• ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007 front left side image
1/1
 • Chevrolet Tavera 2003-2007
  + 12ചിത്രങ്ങൾ
 • Chevrolet Tavera 2003-2007
  + 2നിറങ്ങൾ

ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007

change car
Rs.5.93 Lakh - 7.57 ലക്ഷം*
ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.

പ്രധാനപ്പെട്ട സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007

മൈലേജ് (വരെ)14.8 കെഎംപിഎൽ
എഞ്ചിൻ (വരെ)2499 cc
ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ

ടവേര 2003-2007 ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ വില പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007 വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)

ടവേര 2003-2007 എവൈ ബി1-10 എസ്റ്റിആർ ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എവൈ ബി1-7 എസ്റ്റിആർ ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.35 ലക്ഷം* 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3-7 എസ്റ്റിആർ ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ2-7 എസ്റ്റിആർ ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി1-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.5.93 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 b1 7 സീറ്റുകൾ bsii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.04 ലക്ഷം* 
എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.04 ലക്ഷം* 
എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.04 ലക്ഷം* 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1-7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.04 ലക്ഷം* 
ടവേര ny elite എൽറ്റി l1-7 str bsii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.04 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 ബി1-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.41 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 b1 7 സീറ്റുകൾ bsiii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.53 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി1 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii ബിജി 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.63 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി1 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii ബിജി2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.74 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 ബി2-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.75 ലക്ഷം* 
എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.75 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 എൽഎസ് ബി3 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.75 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 എൽഎസ് ബി3 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.75 ലക്ഷം* 
ny elite എൽഎസ് b3-10 സീറ്റുകൾ bsii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.75 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 ബി2 8 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി2-7 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ2 ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ2 ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എലൈറ്റ് എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എലൈറ്റ് എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽഎസ് ബി3 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽഎസ് ബി3 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ1 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ2 ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എവൈ എലൈറ്റ് എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എവൈ എലൈറ്റ് എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എസ്എസ് ഡി1 ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.87 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി2-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ബി3 എൽറ്റി എൽ1 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1 9 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1 9 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ1 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ1 9 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ1 9 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എൽറ്റി എൽ2 ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 എവൈ ബി2-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽഎസ് ബി3-10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1-9 സീറ്റസ് ബിഎസ്ഐഐ2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
എവൈ എലൈറ്റ് എൽറ്റി എൽ1-9 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര ny elite എൽഎസ് b3-7 str bsiii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര ny elite എൽറ്റി l2-7 str bsiii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.23 ലക്ഷം * 
ടവേര 2003-2007 ബി2 8 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.35 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 b2 7 സീറ്റുകൾ bsiii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.35 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 എവൈ ബി2-7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.35 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 ബി2 10 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii ബിജി 2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.45 ലക്ഷം* 
ടവേര 2003-2007 ബി2 7 സീറ്റസ് ബിഎസ്iii ബിജി2499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 14.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.57 ലക്ഷം * 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

arai ഇന്ധനക്ഷമത14.8 കെഎംപിഎൽ
നഗരം ഇന്ധനക്ഷമത11.5 കെഎംപിഎൽ
ഫയൽ typeഡീസൽ
എഞ്ചിൻ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്റ്2499
സിലിണ്ടറിന്റെ എണ്ണം4
max power (bhp@rpm)80 @ 3900, (ps@rpm)
max torque (nm@rpm)19 @ 1800, (kgm@rpm)
സീറ്റിംഗ് ശേഷി10
ട്രാൻസ്മിഷൻ തരംമാനുവൽ
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി55.0
ശരീര തരംഎം യു വി
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ184 mm

ഷെവർലെറ്റ് ടവേര 2003-2007 ചിത്രങ്ങൾ

 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Front Left Side Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Front View Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Rear view Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Wheel Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Rear Right Side Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Front Left Side Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 DashBoard Image
 • Chevrolet Tavera 2003-2007 Steering Wheel Image
space Image
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience