ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 മൈലേജ്

Honda Amaze 2016-2021
Rs.5.41 - 11.11 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

അമേസ് 2016-2021 Mileage (Variants)

അമേസ് 2016-2021 ഇ ഓപ്ഷൻ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.41 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.80 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.93 ലക്ഷം*EXPIRED19.5 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.20 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.32 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
ഐ-വിടിഇസി പ്രിവിലേജ് എഡിഷൻ1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.49 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ ഓപ്ഷൻ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.53 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.61 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.73 ലക്ഷം*EXPIRED19.5 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.91 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ വിറ്റിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.92 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.05 ലക്ഷം*EXPIRED27.4 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.10 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.13 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.31 ലക്ഷം*EXPIRED18.1 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.33 ലക്ഷം*EXPIRED19.5 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.41 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.50 ലക്ഷം*EXPIRED18.1 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.63 ലക്ഷം*EXPIRED19.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.68 ലക്ഷം*EXPIRED17.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.70 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.71 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
ഐ-ഡിടിഇസി പ്രിവിലേജ് എഡിഷൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.74 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.81 ലക്ഷം*EXPIRED19.5 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.85 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്27.4 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ ഡിറ്റിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.93 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.94 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്19.5 കെഎംപിഎൽ 
ഏസ് പതിപ്പ് പെട്രോൾ പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.94 ലക്ഷം*EXPIRED19.5 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8 ലക്ഷം*EXPIRED18.3 കെഎംപിഎൽ 
exclusive edition petrol1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.01 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ് സി.വി.ടി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.03 ലക്ഷം*EXPIRED18.3 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.18 ലക്ഷം*EXPIRED18.6 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.23 ലക്ഷം*EXPIRED19.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.31 ലക്ഷം*EXPIRED18.1 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.45 ലക്ഷം*EXPIRED27.4 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.48 ലക്ഷം*EXPIRED24.7 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.60 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്18.3 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.64 ലക്ഷം*EXPIRED19.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 8.65 ലക്ഷം*EXPIRED23.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 ഇ ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.66 ലക്ഷം*EXPIRED24.7 കെഎംപിഎൽ 
ഏസ് പതിപ്പ് സിവിടി പെട്രോൾ സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.77 ലക്ഷം*EXPIRED19.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഐ ഡിറ്റിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.79 ലക്ഷം*EXPIRED25.8 കെഎംപിഎൽ 
exclusive edition cvt petrol1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.84 ലക്ഷം*EXPIRED18.3 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.93 ലക്ഷം*EXPIRED27.4 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്സ് സിവിടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.01 ലക്ഷം*EXPIRED18.3 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.06 ലക്ഷം*EXPIRED27.4 കെഎംപിഎൽ 
ഏസ് പതിപ്പ് ഡിസൈൻ ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.06 ലക്ഷം*EXPIRED27.4 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.20 ലക്ഷം*EXPIRED24.7 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.25 ലക്ഷം*EXPIRED23.8 കെഎംപിഎൽ 
special edition cvt diesel1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.28 ലക്ഷം*EXPIRED21.0 കെഎംപിഎൽ 
exclusive edition diesel1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.31 ലക്ഷം*EXPIRED24.7 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.66 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്23.8 കെഎംപിഎൽ 
ഏസ് പതിപ്പ് സിവിടി ഡിസൈൻ സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.79 ലക്ഷം*EXPIRED23.8 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.80 ലക്ഷം*EXPIREDLess than 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്24.7 കെഎംപിഎൽ 
exclusive edition cvt diesel1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.99 ലക്ഷം*EXPIRED21.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഡീസൽ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 10 ലക്ഷം*EXPIRED21.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.21 ലക്ഷം*EXPIRED24.7 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി ഡീസൽ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 10.60 ലക്ഷം*EXPIRED21.0 കെഎംപിഎൽ 
അമേസ് 2016-2021 വിഎക്സ് സിവിടി ഡിസൈൻ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.11 ലക്ഷം*EXPIRED21.0 കെഎംപിഎൽ 
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1239 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (1017)
 • Mileage (326)
 • Engine (234)
 • Performance (156)
 • Power (157)
 • Service (139)
 • Maintenance (60)
 • Pickup (98)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Perfect Buy. Mileage Is Issue In CVT

  perfect buy. Mileage is an issue in CVT. Rest is a smooth driving, comfort is good. The look is awesome, performance is best

  വഴി chitranshh saxena
  On: Sep 25, 2021 | 88 Views
 • Trust And Technology, Of Honda Is Unbeatable

  Very good car, compared to other cars at the same price. Style, mileage, comfort are all decent.

  വഴി p k verma
  On: Aug 16, 2021 | 65 Views
 • Worst Experience As My First Car

  I want to share my views about the Honda Amaze VX CVT petrol, top model, purchased on Jan 2021. Pros- 1. Good looking cars in this segment, 2. The end of t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jithendra halambar
  On: Aug 12, 2021 | 1381 Views
 • Do Not Buy Honda Amaze If You Care About This

  Please do not buy Honda Amaze - any words are less to criticize this fraud car - the average mileage is only 12 kmpl. The company says the city average is low. The m...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rahul mehta
  On: Aug 10, 2021 | 338 Views
 • About The Car

  Perfect sedan for city and highways mileage, better than teen box Dzire and ugly Aura. Easily touches 165kmph in petrol

  വഴി shambhav sharma
  On: Aug 05, 2021 | 70 Views
 • Amazing Amaze

  Good sedan with premium exterior and interior look .refined petrol engine with mileage up to 22 in the highway with 5th gear..amazing

  വഴി prasanth sasidharan
  On: Aug 04, 2021 | 40 Views
 • Comfortable, Low Maintenance Cost Car

  Type size should be 15" at least for the base and S models. I have experienced many times car touch road breaker with a full load. When I drove my new petrol manual varia...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sandeep
  On: Jul 12, 2021 | 3116 Views
 • Amaze Base E MT

  Comfortable ride, Base variant comes with four power windows, boot illumination, All safety features including two airbags, mileage on the highway for petrol is 20-22kmpl...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rohan chavan
  On: Jul 06, 2021 | 1471 Views
 • എല്ലാം അമേസ് 2016-2021 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

Compare Variants of ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • റീ-വി
  റീ-വി
  Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2023
 • elevate
  elevate
  Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 16, 2023
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience