ഫോർഡ് ആസ്`പയർ മൈലേജ്

Ford Aspire
Rs.5.21 - 9.10 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ആസ്`പയർ Mileage (Variants)

ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ആംബിയന്റ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.21 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ആംബിയന്റ് എബിഎസ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.52 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ട്രെൻഡ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.94 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.99 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.09 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting18.5 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ആംബിയന്റ് എബിഎസ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.20 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ആംബിയന്റ് സി‌എൻ‌ജി1194 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 6.27 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ആംബിയന്റ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.31 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം ഓപ്‌റ്റ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.36 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.50 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.12 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.63 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.69 ലക്ഷം*EXPIRED18.5 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.80 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.83 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.16 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.97 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ് ഡിസൈൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.99 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്26.1 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ട്രെൻഡ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.04 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.09 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്19.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ് സി‌എൻ‌ജി1194 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 7.12 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.28 ലക്ഷം*EXPIRED18.5 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.37 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്26.1 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.44 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്19.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം ഓപ്‌റ്റ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.46 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.60 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്24.29 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.62 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്20.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.63 ലക്ഷം*EXPIRED18.5 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.77 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്26.1 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.79 ലക്ഷം*EXPIRED24.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.90 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.93 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.83 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.99 ലക്ഷം*EXPIRED26.1 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം1499 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.13 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.01 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.34 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്26.1 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.38 ലക്ഷം*EXPIRED24.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ ഡിസൈൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.42 ലക്ഷം*EXPIRED1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്25.5 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.73 ലക്ഷം*EXPIRED24.4 കെഎംപിഎൽ 
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഓട്ടോമാറ്റിക്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.10 ലക്ഷം*EXPIRED2 months waiting16.3 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഫോർഡ് ആസ്`പയർ mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി696 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (696)
 • Mileage (234)
 • Engine (154)
 • Performance (105)
 • Power (160)
 • Service (131)
 • Maintenance (57)
 • Pickup (71)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Best Pick Up

  I bought Aspire diesel on Jan 21 after selling my Scorpio. I experienced the best pick up and very good mileage 26 kmpl on the highway and 18kmpl in the market. 

  വഴി sangram singh
  On: Nov 17, 2021 | 47 Views
 • Exalent Car

  Exalent comfort and good mileage, safty also good. Maintenance ls ok, very low prise. Esay drive. Super budjet car.

  വഴി vijay vijay
  On: Sep 14, 2021 | 55 Views
 • Good Car With Better Price Range

  Good car with a better price range of the ford, comfort, and stylish, mileage is somewhat ok, still more

  വഴി clasher viki
  On: Sep 08, 2021 | 49 Views
 • Mileage Petrol Titanium Plus Petrol

  New Ford aspires titanium plus petrol May 2021 highway mileage of10 to 11km. Will, it increases or not.

  വഴി hemant kumar jeengar
  On: Jul 29, 2021 | 68 Views
 • Best Car Of This Segment

  Comfort is good, mileage is good and safety features are good. Overall in this range, this is the best car in this segment.

  വഴി shivam pateriya
  On: Mar 28, 2021 | 48 Views
 • Ford Is Best

  I am driving this Figo Aspire for the last 2 year, very smooth, enjoying buying such a card in this price range. I have a petrol titanium model. Satisfied with Ford with ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sameer thakre
  On: Mar 25, 2021 | 243 Views
 • Safety For Riding

  Low maintenance, better mileage, better handling in the road, build quality is so good, it is a mid-range compact sedan.

  വഴി chethan chethu
  On: Feb 24, 2021 | 47 Views
 • Brief Review For My Ford Aspire

  I own a 2019 model sold in 2020 Ford Aspire Trend Diesel. I am sick of its mileage from day one it gives a lot of black smoke when I conveyed the same to the dealer the p...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി peerzada shabir
  On: Feb 20, 2021 | 289 Views
 • എല്ലാം ആസ്`പയർ mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ഫോർഡ് ആസ്`പയർ

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
 • സിഎൻജി
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഫോർഡ് കാറുകൾ

 • ഉപകമിങ്
 • മസ്താങ്ങ് mach ഇ
  മസ്താങ്ങ് mach ഇ
  Rs.70 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: nov 15, 2023
 • മസ്താങ്ങ് 2024
  മസ്താങ്ങ് 2024
  Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 01, 2024
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience