ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്ചിത്രങ്ങൾ

ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്ചിത്രങ്ങൾ

Rs. 67.90 ലക്ഷം*
EMI starts @ ₹1.82Lakh
view മെയ് offer
*Ex-showroom Price in ന്യൂ ഡെൽഹി
Shortlist
 • എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • നിറങ്ങൾ
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front left side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear left view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque top view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque headlight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque taillight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door handle
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque side view (right)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque പുറം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear right side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque dashboard
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque steering ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque instrument cluster
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque gear shifter
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque infotainment stytem
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door view of driver seat
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque sun roof/moon roof
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque மூன்றாவது row seat belts
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear സീറ്റുകൾ
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque glovebox (closed)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ഉൾഭാഗം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque upholstery details
1/25
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front left side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear left view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque top view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque headlight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque taillight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door handle
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque side view (right)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque പുറം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear right side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque dashboard
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque steering ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque instrument cluster
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque gear shifter
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque infotainment stytem
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door view of driver seat
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque sun roof/moon roof
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque மூன்றாவது row seat belts
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear സീറ്റുകൾ
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque glovebox (closed)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ഉൾഭാഗം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque upholstery details
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front left side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear left view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque top view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque headlight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque taillight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door handle
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque side view (right)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque പുറം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear right side
1/12
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front left side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear left view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque front view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque top view
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque headlight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque taillight
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door handle
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque side view (right)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque പുറം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear right side
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque dashboard
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque steering ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque instrument cluster
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque gear shifter
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque infotainment stytem
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door view of driver seat
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque sun roof/moon roof
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque மூன்றாவது row seat belts
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear സീറ്റുകൾ
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque glovebox (closed)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ഉൾഭാഗം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque upholstery details
1/13
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque dashboard
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque steering ചക്രം
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque instrument cluster
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque gear shifter
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque infotainment stytem
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque സീറ്റുകൾ (aerial view)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque door view of driver seat
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque sun roof/moon roof
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque மூன்றாவது row seat belts
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque rear സീറ്റുകൾ
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque glovebox (closed)
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque ഉൾഭാഗം image
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ evoque upholstery details
 • ചുവപ്പ് ചുവപ്പ്
 • സിലിക്കൺ സിൽവർ
 • പോർട്ട്ഫിനൊ നീല
 • സാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്
 • ഫ്യൂജി വൈറ്റ്
1/5
ചുവപ്പ് ചുവപ്പ്

റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Get Offers on ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് and Similar Cars

 • ഓഡി ക്യു3

  ഓഡി ക്യു3

  Rs43.81 - 54.65 ലക്ഷം*
  ബന്ധപ്പെടുക dealer
 • പോർഷെ മക്കൻ

  പോർഷെ മക്കൻ

  Rs88.06 ലക്ഷം - 1.53 സിആർ*
  view മെയ് offer
 • ലെക്സസ് എൻഎക്സ്

  ലെക്സസ് എൻഎക്സ്

  Rs67.35 - 74.24 ലക്ഷം*
  view മെയ് offer

റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് ന്റെ ഇമേജുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്

 • പെടോള്
 • ഡീസൽ

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് looks ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.0/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി54 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  ജനപ്രിയ

 • എല്ലാം (54)
 • Looks (15)
 • Interior (18)
 • Space (7)
 • Seat (12)
 • Experience (26)
 • Style (9)
 • Speed (3)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • J
  jayasankar on May 21, 2024
  4

  Range Rover Evoque Is A Classy Luxury SUV

  The Land Rove­r Range Rover Evoque is a stylish luxury SUV. I had the chance to ride­ in one. It looks sleek on the­ outside. The inside fe­els classy and comfortable. Yo...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • R
  ranjit on May 13, 2024
  4

  Range Rover Evoque Is The Perfect Versatile SUV

  After much contemplation, I decided to upgrade to a luxury SUV and chose the Land Rover Range Rover Evoque. Living in Delhi, I wanted a car that could handle both city tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • R
  rajesh on May 06, 2024
  4.2

  Impressed By The Land Rover Evoque

  My brother recently bought the Land Rover Evoque and it is an outstanding car. The 2.0 diesel engine is very powerful and responsive, delivering a great driving experienc...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • K
  kamalika on Apr 26, 2024
  4

  Evoque 2.0 Turbocharged Engine Is Reliable

  The Evoque is powered by a 2.0 litre turbocharged engine. Powerful enough to conquer any terrain. Evoque is an elegant looking car made by Land rover. I bought it a coupl...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • A
  aman raj on Apr 22, 2024
  5

  It's A Very Luxurious Car

  Range Rover has a way nicer inside and rides a lot smoother. If you take care of it and don?t drive like a maniac you won?t run into as many issues. The evoque and discov...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • J
  jeet on Apr 17, 2024
  4

  Land Rover Range Rover Evoque Iconic Design With Outstanding Perf...

  In the decoration SUV request, the Land Rover Range Rover Evoque stands out because to its Classic looks and city fineness. This SUV radiates complication and performance...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • R
  rajaraman on Apr 02, 2024
  4

  Exquisite Personality And Sizeable Comfort In One

  This statement illustrates that this luxury SUV has the characteristic of exceptional comfort and good design. In my experience, the Land Rover Range Rover Evoque is one ...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • M
  mayank on Mar 29, 2024
  4

  Land Rover Range Rover Evoque Modern Luxury, Urban Elegance

  The Land Rover Range Rover Evoque is a representation of coincidental luxury and City fineness, furnishing a sophisticated driving experience ideal for worldlings with di...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • എല്ലാം റേഞ്ച് റോവർ evoque looks അവലോകനങ്ങൾ കാണുക
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What is the tyre size of Land Rover Range Rover Evoque?

Anmol asked on 28 Apr 2024

Land Rover Range Rover Evoque was available in 3 tyre sizes - 225/65 R17, 155/85...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 28 Apr 2024

How many variants are available in Land Rover Range Rover Evoque?

Anmol asked on 19 Apr 2024

The Land Rover Range Rover Evoque is available in 2 variants namely 2.0 Dynamic ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 19 Apr 2024

What is the engine cc of Land Rover Range Rover Evoque?

Anmol asked on 11 Apr 2024

The Land Rover Range Rover Evoque has 1 Diesel Engine and 1 Petrol Engine on off...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 11 Apr 2024

What is the boot space in Land Rover Range Rover Evoque?

Anmol asked on 6 Apr 2024

The Land Rover Range Rover Evoque has boot space of 472 Litres.

By CarDekho Experts on 6 Apr 2024

What is the seating capacity of Land Rover Range Rover Evoque?

Devyani asked on 5 Apr 2024

The Land Rover Range Rover Evoque has seating capacity of 5 people.

By CarDekho Experts on 5 Apr 2024
Did you find this information helpful?
space Image

കാർ ലോൺ ഓഫറുകൾ

 • താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓഫറുകൾ from multiple banks
 • പ്രോസസ്സിങ്ങ് ഫീസിന്റെ 100% വരെ ഇളവ്
 • രേഘകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തി ശേഖരിക്കും
കാണു ധനകാര്യം ഓഫർ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ലാന്റ് റോവർ കാറുകൾ

Popular എസ്യുവി cars

 • ട്രെൻഡിംഗ്
 • ഏറ്റവും പുതിയത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • കിയ ev9
  കിയ ev9
  Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 01, 2024
 • മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024
  മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024
  Rs.65 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
 • മേർസിഡസ് eqa
  മേർസിഡസ് eqa
  Rs.60 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 07, 2024
 • മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  മിനി കൂപ്പർ കൺട്രിമൻ എസ്
  Rs.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 15, 2024
 • കിയ ev9
  കിയ ev9
  Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 01, 2024

ബന്ധപ്പെടുക dealer
*Ex-showroom price in ന്യൂ ഡെൽഹി
×
We need your നഗരം to customize your experience