ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മൈലേജ്

Hyundai Elite i20 2017-2020
Rs.5.43 - 9.41 ലക്ഷം *
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 Mileage (Variants)

എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.43 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.50 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.60 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.60 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
1.2 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.00 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് മാഗ്ന എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.00 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ് bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.35 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.57 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 spotz1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.60 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് spotz1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.67 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.81 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.88 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.98 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
പെട്രോൾ സി.വി.ടി മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.07 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.4 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് അസ്ത1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.12 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.15 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ അസ്ത1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.20 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.22 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ മാഗ്ന എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.31 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
1.4 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.36 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.38 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത dual tone1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.40 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
പെട്രോൾ അസ്ത ഇരട്ട ടോൺ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.45 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
സ്പോർട്സ് പ്ലസ് dual tone bsiv 1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.52 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 സ്‌പോർട്‌സ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽ ടോൺ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.68 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ് ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.71 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ സ്പോർട്സ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.83 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 സ്പോർട്സ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.91 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.99 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.06 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.16 ലക്ഷം* EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് സി.വി.ടി അസ്ത1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.24 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.4 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് സി.വി.ടി1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.32 ലക്ഷം* EXPIRED17.4 കെഎംപിഎൽ 
സ്പോർട്സ് പ്ലസ് സി.വി.ടി bsiv1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.32 ലക്ഷം* EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.4 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.33 ലക്ഷം* EXPIRED2 months waiting18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.43 ലക്ഷം* EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.46 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത dual tone1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.69 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
ഡീസൽ അസ്ത ഇരട്ട ടോൺ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.69 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 സ്‌പോർട്‌സ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡിസൈൻ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.76 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option സി.വി.ടി1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.21 ലക്ഷം* EXPIRED17.4 കെഎംപിഎൽ 
അസ്ത option സി.വി.ടി bsiv1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.21 ലക്ഷം* EXPIRED17.4 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ അസ്ത option1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.23 ലക്ഷം* EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 മാഗ്ന അടുത്ത്1368 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.25 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത option1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.31 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.41 ലക്ഷം*EXPIRED22.54 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2353 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (2353)
 • Mileage (498)
 • Engine (364)
 • Performance (351)
 • Power (300)
 • Service (136)
 • Maintenance (119)
 • Pickup (185)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Nice Hatchback But Maintenance Is High.

  Good hatchback better features best performance but mileage is somewhat not good and maintenance cost also somewhat high.

  വഴി viswanadh
  On: Oct 28, 2020 | 97 Views
 • Good Diesel Engine.

  Nice car with great built quality max mileage I get in the city with AC is about 14 to 13  highway mileage under 90 Km per hour is above 18 even with AC on...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rudra
  On: Oct 16, 2020 | 485 Views
 • Never disappoints me in 11 years.

  It's a good car which never disappoints me in 11 years. Performance is good in the city and highway. Mileage city in 10-12 and  Highway it's 14-16.

  വഴി gokul krishnan
  On: Oct 07, 2020 | 63 Views
 • Good Car For Family

  Performance and style are good, balance is perfect, mileage is less but overall it is quite good.

  വഴി hemant honey sharma
  On: Oct 04, 2020 | 43 Views
 • Worst Mileage.

  I am using the Hyundai i20 Sports 2019 model brought on November 19. I am very disappointed with car mileage. On highways, I am getting 13km mileage without ac. I ra...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashwin cs
  On: Oct 04, 2020 | 107 Views
 • Overall A Great Car.

  Very good condition, good mileage with beauty and classy car, the push start button is great, and overall a great car.

  വഴി nagaraj r psi
  On: Oct 03, 2020 | 36 Views
 • Stylish Car But Mileage Is Low.

  Brought i20 Magna in November 2019, have all the necessary feature, like power windows, Bluetooth audio system. car flies tough and solid at high speed. Space can be an i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി honhaar singh
  On: Oct 02, 2020 | 745 Views
 • Excellent Premium Hatchback.

  Excellent premium hatchback with excellent performance and pickup. Mileage is up to 17 to 18.5 kmpl on Highway, 13 kmpl in the city.

  വഴി shital kavthekar
  On: Sep 19, 2020 | 73 Views
 • എല്ലാം എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • nexo
  nexo
  Rs.65.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2023
 • പാലിസേഡ്
  പാലിസേഡ്
  Rs.40.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2023
 • staria
  staria
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2023
 • stargazer
  stargazer
  Rs.10.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2023
 • ഇയോണിക്
  ഇയോണിക്
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2023
×
We need your നഗരം to customize your experience