ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 53 Second Hand ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 875 Cars
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
79,991 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,845
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 16
views571
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
70,992 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,946
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
79,464 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.25 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,630
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views42
2014 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
58,398 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.18 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,499
Volkswagen Polo 1.0 MPI Highline Plus BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 8
views20
2019 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Highline Plus BSIV
27,886 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,609
Volkswagen Polo Petrol Trendline 1.2L
CarDekho Assured
TrustMark 13
2011 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Petrol Trendline 1.2L
57,256 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.25 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo Petrol Comfortline 1.2L
CarDekho Assured
TrustMark 13
views14
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Petrol Comfortline 1.2L
53,151 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.19 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo 1.0 MPI Comfortline
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Comfortline
50,099 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.99 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,094
Volkswagen Polo 1.0 MPI Trendline
CarDekho Assured
TrustMark 15
views199
2019 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Trendline
35,264 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.1 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,093
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Assured
TrustMark 13
views24
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
68,790 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.44 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo 1.0 MPI Comfortline
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views6798
2018 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Comfortline
13,789 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,946
Volkswagen Polo 1.2 MPI Trendline
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1
2017 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Trendline
38,216 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.34 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,788
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Volkswagen Polo 1.0 MPI Trendline
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 16
views259
2019 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Trendline
8,763 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
5.38 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,584
Volkswagen Polo Petrol Comfortline 1.2L
CarDekho Assured
TrustMark 14
views7
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Petrol Comfortline 1.2L
49,181 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.02 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo GT 1.5 TDI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views2591
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT 1.5 TDI
1,87,721 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.36 Lakh
EMI @ 6,803
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Volkswagen Polo 1.5 TDI Trendline
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views2899
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.5 TDI Trendline
69,439 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.4 Lakh
EMI @ 4,860
callNew Delhi
Volkswagen Polo Diesel Highline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views2676
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Highline 1.2L
1,49,919 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.24 Lakh
callNew Delhi
Volkswagen Polo 1.5 TDI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views2672
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.5 TDI Highline
68,214 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.79 Lakh
EMI @ 7,674
callNew Delhi
Volkswagen Polo Petrol Comfortline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views2685
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Petrol Comfortline 1.2L
47,828 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.97 Lakh
callNew Delhi
Volkswagen Polo Diesel Comfortline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views2781
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Comfortline 1.2L
1,00,232 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.42 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience