(പെടോള്)Rs.14.22 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,82,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.68,493
മറ്റുള്ളവRs.12,605
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,64,174*
EMI: Rs.28,564/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡബ്ല്യു 8 ടർബോ(പെടോള്)Rs.14.64 ലക്ഷം*
w8 turbo dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,84,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.69,154
മറ്റുള്ളവRs.12,755
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.14,82,235*
EMI: Rs.28,904/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 turbo dt(പെടോള്)Rs.14.82 ലക്ഷം*
w8 opt(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,60,501
ആർ ടി ഒRs.1,91,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.71,138
മറ്റുള്ളവRs.13,205
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,36,419*
EMI: Rs.29,944/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.15.36 ലക്ഷം*
w8 opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,501
ആർ ടി ഒRs.1,93,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.71,800
മറ്റുള്ളവRs.13,355
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,54,481*
EMI: Rs.30,284/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt dt(പെടോള്)Rs.15.54 ലക്ഷം*
w8 opt turbo(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,00,501
ആർ ടി ഒRs.1,97,575
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.72,902
മറ്റുള്ളവRs.13,605
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,84,583*
EMI: Rs.30,857/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt turbo(പെടോള്)Rs.15.85 ലക്ഷം*
w8 opt turbo dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,501
ആർ ടി ഒRs.1,99,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.73,563
മറ്റുള്ളവRs.13,755
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,02,644*
EMI: Rs.31,197/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt turbo dt(പെടോള്)Rs.16.03 ലക്ഷം*
w8 opt amt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,502
ആർ ടി ഒRs.2,02,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,225
മറ്റുള്ളവRs.13,905
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,20,707*
EMI: Rs.31,536/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt(പെടോള്)Rs.16.21 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,04,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,886
മറ്റുള്ളവRs.14,055
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,38,767*
EMI: Rs.31,876/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt(പെടോള്)(top model)Rs.16.39 ലക്ഷം*
ഡബ്ല്യു 6 അംറ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,70,501
ആർ ടി ഒRs.1,63,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,761
മറ്റുള്ളവRs.11,305
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.13,07,642*
EMI: Rs.25,592/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300Rs.13.08 ലക്ഷം*
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,230,500
ആർ ടി ഒRs.2,21,490
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,040
മറ്റുള്ളവRs.12,305
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.15,22,335*
EMI: Rs.28,981/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഡ6 അംറ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
w8 opt amt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,30,502
ആർ ടി ഒRs.2,02,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,225
മറ്റുള്ളവRs.13,905
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,20,707*
EMI: Rs.31,536/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt(പെടോള്)Rs.16.21 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,501
ആർ ടി ഒRs.2,04,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.74,886
മറ്റുള്ളവRs.14,055
Rs.36,460
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,38,767*
EMI: Rs.31,876/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt(പെടോള്)Rs.16.39 ലക്ഷം*
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,501
ആർ ടി ഒRs.2,62,890
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,505
മറ്റുള്ളവRs.14,605
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,04,501*
EMI: Rs.34,356/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt diesel(ഡീസൽ)Rs.18.05 ലക്ഷം*
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,75,500
ആർ ടി ഒRs.2,65,590
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,057
മറ്റുള്ളവRs.14,755
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,22,902*
EMI: Rs.34,703/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
w8 opt amt dt diesel(ഡീസൽ)(top model)Rs.18.23 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
വലിയ സംരക്ഷണം !!
save upto % ! find best deals on used മഹേന്ദ്ര cars
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു എക്സ്യുവി300 പകരമുള്ളത്

എക്സ്യുവി300 ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഇന്ധന തരംട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,2371
  പെടോള്മാനുവൽRs.1,6901
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,6112
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,5522
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,7393
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,0453
  ഡീസൽമാനുവൽRs.5,9984
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,8554
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,0505
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,3565
  Calculated based on 10000 km/year
   • ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ
    ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ
    Rs.4020
   • പിന്നിലെ ബമ്പർ
    പിന്നിലെ ബമ്പർ
    Rs.3956
   • ഫ്രണ്ട് വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്
    ഫ്രണ്ട് വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്
    Rs.8697
   • ഹെഡ് ലൈറ്റ് (ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത്)
    ഹെഡ് ലൈറ്റ് (ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത്)
    Rs.4404
   • ടെയിൽ ലൈറ്റ് (ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത്)
    ടെയിൽ ലൈറ്റ് (ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത്)
    Rs.3690
   • പിൻ കാഴ്ച മിറർ
    പിൻ കാഴ്ച മിറർ
    Rs.1209
   space Image

   Found what you were looking for?

   മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.6/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2343 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (2343)
   • Price (328)
   • Service (63)
   • Mileage (211)
   • Looks (643)
   • Comfort (458)
   • Space (219)
   • Power (317)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • VERIFIED
   • CRITICAL
   • Powerful Car In This Price

    This car is the best in its price range, offering powerful performance for the segment. It stands ou...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി harsh
    On: Nov 27, 2023 | 995 Views
   • Great Car

    The Mahindra XUV300 is a budget-friendly sporty and well-equipped car with good mileage. Priced at 1...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി kartikey tripathi
    On: Nov 03, 2023 | 1222 Views
   • Unexampled Compact SUV The Mahindra XUV300

    The Mahindra XUV300 is an impeccable mix of style, performance, and value. Its dynamic design exudes...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി pralhad
    On: Oct 25, 2023 | 690 Views
   • Good Car

    I bought an XUV300 about a year ago, and at that time the sole reason for choosing this car was the ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ayush sharma
    On: Oct 19, 2023 | 6301 Views
   • Best In Segment Performance

    The Mahindra XUV300 is an exceptional SUV that impresses on multiple fronts. Its striking design cat...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി mani kumar
    On: Oct 08, 2023 | 790 Views
   • എല്ലാം എക്സ്യുവി300 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 വീഡിയോകൾ

   • Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    ഏപ്രിൽ 08, 2021 | 137710 Views
   • 2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    5:52
    2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 15900 Views
   • Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    14:0
    Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 68022 Views
   • Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    6:13
    Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 693 Views
   • Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    1:52
    Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    ഫെബ്രുവരി 10, 2021 | 27185 Views

   മഹേന്ദ്ര കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ചെന്നൈ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What are the available finance options of Mahindra XUV300?

   DevyaniSharma asked on 16 Nov 2023

   In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 16 Nov 2023

   What ഐഎസ് the ഇരിപ്പിടം capacity അതിലെ മഹേന്ദ്ര XUV300?

   Prakash asked on 17 Oct 2023

   Mahindra XUV300 has the capacity to seat 5 passengers.

   By Cardekho experts on 17 Oct 2023

   How much ഐഎസ് the boot space?

   Tejinder asked on 11 Oct 2023

   It comes with a boot space of 259 litres.

   By Cardekho experts on 11 Oct 2023

   How many colours are available Mahindra XUV300? ൽ

   Prakash asked on 4 Oct 2023

   Mahindra XUV300 is available in 10 different colors - Pearl White, Blazing Bronz...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 4 Oct 2023

   What about the warranty?

   VipinRai asked on 27 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 27 Sep 2023

   space Image

   എക്സ്യുവി300 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ചെങ്കൽപട്ട്Rs. - 18.21 ലക്ഷം
   തരുപ്പതിRs. - 18.07 ലക്ഷം
   ആർണിRs. - 18.21 ലക്ഷം
   വെല്ലൂർRs. - 18.21 ലക്ഷം
   പോണ്ടിച്ചേരിRs. - 18.23 ലക്ഷം
   നെല്ലൂർRs. - 18.07 ലക്ഷം
   കൂഡലൂർRs. - 18.21 ലക്ഷം
   വിളുപുറംRs. - 18.21 ലക്ഷം
   ബംഗ്ലൂർRs. - 18.36 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

   • ജനപ്രിയമായത്
   • വരാനിരിക്കുന്നവ
   • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
    മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
    Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
   • മഹേന്ദ്ര thar 5-door
    മഹേന്ദ്ര thar 5-door
    Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
   • മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
    മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
    Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
   • മഹേന്ദ്ര xuv900
    മഹേന്ദ്ര xuv900
    Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
   • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
    മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
    Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
   പരിശോധിക്കു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ചെന്നൈ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience