ബംഗ്ലൂർ ഉള്ള 87 Second Hand ഹുണ്ടായി ഐ20 കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 369 Cars
Hyundai i20 Asta
CarDekho Assured
TrustMark 13
2011 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta
38,898 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.39 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Magna
CarDekho Assured
TrustMark 14
views838
2009 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna
1,11,524 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.93 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 1.2 Asta
CarDekho Assured
TrustMark 13
views970
2011 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.2 Asta
41,665 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.61 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Petrol Spotz
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 ഹുണ്ടായി ഐ20
Petrol Spotz
13,499 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
7.28 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,751
Hyundai i20 Sportz 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 7
2013 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz 1.2
57,763 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.69 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Asta 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
2016 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta 1.2
1,02,555 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.34 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,847
Hyundai i20 Magna
CarDekho Assured
TrustMark 14
views93
2010 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna
78,934 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.38 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Sportz
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
2014 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz
46,277 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
5.46 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,056
Hyundai i20 Asta 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta 1.4 CRDi
1,00,528 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.21 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Era 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1
2015 ഹുണ്ടായി ഐ20
Era 1.2
39,796 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.67 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,481
Hyundai i20 Magna Optional 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 6
2014 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Optional 1.4 CRDi
78,044 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,021
Hyundai i20 Era 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 8
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Era 1.4 CRDi
84,025 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.55 Lakh
Fixed Price
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai i20 Petrol CVT Asta
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1
2018 ഹുണ്ടായി ഐ20
Petrol CVT Asta
32,453 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.83 Lakh
Fixed Price
EMI @ 17,879
Hyundai i20 1.2 Magna Executive
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.2 Magna Executive
42,941 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,946
Hyundai i20 1.2 Magna Executive
CarDekho Assured
TrustMark 16
2017 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.2 Magna Executive
18,756 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.1 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,351
Hyundai i20 Asta 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
views758
2014 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta 1.2
40,679 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.68 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,491
Hyundai i20 Asta Option CVT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2019 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta Option CVT
15,838 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9.44 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,832
Hyundai i20 Asta 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
views2130
2014 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta 1.2
82,088 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,922
Hyundai i20 Sportz Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 13
views9
2021 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz Diesel
9,593 kms ഡീസൽമാനുവൽ
9.94 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,787
Hyundai i20 Magna
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1475
2010 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna
1,18,480 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.7 Lakh
Fixed Price
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience