ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 16 Second Hand സ്കോഡ സൂപ്പർബ് കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 875 Cars
Skoda Superb 1.8 TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views315
2011 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
1.8 TSI
39,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.9 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 27
views21
2012 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
43,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.4 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb LK 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views3216
2016 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
LK 1.8 TSI AT
60,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
17.25 Lakh
EMI @ 34,928
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1072
2012 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
63,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.25 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb LK 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views570
2016 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
LK 1.8 TSI AT
65,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
17 Lakh
EMI @ 34,422
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 2.0 TDI CR AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views667
2014 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 2.0 TDI CR AT
28,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
12.25 Lakh
EMI @ 24,804
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 2.0 TDI CR AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views1581
2014 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 2.0 TDI CR AT
66,001 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
8.35 Lakh
EMI @ 16,907
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1173
2012 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
69,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.35 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1389
2011 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
63,542 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.99 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views575
2010 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
65,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.4 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views98
2010 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
40,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.1 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb Elegance 2.0 TDI CR AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views99
2014 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 2.0 TDI CR AT
57,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
10.95 Lakh
EMI @ 22,172
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views239
2011 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 1.8 TSI AT
67,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.6 Lakh
callNew Delhi
Skoda Superb LK 1.8 TSI AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views402
2016 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
LK 1.8 TSI AT
45,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
16.75 Lakh
EMI @ 33,916
callGurgaon
Skoda Superb Elegance 2.0 TDI CR AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views545
2012 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
Elegance 2.0 TDI CR AT
1,39,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
4.45 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Skoda Superb 1.8 TSI MT
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views3123
2012 സ്കോഡ സൂപ്പർബ്
1.8 TSI MT
1,24,090 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.93 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience