24

എല്ലാം over പുതിയത് Delhi, starting at Rs 12.49 Lakh only. ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചത് Kia Seltos in New Delhi24 Jul 2021 - Currently, 24 Used Kia Seltos in New Delhi are available വേണ്ടി കാറുകൾ

Book CarDekho Assured Used Cars Online

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 728 Cars
Kia Seltos GTX DCT
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views785
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX DCT
15,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
16.5 Lakh
EMI @ 26,613
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views11
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus AT D
3,500 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
19.65 Lakh
EMI @ 31,694
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 23
views244
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus
5,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
18.5 Lakh
EMI @ 29,839
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 29
views584
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus AT D
13,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
19 Lakh
EMI @ 30,645
callNew Delhi
Kia Seltos HTK Plus G
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views683
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTK Plus G
18,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
12.49 Lakh
EMI @ 20,145
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views236
2021 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus
1,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
18.75 Lakh
EMI @ 27,892
callNew Delhi
Kia Seltos HTX IVT G
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views161
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX IVT G
12,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
16.25 Lakh
EMI @ 26,210
callNew Delhi
Kia Seltos HTK Plus G
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views866
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTK Plus G
18,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
12.5 Lakh
EMI @ 20,161
callNew Delhi
Kia Seltos HTX IVT G
CarDekho Partner Car
TrustMark 26
views344
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX IVT G
29,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
15.5 Lakh
EMI @ 25,000
callNew Delhi
Kia Seltos HTX IVT G
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views860
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX IVT G
13,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
15.5 Lakh
EMI @ 25,000
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 27
views650
2021 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus AT D
4,400 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
19.85 Lakh
EMI @ 29,529
callNew Delhi
Kia Seltos HTX Plus D
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views1740
2019 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX Plus D
25,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
16.75 Lakh
EMI @ 29,865
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Kia Seltos GTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views3
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus AT D
19,95,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
19.95 Lakh
EMI @ 32,178
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views19
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus AT D
4,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
18.9 Lakh
EMI @ 30,484
callNew Delhi
Kia Seltos GTX Plus DCT
CarDekho Partner Car
TrustMark 24
views101
2019 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX Plus DCT
20,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
17.25 Lakh
EMI @ 30,757
callNew Delhi
അടുത്തുള്ള സ്ഥലം
Kia Seltos GTX DCT
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views234
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
GTX DCT
23,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
17.25 Lakh
EMI @ 27,823
callNew Delhi
Kia Seltos HTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 30
views160
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX Plus AT D
23,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
17.9 Lakh
EMI @ 28,871
callNew Delhi
Kia Seltos HTX Plus AT D
CarDekho Partner Car
TrustMark 27
views36
2020 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX Plus AT D
24,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
17.85 Lakh
EMI @ 28,791
callNew Delhi
Kia Seltos HTX Plus D
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
views2538
2019 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTX Plus D
25,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
16.75 Lakh
EMI @ 29,865
callNew Delhi
Kia Seltos HTK Plus D
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1591
2019 കിയ സെൽറ്റോസ്
HTK Plus D
23,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
13.9 Lakh
EMI @ 24,784
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience