മുംബൈ ഉള്ള 75 Second Hand മാരുതി ബലീനോ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 389 Cars
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
24,995 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,149
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Alpha
44,881 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.65 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,440
Maruti Baleno Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 15
2018 മാരുതി ബലീനോ
Alpha
25,268 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.85 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,845
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
5,612 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
6.61 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,384
Maruti Baleno 1.2 CVT Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 15
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Alpha
13,030 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
7.99 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,188
Maruti Baleno Alpha Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 14
2016 മാരുതി ബലീനോ
Alpha Diesel
84,720 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.16 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,463
Maruti Baleno 1.2 Sigma
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Sigma
54,978 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.81 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,739
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
27,409 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.62 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,379
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Alpha
1,007 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
7.12 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,427
Maruti Baleno 1.2 CVT Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 10
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Zeta
41,209 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.93 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,032
Maruti Baleno 1.2 CVT Delta
CarDekho Assured
TrustMark 26
views2459
2015 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Delta
43,605 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,531
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views3062
2020 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Alpha
4,203 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
7.62 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,290
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views2392
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
41,858 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.93 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,972
Maruti Baleno 1.2 CVT Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Alpha
35,431 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
7.61 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,399
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
views219
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
48,968 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.21 Lakh
EMI @ 12,574
callThane
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Baleno 1.2 CVT Zeta
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views451
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Zeta
26,200 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
7.25 Lakh
EMI @ 14,680
callMumbai
Maruti Baleno 1.2 CVT Delta
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views1153
2015 മാരുതി ബലീനോ
1.2 CVT Delta
60,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.4 Lakh
EMI @ 10,934
callMumbai
Maruti Baleno 1.3 Alpha
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views168
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.3 Alpha
29,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.75 Lakh
EMI @ 13,668
callMumbai
Maruti Baleno Zeta CVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views163
2020 മാരുതി ബലീനോ
Zeta CVT
14,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9.4 Lakh
EMI @ 15,161
callMumbai
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views70
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
15,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.95 Lakh
EMI @ 12,048
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience