ഫിയറ്റ് ഗ്രാന്റെ പൂണ്ടോ ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫിയറ്റ് ഗ്രാന്റെ പൂണ്ടോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ഇവൊ 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.610,198
ആർ ടി ഒRs.54,917
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,211
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,00,326*
ഫിയറ്റ് ഗ്രാന്റെ പൂണ്ടോRs.7 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,81,116
ആർ ടി ഒRs.61,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,821
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,80,237*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ)Rs.7.80 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,81,286
ആർ ടി ഒRs.61,315
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,828
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,80,429*
ഇവൊ 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)Rs.7.80 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 സ്പോർടിവ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,10,000
ആർ ടി ഒRs.63,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,884
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,12,784*
ഇവൊ 1.3 സ്പോർടിവ്(ഡീസൽ)Rs.8.13 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.747,363
ആർ ടി ഒRs.67,262
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,259
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,54,884*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)Rs.8.55 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,50,343
ആർ ടി ഒRs.67,530
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,369
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,58,242*
ഇവൊ 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8.58 ലക്ഷം*
ഫിയറ്റ് പൂണ്ടോ ഇവൊ 90എച്ച്പി 1.3 സ്പോർട്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.789,117
ആർ ടി ഒRs.71,020
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,796
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,01,933*
ഫിയറ്റ് പൂണ്ടോ ഇവൊ 90എച്ച്പി 1.3 സ്പോർട്സ്(ഡീസൽ)Rs.9.02 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,92,264
ആർ ടി ഒRs.71,303
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,912
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,05,479*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.9.05 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.2 ആക്‌റ്റീവ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,04,742
ആർ ടി ഒRs.20,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,330
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,56,261*
ഇവൊ 1.2 ആക്‌റ്റീവ്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.5.56 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,53,347
ആർ ടി ഒRs.22,133
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,119
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,08,599*
ഇവൊ 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)Rs.6.09 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.585,567
ആർ ടി ഒRs.23,422
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,305
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,43,294*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)Rs.6.43 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.4 ഇമോഷൻ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,434
ആർ ടി ഒRs.53,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,667
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,52,191*
ഇവൊ 1.4 ഇമോഷൻ(പെടോള്)(top model)Rs.8.52 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.610,198
ആർ ടി ഒRs.54,917
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,211
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,00,326*
ഫിയറ്റ് ഗ്രാന്റെ പൂണ്ടോRs.7 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,81,116
ആർ ടി ഒRs.61,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,821
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,80,237*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ആക്‌റ്റീവ്(ഡീസൽ)Rs.7.80 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,81,286
ആർ ടി ഒRs.61,315
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,828
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,80,429*
ഇവൊ 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)Rs.7.80 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 സ്പോർടിവ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,10,000
ആർ ടി ഒRs.63,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,884
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,12,784*
ഇവൊ 1.3 സ്പോർടിവ്(ഡീസൽ)Rs.8.13 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.747,363
ആർ ടി ഒRs.67,262
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,259
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,54,884*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഡൈനാമിക്(ഡീസൽ)Rs.8.55 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,50,343
ആർ ടി ഒRs.67,530
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,369
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,58,242*
ഇവൊ 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8.58 ലക്ഷം*
ഫിയറ്റ് പൂണ്ടോ ഇവൊ 90എച്ച്പി 1.3 സ്പോർട്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.789,117
ആർ ടി ഒRs.71,020
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,796
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,01,933*
ഫിയറ്റ് പൂണ്ടോ ഇവൊ 90എച്ച്പി 1.3 സ്പോർട്സ്(ഡീസൽ)Rs.9.02 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,92,264
ആർ ടി ഒRs.71,303
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,912
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,05,479*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.3 ഇമോഷൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.9.05 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.2 ആക്‌റ്റീവ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,04,742
ആർ ടി ഒRs.20,189
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,330
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,56,261*
ഫിയറ്റ് ഗ്രാന്റെ പൂണ്ടോRs.5.56 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,53,347
ആർ ടി ഒRs.22,133
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,119
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,08,599*
ഇവൊ 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)Rs.6.09 ലക്ഷം*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.585,567
ആർ ടി ഒRs.23,422
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,305
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,43,294*
ഇവൊ പവർ മുകളിലേക്ക് 1.2 ഡൈനാമിക്(പെടോള്)Rs.6.43 ലക്ഷം*
ഇവൊ 1.4 ഇമോഷൻ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,434
ആർ ടി ഒRs.53,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,667
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,52,191*
ഇവൊ 1.4 ഇമോഷൻ(പെടോള്)(top model)Rs.8.52 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ഫിയറ്റ് കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

view സെപ്റ്റംബർ offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience