ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 29 Second Hand ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 842 Cars
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views357
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
33,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
30.95 Lakh
EMI @ 55,184
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views424
2018 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
20,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
29.5 Lakh
EMI @ 59,732
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
views234
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
40,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
30 Lakh
EMI @ 53,490
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views156
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
34,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
22.75 Lakh
EMI @ 46,065
callNew Delhi
BMW X1 xDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views690
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
xDrive 20d xLine
40,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
25 Lakh
EMI @ 50,621
callNew Delhi
BMW X1 M Sport sDrive 20d
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2263
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
M Sport sDrive 20d
81,999 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
21.99 Lakh
EMI @ 44,516
callNew Delhi
BMW X1 sDrive20d Expedition
CarDekho Partner Car
TrustMark 30
views413
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive20d Expedition
45,003 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
22 Lakh
EMI @ 44,546
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views791
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
17,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
34.5 Lakh
EMI @ 61,514
callNew Delhi
BMW X1 xDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views224
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
xDrive 20d xLine
47,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
25 Lakh
EMI @ 50,621
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d M Sport
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1959
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d M Sport
39,999 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
30 Lakh
EMI @ 53,490
callNew Delhi
BMW X1 M Sport sDrive 20d
CarDekho Partner Car
TrustMark 29
views1226
2020 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
M Sport sDrive 20d
8,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
36.5 Lakh
EMI @ 58,871
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d M Sport
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views221
2014 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d M Sport
65,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
11.75 Lakh
EMI @ 23,792
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views266
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
34,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
30.9 Lakh
EMI @ 55,095
callNew Delhi
BMW X1 xDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views988
2018 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
xDrive 20d xLine
14,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
30.95 Lakh
EMI @ 62,668
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views394
2018 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
21,500 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
27.5 Lakh
EMI @ 55,683
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views342
2019 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
28,300 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
31.25 Lakh
EMI @ 55,719
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1008
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
48,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
23.5 Lakh
EMI @ 47,583
callNew Delhi
BMW X1 xDrive 20d M Sport
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views136
2017 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
xDrive 20d M Sport
18,500 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
27 Lakh
EMI @ 54,670
callNew Delhi
BMW X1 sDrive 20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 23
views471
2020 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive 20d xLine
8,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
38.5 Lakh
EMI @ 62,097
callNew Delhi
BMW X1 sDrive20d xLine
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views402
2021 ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1
sDrive20d xLine
2,500 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
40.5 Lakh
EMI @ 60,248
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience