ടാടാ സഫാരി 2021-2023 360 കാഴ്ച

ടാടാ സഫാരി 2021-2023 360 കാഴ്ച

Rs. 15.65 - 25.21 ലക്ഷം*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist
1/1

സഫാരി 2021-2023 ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

സഫാരി 2021-2023 ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • SkyDome Sunroof

 • 9-speaker JBL sound system

 • Ventilated seats for 1st and 2nd row

 • Currently Viewing
  Rs.15,64,900*എമി: Rs.35,503
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,584,900*എമി: Rs.35,957
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.17,14,9,00*എമി: Rs.38,866
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.17,34,900*എമി: Rs.39,299
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,844,9,00*എമി: Rs.41,776
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.18,46,000*എമി: Rs.41,782
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.18,66,000*എമി: Rs.42,236
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,868,400*എമി: Rs.42,296
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,962,900*എമി: Rs.44,408
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,976,000*എമി: Rs.44,691
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.19,82,900*എമി: Rs.44,841
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.1,996,000*എമി: Rs.45,145
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.1,997,900*എമി: Rs.45,192
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.20,17,900*എമി: Rs.45,625
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.20,47,900*എമി: Rs.46,307
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,067,900*എമി: Rs.46,739
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,092,900*എമി: Rs.47,296
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.21,12,900*എമി: Rs.47,751
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,127,900*എമി: Rs.48,081
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.21,47,900*എമി: Rs.48,535
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.21,74,900*എമി: Rs.49,141
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.21,74,900*എമി: Rs.49,141
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.21,77,900*എമി: Rs.49,195
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.21,84,900*എമി: Rs.49,368
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.21,84,900*എമി: Rs.49,368
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,197,9,00*എമി: Rs.49,649
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.22,16,500*എമി: Rs.50,068
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,26,500*എമി: Rs.50,295
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,36,500*എമി: Rs.50,522
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,41,500*എമി: Rs.50,625
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,46,500*എമി: Rs.50,728
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,51,500*എമി: Rs.50,852
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,251,500*എമി: Rs.50,852
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,260,900*എമി: Rs.51,064
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,61,500*എമി: Rs.51,079
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,61,500*എമി: Rs.51,079
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,61,500*എമി: Rs.51,079
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,70,900*എമി: Rs.51,291
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,71,500*എമി: Rs.51,306
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,271,500*എമി: Rs.51,306
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,71,500*എമി: Rs.51,306
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,281,500*എമി: Rs.51,512
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.22,81,500*എമി: Rs.51,512
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.2,291,500*എമി: Rs.51,739
  16.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
 • Currently Viewing
  Rs.23,04,900*എമി: Rs.52,051
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,04,900*എമി: Rs.52,051
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,14,900*എമി: Rs.52,257
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,14,900*എമി: Rs.52,257
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,46,500*എമി: Rs.52,977
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,356,500*എമി: Rs.53,204
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,66,500*എമി: Rs.53,410
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,371,500*എമി: Rs.53,534
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,76,5,00*എമി: Rs.53,637
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,381,500*എമി: Rs.53,761
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,381,500*എമി: Rs.53,761
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,90,900*എമി: Rs.53,952
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,391,5,00*എമി: Rs.53,967
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,91,500*എമി: Rs.53,967
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.23,91,5,00*എമി: Rs.53,967
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,400,900*എമി: Rs.54,180
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,01,500*എമി: Rs.54,194
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,01,500*എമി: Rs.54,194
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,01,500*എമി: Rs.54,194
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,11,500*എമി: Rs.5,44,21
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,411,500*എമി: Rs.54,421
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,21,500*എമി: Rs.54,649
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,46,500*എമി: Rs.55,206
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,56,500*എമി: Rs.55,433
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,66,500*എമി: Rs.55,660
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,71,500*എമി: Rs.55,763
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,76,500*എമി: Rs.55,866
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,81,500*എമി: Rs.55,990
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,481,500*എമി: Rs.55,990
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,91,500*എമി: Rs.56,217
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,91,500*എമി: Rs.56,217
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.24,91,500*എമി: Rs.56,217
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.25,01,500*എമി: Rs.56,444
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,501,500*എമി: Rs.56,444
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,501,500*എമി: Rs.56,444
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.25,11,500*എമി: Rs.56,650
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.25,11,500*എമി: Rs.56,650
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Currently Viewing
  Rs.2,521,500*എമി: Rs.56,877
  14.08 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

Did you find this information helpful?

സഫാരി 2021-2023 വീഡിയോകൾ

Tata Safari vs Hyundai Alcazar Fully-Loaded | Not A Review!8:15

Tata Safari vs Hyundai Alcazar Fully-Loaded | Not A Review!

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 10, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 - 11.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2024
 • ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 16, 2024
view മെയ് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience