വേരിയന്റുകൾon-road price
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 strRs. 3.54 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് എസ്ഇRs. 2.94 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇRs. 3.23 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ആദ്യം editionRs. 3.67 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p440e എച്ച്എസ്ഇ phevRs. 3.29 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 strRs. 3.19 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p440e ആദ്യം edition phevRs. 3.86 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p510e ആത്മകഥ phevRs. 3.79 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇRs. 3.41 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഡീസൽ എസ്വിRs. 4.56 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇRs. 3.14 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ആത്മകഥRs. 3.58 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p440e എസ്ഇ phevRs. 3.01 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇRs. 2.96 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വിRs. 4.60 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം editionRs. 4 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 strRs. 3.84 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇRs. 3.05 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ആദ്യം editionRs. 3.78 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition phevRs. 4.12 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വിRs. 4.76 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ആദ്യം editionRs. 3.81 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇRs. 3.04 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം editionRs. 3.86 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p510e എച്ച്എസ്ഇ phevRs. 3.41 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ എച്ച്എസ്ഇRs. 3.13 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് എസ്ഇRs. 2.76 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ phevRs. 3.50 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇRs. 3.33 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 strRs. 3.47 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 strRs. 3.09 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥRs. 3.60 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ phevRs. 3.95 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ആത്മകഥRs. 3.41 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 എൽ പെടോള് എസ്വിRs. 4.79 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p510e ആദ്യം edition phevRs. 3.92 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥRs. 3.71 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p440e ആത്മകഥ phevRs. 3.67 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇRs. 3.22 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 strRs. 3.73 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 strRs. 3.36 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 strRs. 3.27 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ phevRs. 3.23 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം editionRs. 3.98 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p510e എസ്ഇ phevRs. 3.14 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ എസ്ഇRs. 2.84 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 എൽ p510e എസ്വി phevRs. 4.77 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 3.0 ഐ ഡീസൽ ആത്മകഥRs. 3.51 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥRs. 3.77 സിആർ*
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ 4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 strRs. 3.91 സിആർ*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

3.0 ഐ ഡീസൽ എസ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,38,87,000
ആർ ടി ഒRs.29,97,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.7,69,440
മറ്റുള്ളവRs.7,77,740
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,84,31,355*
EMI: Rs.5,51,883/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർRs.2.84 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,56,52,000
ആർ ടി ഒRs.32,17,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,25,038
മറ്റുള്ളവRs.8,13,040
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,05,07,878*
EMI: Rs.5,91,400/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.05 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,63,59,000
ആർ ടി ഒRs.33,06,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,47,308
മറ്റുള്ളവRs.8,27,180
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,39,663*
EMI: Rs.6,07,236/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.13 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,68,25,000
ആർ ടി ഒRs.33,64,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,61,987
മറ്റുള്ളവRs.8,36,500
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,18,87,912*
EMI: Rs.6,17,667/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.19 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,80,16,000
ആർ ടി ഒRs.35,13,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,99,504
മറ്റുള്ളവRs.8,60,320
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,32,89,124*
EMI: Rs.6,44,340/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.33 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,91,77,000
ആർ ടി ഒRs.36,58,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,36,075
മറ്റുള്ളവRs.8,83,540
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,46,55,040*
EMI: Rs.6,70,330/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.47 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ആത്മകഥ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,58,000
ആർ ടി ഒRs.37,06,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,077
മറ്റുള്ളവRs.8,91,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,51,03,287*
EMI: Rs.6,78,859/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ആത്മകഥ(ഡീസൽ)Rs.3.51 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,12,27,000
ആർ ടി ഒRs.39,14,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,00,650
മറ്റുള്ളവRs.9,24,540
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,70,66,865*
EMI: Rs.7,16,241/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(ഡീസൽ)Rs.3.71 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ആദ്യം edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,18,89,000
ആർ ടി ഒRs.39,97,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,21,503
മറ്റുള്ളവRs.9,37,780
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,45,708*
EMI: Rs.7,31,063/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ആദ്യം edition(ഡീസൽ)Rs.3.78 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,23,79,000
ആർ ടി ഒRs.40,58,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,36,938
മറ്റുള്ളവRs.9,47,580
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,84,22,193*
EMI: Rs.7,42,028/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.84 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,58,000
ആർ ടി ഒRs.42,06,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,74,077
മറ്റുള്ളവRs.9,71,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,98,09,287*
EMI: Rs.7,68,445/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(ഡീസൽ)Rs.3.98 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,85,01,000
ആർ ടി ഒRs.48,23,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,29,781
മറ്റുള്ളവRs.10,70,020
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,56,24,726*
EMI: Rs.8,79,126/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.4.56 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,01,70,000
ആർ ടി ഒRs.50,32,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,82,355
മറ്റുള്ളവRs.11,03,400
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,75,88,305*
EMI: Rs.9,16,508/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(ഡീസൽ)(top model)Rs.4.76 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് എസ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,38,87,000
ആർ ടി ഒRs.24,00,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.7,69,440
മറ്റുള്ളവRs.5,38,870
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,75,95,310*
EMI: Rs.5,35,957/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് എസ്ഇ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.2.76 സിആർ*
4.4 ഐ പെട്രോൾ എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,54,32,000
ആർ ടി ഒRs.25,54,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,18,108
മറ്റുള്ളവRs.5,54,320
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,93,58,928*
EMI: Rs.5,69,533/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെട്രോൾ എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.2.94 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,56,52,000
ആർ ടി ഒRs.25,76,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,25,038
മറ്റുള്ളവRs.5,56,520
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,96,10,058*
EMI: Rs.5,74,315/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.2.96 സിആർ*
3.0 എൽ p440e എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,61,76,000
ആർ ടി ഒRs.26,17,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,38,632
മറ്റുള്ളവRs.2,61,760
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,00,93,992*
EMI: Rs.5,72,814/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.01 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,63,59,000
ആർ ടി ഒRs.26,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,47,308
മറ്റുള്ളവRs.5,63,590
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,04,17,098*
EMI: Rs.5,89,670/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.04 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,68,25,000
ആർ ടി ഒRs.26,93,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,61,987
മറ്റുള്ളവRs.5,68,250
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,09,49,037*
EMI: Rs.5,98,847/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.09 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,71,97,000
ആർ ടി ഒRs.27,31,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,73,705
മറ്റുള്ളവRs.5,71,970
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,73,675*
EMI: Rs.6,06,919/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.14 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,281,000
ആർ ടി ഒRs.27,28,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,81,244
മറ്റുള്ളവRs.2,72,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,63,154*
EMI: Rs.5,96,969/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.14 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,79,04,000
ആർ ടി ഒRs.28,01,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,95,976
മറ്റുള്ളവRs.5,79,040
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,21,80,716*
EMI: Rs.6,23,246/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.22 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,80,16,000
ആർ ടി ഒRs.28,12,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,99,504
മറ്റുള്ളവRs.5,80,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,23,08,564*
EMI: Rs.6,25,675/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.23 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,81,34,000
ആർ ടി ഒRs.28,13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,14,137
മറ്റുള്ളവRs.2,81,340
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,23,42,877*
EMI: Rs.615,616/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.23 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,83,70,000
ആർ ടി ഒRs.28,48,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,10,655
മറ്റുള്ളവRs.5,83,700
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,27,12,655*
EMI: Rs.6,32,402/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.27 സിആർ*
3.0 എൽ p440e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,85,99,000
ആർ ടി ഒRs.28,59,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,32,069
മറ്റുള്ളവRs.2,85,990
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,28,76,959*
EMI: Rs.6,25,770/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.29 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,91,77,000
ആർ ടി ഒRs.29,29,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,36,075
മറ്റുള്ളവRs.5,91,770
Rs.512,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,36,33,845*
EMI: Rs.6,49,939/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.36 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,58,000
ആർ ടി ഒRs.29,67,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,077
മറ്റുള്ളവRs.5,95,580
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,40,68,757*
EMI: Rs.6,59,179/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,61,000
ആർ ടി ഒRs.29,67,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,171
മറ്റുള്ളവRs.5,95,610
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,40,72,181*
EMI: Rs.6,58,279/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,703,000
ആർ ടി ഒRs.29,70,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,74,642
മറ്റുള്ളവRs.2,97,030
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,41,44,972*
EMI: Rs.6,49,922/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,04,65,000
ആർ ടി ഒRs.30,46,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,04,026
മറ്റുള്ളവRs.3,04,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,50,20,176*
EMI: Rs.6,66,570/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.50 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,07,22,000
ആർ ടി ഒRs.30,83,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,84,743
മറ്റുള്ളവRs.6,07,220
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,53,97,463*
EMI: Rs.6,83,515/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.54 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,11,03,000
ആർ ടി ഒRs.31,21,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,96,744
മറ്റുള്ളവRs.6,11,030
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,58,32,374*
EMI: Rs.6,92,734/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.58 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,12,27,000
ആർ ടി ഒRs.31,34,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,00,650
മറ്റുള്ളവRs.6,12,270
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,59,73,920*
EMI: Rs.6,95,431/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.60 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,18,89,000
ആർ ടി ഒRs.32,00,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,21,503
മറ്റുള്ളവRs.6,18,890
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,67,29,593*
EMI: Rs.7,08,875/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.67 സിആർ*
3.0 എൽ p440e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,937,000
ആർ ടി ഒRs.31,93,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,60,790
മറ്റുള്ളവRs.3,19,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,67,10,860*
EMI: Rs.6,98,752/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.67 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,23,79,000
ആർ ടി ഒRs.32,49,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,36,938
മറ്റുള്ളവRs.6,23,790
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,72,88,928*
EMI: Rs.7,19,520/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)Rs.3.73 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,27,72,000
ആർ ടി ഒRs.32,88,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,49,318
മറ്റുള്ളവRs.6,27,720
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,77,37,538*
EMI: Rs.7,28,056/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.77 സിആർ*
3.0 എൽ p510e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,29,60,000
ആർ ടി ഒRs.32,96,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,00,239
മറ്റുള്ളവRs.3,29,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,85,839*
EMI: Rs.7,21,106/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.79 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,31,10,000
ആർ ടി ഒRs.33,22,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,59,965
മറ്റുള്ളവRs.6,31,100
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,81,23,365*
EMI: Rs.7,35,391/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.81 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,58,000
ആർ ടി ഒRs.33,67,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,74,077
മറ്റുള്ളവRs.6,35,580
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,86,34,757*
EMI: Rs.7,45,128/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.86 സിആർ*
3.0 എൽ p440e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,81,000
ആർ ടി ഒRs.33,58,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,24,187
മറ്റുള്ളവRs.3,35,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,85,99,097*
EMI: Rs.7,34,689/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.3.86 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,39,24,000
ആർ ടി ഒRs.34,03,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,85,606
മറ്റുള്ളവRs.6,39,240
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,90,52,546*
EMI: Rs.7,53,075/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)Rs.3.91 സിആർ*
3.0 എൽ p510e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,40,94,000
ആർ ടി ഒRs.34,09,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,43,969
മറ്റുള്ളവRs.3,40,940
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,91,88,309*
EMI: Rs.7,45,902/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.3.92 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,43,40,000
ആർ ടി ഒRs.34,34,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,53,456
മറ്റുള്ളവRs.3,43,400
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,94,70,856*
EMI: Rs.7,51,285/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.95 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,47,72,000
ആർ ടി ഒRs.34,88,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,12,318
മറ്റുള്ളവRs.6,47,720
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,00,20,538*
EMI: Rs.7,71,517/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.4 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.35,808,000
ആർ ടി ഒRs.35,80,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.14,10,065
മറ്റുള്ളവRs.3,58,080
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,11,56,945*
EMI: Rs.7,83,370/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.4.12 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,00,46,000
ആർ ടി ഒRs.40,15,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,78,449
മറ്റുള്ളവRs.7,00,460
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,60,40,809*
EMI: Rs.8,86,106/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(പെടോള്)Rs.4.60 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എസ്വി phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.41,522,000
ആർ ടി ഒRs.41,52,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.16,30,411
മറ്റുള്ളവRs.4,15,220
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,77,19,831*
EMI: Rs.9,08,293/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എസ്വി phev(പെടോള്)Rs.4.77 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് എസ്വി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,17,15,000
ആർ ടി ഒRs.41,82,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,31,022
മറ്റുള്ളവRs.7,17,150
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,79,45,972*
EMI: Rs.9,22,359/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് എസ്വി(പെടോള്)(top model)Rs.4.79 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ എസ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,38,87,000
ആർ ടി ഒRs.29,97,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.7,69,440
മറ്റുള്ളവRs.7,77,740
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,84,31,355*
EMI: Rs.5,51,883/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർRs.2.84 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,56,52,000
ആർ ടി ഒRs.32,17,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,25,038
മറ്റുള്ളവRs.8,13,040
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,05,07,878*
EMI: Rs.5,91,400/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.05 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,63,59,000
ആർ ടി ഒRs.33,06,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,47,308
മറ്റുള്ളവRs.8,27,180
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,39,663*
EMI: Rs.6,07,236/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.13 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,68,25,000
ആർ ടി ഒRs.33,64,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,61,987
മറ്റുള്ളവRs.8,36,500
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,18,87,912*
EMI: Rs.6,17,667/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.19 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,80,16,000
ആർ ടി ഒRs.35,13,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,99,504
മറ്റുള്ളവRs.8,60,320
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,32,89,124*
EMI: Rs.6,44,340/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.3.33 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,91,77,000
ആർ ടി ഒRs.36,58,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,36,075
മറ്റുള്ളവRs.8,83,540
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,46,55,040*
EMI: Rs.6,70,330/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.47 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ആത്മകഥ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,58,000
ആർ ടി ഒRs.37,06,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,077
മറ്റുള്ളവRs.8,91,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,51,03,287*
EMI: Rs.6,78,859/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ആത്മകഥ(ഡീസൽ)Rs.3.51 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,12,27,000
ആർ ടി ഒRs.39,14,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,00,650
മറ്റുള്ളവRs.9,24,540
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,70,66,865*
EMI: Rs.7,16,241/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(ഡീസൽ)Rs.3.71 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ആദ്യം edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,18,89,000
ആർ ടി ഒRs.39,97,425
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,21,503
മറ്റുള്ളവRs.9,37,780
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,45,708*
EMI: Rs.7,31,063/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ആദ്യം edition(ഡീസൽ)Rs.3.78 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,23,79,000
ആർ ടി ഒRs.40,58,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,36,938
മറ്റുള്ളവRs.9,47,580
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,84,22,193*
EMI: Rs.7,42,028/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(ഡീസൽ)Rs.3.84 സിആർ*
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,58,000
ആർ ടി ഒRs.42,06,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,74,077
മറ്റുള്ളവRs.9,71,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,98,09,287*
EMI: Rs.7,68,445/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 ഐ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(ഡീസൽ)Rs.3.98 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,85,01,000
ആർ ടി ഒRs.48,23,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,29,781
മറ്റുള്ളവRs.10,70,020
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,56,24,726*
EMI: Rs.8,79,126/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.4.56 സിആർ*
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,01,70,000
ആർ ടി ഒRs.50,32,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,82,355
മറ്റുള്ളവRs.11,03,400
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,75,88,305*
EMI: Rs.9,16,508/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഡീസൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(ഡീസൽ)(top model)Rs.4.76 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് എസ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,38,87,000
ആർ ടി ഒRs.24,00,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.7,69,440
മറ്റുള്ളവRs.5,38,870
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,75,95,310*
EMI: Rs.5,35,957/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർRs.2.76 സിആർ*
4.4 ഐ പെട്രോൾ എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,54,32,000
ആർ ടി ഒRs.25,54,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,18,108
മറ്റുള്ളവRs.5,54,320
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,93,58,928*
EMI: Rs.5,69,533/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെട്രോൾ എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.2.94 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,56,52,000
ആർ ടി ഒRs.25,76,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,25,038
മറ്റുള്ളവRs.5,56,520
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,96,10,058*
EMI: Rs.5,74,315/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.2.96 സിആർ*
3.0 എൽ p440e എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,61,76,000
ആർ ടി ഒRs.26,17,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,38,632
മറ്റുള്ളവRs.2,61,760
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,00,93,992*
EMI: Rs.5,72,814/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.01 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,63,59,000
ആർ ടി ഒRs.26,47,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,47,308
മറ്റുള്ളവRs.5,63,590
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,04,17,098*
EMI: Rs.5,89,670/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.04 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,68,25,000
ആർ ടി ഒRs.26,93,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,61,987
മറ്റുള്ളവRs.5,68,250
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,09,49,037*
EMI: Rs.5,98,847/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.09 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,71,97,000
ആർ ടി ഒRs.27,31,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,73,705
മറ്റുള്ളവRs.5,71,970
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,73,675*
EMI: Rs.6,06,919/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.14 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,281,000
ആർ ടി ഒRs.27,28,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,81,244
മറ്റുള്ളവRs.2,72,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,13,63,154*
EMI: Rs.5,96,969/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.14 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,79,04,000
ആർ ടി ഒRs.28,01,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,95,976
മറ്റുള്ളവRs.5,79,040
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,21,80,716*
EMI: Rs.6,23,246/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.22 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,80,16,000
ആർ ടി ഒRs.28,12,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.8,99,504
മറ്റുള്ളവRs.5,80,160
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,23,08,564*
EMI: Rs.6,25,675/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.23 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,81,34,000
ആർ ടി ഒRs.28,13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,14,137
മറ്റുള്ളവRs.2,81,340
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,23,42,877*
EMI: Rs.615,616/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.23 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,83,70,000
ആർ ടി ഒRs.28,48,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,10,655
മറ്റുള്ളവRs.5,83,700
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,27,12,655*
EMI: Rs.6,32,402/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.27 സിആർ*
3.0 എൽ p440e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,85,99,000
ആർ ടി ഒRs.28,59,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,32,069
മറ്റുള്ളവRs.2,85,990
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,28,76,959*
EMI: Rs.6,25,770/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.29 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,91,77,000
ആർ ടി ഒRs.29,29,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,36,075
മറ്റുള്ളവRs.5,91,770
Rs.512,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,36,33,845*
EMI: Rs.6,49,939/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.36 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,58,000
ആർ ടി ഒRs.29,67,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,077
മറ്റുള്ളവRs.5,95,580
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,40,68,757*
EMI: Rs.6,59,179/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,95,61,000
ആർ ടി ഒRs.29,67,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,48,171
മറ്റുള്ളവRs.5,95,610
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,40,72,181*
EMI: Rs.6,58,279/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,703,000
ആർ ടി ഒRs.29,70,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,74,642
മറ്റുള്ളവRs.2,97,030
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,41,44,972*
EMI: Rs.6,49,922/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.41 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,04,65,000
ആർ ടി ഒRs.30,46,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,04,026
മറ്റുള്ളവRs.3,04,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,50,20,176*
EMI: Rs.6,66,570/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ phev(പെടോള്)Rs.3.50 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,07,22,000
ആർ ടി ഒRs.30,83,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,84,743
മറ്റുള്ളവRs.6,07,220
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,53,97,463*
EMI: Rs.6,83,515/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എച്ച്എസ്ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.3.54 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,11,03,000
ആർ ടി ഒRs.31,21,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.9,96,744
മറ്റുള്ളവRs.6,11,030
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,58,32,374*
EMI: Rs.6,92,734/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.58 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,12,27,000
ആർ ടി ഒRs.31,34,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,00,650
മറ്റുള്ളവRs.6,12,270
Rs.5,62,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,59,73,920*
EMI: Rs.6,95,431/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.60 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,18,89,000
ആർ ടി ഒRs.32,00,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,21,503
മറ്റുള്ളവRs.6,18,890
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,67,29,593*
EMI: Rs.7,08,875/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.67 സിആർ*
3.0 എൽ p440e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,937,000
ആർ ടി ഒRs.31,93,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,60,790
മറ്റുള്ളവRs.3,19,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,67,10,860*
EMI: Rs.6,98,752/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.67 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,23,79,000
ആർ ടി ഒRs.32,49,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,36,938
മറ്റുള്ളവRs.6,23,790
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,72,88,928*
EMI: Rs.7,19,520/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)Rs.3.73 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,27,72,000
ആർ ടി ഒRs.32,88,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,49,318
മറ്റുള്ളവRs.6,27,720
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,77,37,538*
EMI: Rs.7,28,056/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ(പെടോള്)Rs.3.77 സിആർ*
3.0 എൽ p510e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,29,60,000
ആർ ടി ഒRs.32,96,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,00,239
മറ്റുള്ളവRs.3,29,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,85,839*
EMI: Rs.7,21,106/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.79 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,31,10,000
ആർ ടി ഒRs.33,22,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,59,965
മറ്റുള്ളവRs.6,31,100
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,81,23,365*
EMI: Rs.7,35,391/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.81 സിആർ*
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,58,000
ആർ ടി ഒRs.33,67,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,74,077
മറ്റുള്ളവRs.6,35,580
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,86,34,757*
EMI: Rs.7,45,128/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.3.86 സിആർ*
3.0 എൽ p440e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,81,000
ആർ ടി ഒRs.33,58,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,24,187
മറ്റുള്ളവRs.3,35,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,85,99,097*
EMI: Rs.7,34,689/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p440e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.3.86 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,39,24,000
ആർ ടി ഒRs.34,03,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.10,85,606
മറ്റുള്ളവRs.6,39,240
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,90,52,546*
EMI: Rs.7,53,075/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ 7 str(പെടോള്)Rs.3.91 സിആർ*
3.0 എൽ p510e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,40,94,000
ആർ ടി ഒRs.34,09,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,43,969
മറ്റുള്ളവRs.3,40,940
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,91,88,309*
EMI: Rs.7,45,902/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.3.92 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,43,40,000
ആർ ടി ഒRs.34,34,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,53,456
മറ്റുള്ളവRs.3,43,400
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,94,70,856*
EMI: Rs.7,51,285/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആത്മകഥ phev(പെടോള്)Rs.3.95 സിആർ*
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,47,72,000
ആർ ടി ഒRs.34,88,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.11,12,318
മറ്റുള്ളവRs.6,47,720
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,00,20,538*
EMI: Rs.7,71,517/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 ഐ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition(പെടോള്)Rs.4 സിആർ*
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.35,808,000
ആർ ടി ഒRs.35,80,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.14,10,065
മറ്റുള്ളവRs.3,58,080
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,11,56,945*
EMI: Rs.7,83,370/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ ഐഡബ്ല്യൂബി ആദ്യം edition phev(പെടോള്)Rs.4.12 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,00,46,000
ആർ ടി ഒRs.40,15,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.12,78,449
മറ്റുള്ളവRs.7,00,460
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,60,40,809*
EMI: Rs.8,86,106/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് ഐഡബ്ല്യൂബി എസ്വി(പെടോള്)Rs.4.60 സിആർ*
3.0 എൽ p510e എസ്വി phev(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.41,522,000
ആർ ടി ഒRs.41,52,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.16,30,411
മറ്റുള്ളവRs.4,15,220
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,77,19,831*
EMI: Rs.9,08,293/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
3.0 എൽ p510e എസ്വി phev(പെടോള്)Rs.4.77 സിആർ*
4.4 എൽ പെടോള് എസ്വി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,17,15,000
ആർ ടി ഒRs.41,82,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.13,31,022
മറ്റുള്ളവRs.7,17,150
Rs.5,12,933
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,79,45,972*
EMI: Rs.9,22,359/month
Land Rover
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
4.4 എൽ പെടോള് എസ്വി(പെടോള്)(top model)Rs.4.79 സിആർ*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു റേഞ്ച് റോവർ പകരമുള്ളത്

Found what you were looking for?

ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.7/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി38 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (38)
 • Price (3)
 • Service (3)
 • Mileage (5)
 • Looks (9)
 • Comfort (17)
 • Space (1)
 • Power (5)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Range Rover Has Comfortable Seats

  Land Rover Range Rover The seats are comfortable, and there is plenty of room in the boot for our bags. Vehicle maintenance is a labor-intensive operation that took aroun...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sompal soni
  On: Feb 21, 2023 | 432 Views
 • Land Rover Range Rover Gives The Best Performance

  We have a Range Rover Autobiography top variant, and all of the things about that car are excellent. But the price, and maintenance cost I think is so much high. The...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dibyayan kar
  On: Nov 07, 2022 | 225 Views
 • Value For Money Car

  Best car in India. Best safety at a good price with the best engine. Good quality and comfort. Value for money car.

  വഴി vishal wagh
  On: May 21, 2022 | 68 Views
 • എല്ലാം റേഞ്ച് റോവർ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ലാന്റ് റോവർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

space Image

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What ഐഎസ് the വില അതിലെ the Land Rover Range Rover?

Abhijeet asked on 23 Apr 2023

The Land Rover Range Rover is priced from INR 2.39 - 4.17 Cr (Ex-showroom price ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Dillip on 23 Apr 2023

How much ഐഎസ് the boot space അതിലെ the Land Rover Range Rover?

Abhijeet asked on 14 Apr 2023

As of now, there is no official update from the brand's end regarding the bo...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 14 Apr 2023

What ഐഎസ് the minimum down payment വേണ്ടി

Abhijeet asked on 21 Mar 2023

In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 21 Mar 2023

What ഐഎസ് the wheelbase അതിലെ the Land Rover Range Rover?

DevyaniSharma asked on 11 Mar 2023

The wheelbase of the Land Rover Range Rover is 2997mm.

By Cardekho experts on 11 Mar 2023

What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ Land Rover Range Rover?

DevyaniSharma asked on 19 Feb 2023

The Automatic Petrol variant has a mileage of 14.01 kmpl. Moreover, there is no ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 19 Feb 2023

റേഞ്ച് റോവർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 2.74 - 4.79 സിആർ
ഗുർഗാവ്Rs. 2.74 - 4.79 സിആർ
കർണാൽRs. 2.74 - 4.79 സിആർ
ജയ്പൂർRs. 2.77 - 4.84 സിആർ
ചണ്ഡിഗഡ്Rs. 2.70 - 4.71 സിആർ
ലുധിയാനRs. 2.77 - 4.83 സിആർ
ലക്നൗRs. 2.74 - 4.79 സിആർ
ഇൻഡോർRs. 2.84 - 4.96 സിആർ
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
space Image
view ജൂൺ offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience