മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 2014-2022 വേരിയന്റുകൾ

മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 2014-2022 വേരിയന്റുകൾ

Rs. 9.40 - 18.62 ലക്ഷം*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 2014-2022 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

  സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്2 7 സീറ്റർ(Base Model)2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.9.40 ലക്ഷം*
    
   Pay Rs.910 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്2 9 സീറ്റർ2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.9.41 ലക്ഷം*
     
    Pay Rs.33,574 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.9.74 ലക്ഷം*
      
     Pay Rs.24,915 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 9 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.9.99 ലക്ഷം*
       
      Pay Rs.4,299 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്41997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.03 ലക്ഷം*
        
       സ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്4 9എസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.03 ലക്ഷം*
         
        സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.03 ലക്ഷം*
          
         Pay Rs.13,695 more forഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്4 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.17 ലക്ഷം*
           
          Pay Rs.2,868 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 bsiv2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.20 ലക്ഷം*
            
           Pay Rs.4,006 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്3 7 സീറ്റർ2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.24 ലക്ഷം*
             
            സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്3 9 സീറ്റർ bsiv2523 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.24 ലക്ഷം*
              
             Pay Rs.23,333 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്4 പ്ലസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.47 ലക്ഷം*
               
              Pay Rs.13,753 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 പ്ലസ് 9എസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.61 ലക്ഷം*
                
               Pay Rs.12,516 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 12.05 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.74 ലക്ഷം*
                 
                Pay Rs.25,651 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്6 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.99 ലക്ഷം*
                  
                 സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്6 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.10.99 ലക്ഷം*
                   
                  Pay Rs.13,647 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഗേറ്റ്‌വേ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 11 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.13 ലക്ഷം*
                    
                   Pay Rs.10,606 more forഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്6 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.24 ലക്ഷം*
                     
                    Pay Rs.11,562 more forഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.35 ലക്ഷം*
                      
                     Pay Rs.7,389 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്6 പ്ലസ് 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.42 ലക്ഷം*
                       
                      Pay Rs.4,118 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.47 ലക്ഷം*
                        
                       Pay Rs.3,159 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്6 പ്ലസ്1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.50 ലക്ഷം*
                         
                        Pay Rs.14,885 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്6 പ്ലസ് 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.65 ലക്ഷം*
                          
                         Pay Rs.10,113 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.75 ലക്ഷം*
                           
                          Pay Rs.13,752 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്4 പ്ലസ് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.11.88 ലക്ഷം*
                            
                           Pay Rs.29,200 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്82179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.18 ലക്ഷം*
                             
                            Pay Rs.8,316 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഗേറ്റ്‌വേ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 9 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.26 ലക്ഷം*
                              
                             Pay Rs.14,030 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്5 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.40 ലക്ഷം*
                               
                              Pay Rs.5,739 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്8 7സി സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.46 ലക്ഷം*
                                
                               സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്8 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.46 ലക്ഷം*
                                 
                                Pay Rs.7,664 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്81997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.53 ലക്ഷം*
                                  
                                 Pay Rs.15,812 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്8 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.69 ലക്ഷം*
                                   
                                  Pay Rs.15,393 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്102179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.12.85 ലക്ഷം*
                                    
                                   Pay Rs.36,093 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്101997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.21 ലക്ഷം*
                                     
                                    Pay Rs.911 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്10 8 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.22 ലക്ഷം*
                                      
                                     Pay Rs.8,364 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്7 1202179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.30 ലക്ഷം*
                                       
                                      Pay Rs.24,281 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്3 പ്ലസ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.13.54 ലക്ഷം*
                                        
                                       സ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്3 പ്ലസ് 9 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.13.54 ലക്ഷം*
                                         
                                        Pay Rs.14,285 more forഅഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.69 ലക്ഷം*
                                          
                                         Pay Rs.12,096 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്7 140 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.81 ലക്ഷം*
                                           
                                          Pay Rs.8,765 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്10 അടുത്ത് 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.13.89 ലക്ഷം*
                                            
                                           Pay Rs.10,567 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14 ലക്ഷം*
                                             
                                            Pay Rs.1,320 more forഇന്റെലി ഹയ്ബ്രിഡ് എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.01 ലക്ഷം*
                                              
                                             Pay Rs.27,395 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്52179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.14.29 ലക്ഷം*
                                               
                                              Pay Rs.5,189 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്10 7 സീറ്റർ2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.34 ലക്ഷം*
                                                
                                               Pay Rs.4,829 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 1.99 എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി1997 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.39 ലക്ഷം*
                                                 
                                                Pay Rs.4,979 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്9 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.44 ലക്ഷം*
                                                  
                                                 Pay Rs.11,553 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്10 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.55 ലക്ഷം*
                                                   
                                                  Pay Rs.35,456 more forഅഡ്‌വഞ്ചർ എഡിഷൻ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.14.91 ലക്ഷം*
                                                    
                                                   Pay Rs.23,013 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്10 അടുത്ത് 4ഡ്ബ്ല്യുഡി2179 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.15.14 ലക്ഷം*
                                                     
                                                    Pay Rs.46,347 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്11 bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.15.60 ലക്ഷം*
                                                      
                                                     Pay Rs.1,04,299 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്72179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.64 ലക്ഷം*
                                                       
                                                      Pay Rs.18,676 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്11 4ഡ്ബ്ല്യുഡി bsiv2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.36 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.16.83 ലക്ഷം*
                                                        
                                                       Pay Rs.46,457 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്92179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽDISCONTINUEDRs.17.30 ലക്ഷം*
                                                         
                                                        Pay Rs.1,32,961 more forസ്കോർപിയോ 2014-2022 എസ്11(Top Model)2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUEDRs.18.62 ലക്ഷം*
                                                          

                                                         മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 2014-2022 വാങ്ങുന്നതിന്‌ മുൻപ് നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

                                                         മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 2014-2022 വീഡിയോകൾ

                                                         ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള Recommended ഉപയോഗിച്ചു മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ കാറുകൾ

                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          Rs19.24 ലക്ഷം
                                                          202336,633 Km ഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          Rs19.00 ലക്ഷം
                                                          202311,000 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          Rs19.50 ലക്ഷം
                                                          202314,000 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11 BSVI
                                                          Rs18.49 ലക്ഷം
                                                          20227,900 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ് 11
                                                          Rs17.75 ലക്ഷം
                                                          202234,000 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          Rs14.95 ലക്ഷം
                                                          20229,500 Km ഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          Rs12.25 ലക്ഷം
                                                          202150,000 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5 BSIV
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5 BSIV
                                                          Rs11.50 ലക്ഷം
                                                          202051,000 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          Rs9.90 ലക്ഷം
                                                          202065,030 Kmഡീസൽ
                                                         • മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എസ്5
                                                          Rs12.95 ലക്ഷം
                                                          202060,000 Kmഡീസൽ
                                                         Ask Question

                                                         Are you confused?

                                                         Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                                         Did you find this information helpful?

                                                         ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

                                                         • ജനപ്രിയമായത്
                                                         • വരാനിരിക്കുന്നവ
                                                         view മെയ് offer
                                                         * എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
                                                         ×
                                                         We need your നഗരം to customize your experience