ഹുണ്ടായി വേണു 2019-2022 മൈലേജ്

Hyundai Venue 2019-2022
Rs.6.55 Lakh - 11.88 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

വേണു 2019-2022 Mileage (Variants)

വേണു 2019-2022 ഇ bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.55 ലക്ഷം* EXPIRED17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഇ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.11 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഇ ഡീസൽ bsiv1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.80 ലക്ഷം*EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.91 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് ടർബോ bsiv998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.26 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഇ ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.38 ലക്ഷം* EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് ഡീസൽ bsiv1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.50 ലക്ഷം*EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.79 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ് ടർബോ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.04 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് ടർബോ imt999 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.13 ലക്ഷം* EXPIRED17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് ടർബോ dct bsiv998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.40 ലക്ഷം*EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.56 ലക്ഷം* EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ടർബോ bsiv998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.59 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
എസ്എക്സ് dual tone ടർബോ bsiv 998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.74 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ഡീസൽ bsiv1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.83 ലക്ഷം* EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ്എക്സ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ടർബോ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.94 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
എസ്എക്സ് dual tone ഡീസൽ bsiv 1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.98 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.00 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ് bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.00 ലക്ഷം* EXPIRED17.52 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ് ടർബോ ഡിസിടി998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.03 ലക്ഷം* EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് imt998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.21 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting18.0 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ് എക്സ് ടർബോ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.21 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് സ്പോർട്സ് imt998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.39 ലക്ഷം*EXPIRED18.0 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ഇരട്ട ടോൺ ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.40 ലക്ഷം* EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ഡീസൽ സ്പോർട്സ്1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.45 ലക്ഷം* EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt ടർബോ bsiv998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.65 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt ഡീസൽ bsiv1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.89 ലക്ഷം*EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt dual tone ടർബോ 998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.95 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt ടർബോ dt998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.95 ലക്ഷം*EXPIRED18.27 കെഎംപിഎൽ 
എസ്എക്സ് opt എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡീസൽ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.08 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ്എക്സ് ഓപ്റ്റ് ടർബോ998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.13 ലക്ഷം* EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.27 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsiv998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.15 ലക്ഷം*EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് ടർബോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.20 ലക്ഷം*EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt imt998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.38 ലക്ഷം*EXPIRED18.0 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് പ്ലസ് ടർബോ dct dt998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.41 ലക്ഷം*EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt സ്പോർട്സ് imt998 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.50 ലക്ഷം*EXPIRED18.0 കെഎംപിഎൽ 
എസ്എക്സ് opt dual tone ഡീസൽ 1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.53 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്23.7 കെഎംപിഎൽ 
എസ്എക്സ് പ്ലസ് dual tone ടർബോ dct 998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.67 ലക്ഷം* EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ്എക്സ് പ്ലസ് ടർബോ ഡിസിടി998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.82 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting18.15 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 ഹ്യുണ്ടായ് വേദി എസ്എക്സ് ഓപ്റ്റ് ഡിസൈൻ1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.84 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് opt ഡീസൽ സ്പോർട്സ്1493 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.84 ലക്ഷം* EXPIRED23.7 കെഎംപിഎൽ 
വേണു 2019-2022 എസ്എക്സ് പ്ലസ് സ്പോർട്സ് dct998 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.88 ലക്ഷം*EXPIRED18.15 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഹുണ്ടായി വേണു 2019-2022 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1585 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (1585)
 • Mileage (245)
 • Engine (216)
 • Performance (180)
 • Power (134)
 • Service (44)
 • Maintenance (38)
 • Pickup (43)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Every Feature Is Great

  Every feature is great mostly the comfort. The special attraction is its sunroof and mileage is very good.

  വഴി sanjeev
  On: Jun 16, 2022 | 86 Views
 • Smooth And Comfortable

  The venue has comfortable seats. Its smooth engine and premium-like interior. One of the best compact SUVs to buy in this range for hassle-free life. The mileage of these...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sujit goswami
  On: Jun 16, 2022 | 765 Views
 • Perfect Car For Family Trip

  This is a perfect car for a family trip. The Venue has great style, design, features, and infotainment system are perfect. Also, the performance and the mileage are good ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pet
  On: Jun 04, 2022 | 3862 Views
 • Value For Money Car

  Comfort in the drive but the mileage is not soo good, the performance of the car is satisfactory but some time I feel that there is a power lag during gear shifting,...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി karmpriy somvanshi
  On: May 28, 2022 | 4506 Views
 • Best Car In The Segment

  The Venue 1.0 SX Turbo MT is the best car in the segment. I have been using it since July 2019 almost driven 35000 km. The mileage is around 16 to 17kmpl in pet...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dharmendra das
  On: May 27, 2022 | 5135 Views
 • Good Car

  Good job and very beautiful car and collect the wheel and full safety nice mileage and very nice music speaker with bass.

  വഴി aryan
  On: May 22, 2022 | 337 Views
 • Mileage Is Great

  The overall features of the car are amazing. The performance is top class and the mileage is also great. The maintenance cost is a bit high but the car deserves it.

  വഴി ashish kumar
  On: May 05, 2022 | 477 Views
 • Comfortable Car

  This car is very good in mileage and the facilities are very awesome. The comfort level in this car is too high. The look of the Venue is like a luxury car.

  വഴി sunil dhamale
  On: May 04, 2022 | 400 Views
 • എല്ലാം വേണു 2019-2022 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ഹുണ്ടായി വേണു 2019-2022

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • nexo
  nexo
  Rs.65.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2023
 • പാലിസേഡ്
  പാലിസേഡ്
  Rs.40.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2023
 • stargazer
  stargazer
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2023
 • staria
  staria
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2023
 • ഇയോണിക്
  ഇയോണിക്
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2023
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience