മുംബൈ ഉള്ള 127 Second Hand മാരുതി വാഗൺ ആർ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 372 Cars
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
27,788 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.53 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,148
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
44,626 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,517
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
18,877 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.28 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
23,051 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,897
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
54,978 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.74 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,583
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2011 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
53,182 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.36 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
24,120 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.35 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,808
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
26,920 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,897
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
34,948 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.64 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 7
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
24,657 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.67 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,456
Maruti Wagon R VXI Optional
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI Optional
28,585 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,289
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
57,818 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,907
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
13,657 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.3 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,707
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
52,825 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.8 Lakh
Fixed Price
EMI @ 5,669
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
41,100 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,289
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 16
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
9,329 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.77 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,634
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
53,611 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.25 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,581
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
48,410 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.32 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,757
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
2012 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
35,020 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R CNG LXI BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views129
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
CNG LXI BSIV
11,000 kmsസി എൻ ജിമാനുവൽ
5 Lakh
EMI @ 10,124
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience